ఇందుకేపో వెరగయ్యీ నేమందును

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇందుకేపో వెరగయ్య (రాగం: ) (తాళం : )

ఇందుకేపో వెరగయ్యీ నేమందును
కందులేనినీమహిమ కొనియాడగలనా

అటు దేవతలకెల్ల నమృతమిచ్చిననీవు
యిటు వెన్న దొంగిలుట కేమందును
పటుగతి బలీంద్రుని బంధించినట్టినీవు
నట రోలగట్టువడ్డచందాన కేమందును

కలిగి యాకరిరాజు గరుణ గాచిననీవు
యిల నావుల గాచుట కేమందును
తలవ బ్రహ్మాదిదేవతలకు జిక్కనినీవు
చెలులకాగిళ్ళకు జిక్కితి వేమందును

భావించ నన్నిటికంటే బరమమూర్తివి నీవు
యీవల బాలుడవైతి వేమందును
కావించి బ్రహ్మాండాలు కడుపున నిడుకొని
శ్రీవేంకటాద్రి నిలిచితి వేమందును


Imdukaepo veragayyee (Raagam: ) (Taalam: )

Imdukaepo veragayyee naemamdunu
Kamdulaenineemahima koniyaadagalanaa

Atu daevatalakella namrtamichchinaneevu
Yitu venna domgiluta kaemamdunu
Patugati baleemdruni bamdhimchinattineevu
Nata rolagattuvaddachamdaana kaemamdunu

Kaligi yaakariraaju garuna gaachinaneevu
Yila naavula gaachuta kaemamdunu
Talava brahmaadidaevatalaku jikkanineevu
Chelulakaagillaku jikkiti vaemamdunu

Bhaavimcha nannitikamtae baramamoortivi neevu
Yeevala baaludavaiti vaemamdunu
Kaavimchi brahmaamdaalu kadupuna nidukoni
Sreevaemkataadri nilichiti vaemamdunu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |