ఇందుకంటే మరి యికలేదు హితోపదేశము వోమనసా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇందుకంటే మరి (రాగం: బౌళి ) (తాళం : )

ఇందుకంటే మరి యికలేదు హితోపదేశము వోమనసా
అంది సర్వసంపన్నుడు దేవుడు అతనికంటే నేరుతుమా

కల దొకటే ధర్మము కల్పాంతమునకు నిలిచినది
తలకక మీశరణుచొచ్చి మీదాసుడ ననెడి దొకమాట
వలవనిజోలే యింతాను వడి నిదిగాక యేమిసేసినను
సులభ మిందునే తొల్లిటివారలు చూరలు గొని రదేమోక్షంబు

మొదలొకటే యిన్నిటికి ముందర వెనకా వచ్చేది
వొదుగుచు గోవిందునిదాసులకు నొక్కమాటే మొక్కినజాలు
తుదకెక్కనివే యితరములు దొరకొని మరేమిసేసినను
బదికి లిరిందునే పరమవైష్ణవులు పలుచదువులలో వినరాదా

తగులొకటే విడువరానిది తతి నెన్నటికిని జెడనిది
వొగి శ్రీవేంకటపతినామజపము వొకమాటే అబ్బిన జాలు
నగుబాటే యింతాను నానాటి కేమేమిసేసినను
తగునీబుద్దుల నడచిరి మున్నిటిదైవజ్ఞులు పూర్వాచార్యులును


Imdukamtae mari (Raagam: Bauli ) (Taalam: )

Imdukamtae mari yikalaedu hitopadaesamu vomanasaa
Amdi sarvasampannudu daevudu atanikamtae naerutumaa

Kala dokatae dharmamu kalpaamtamunaku nilichinadi
Talakaka meesaranuchochchi meedaasuda nanedi dokamaata
Valavanijolae yimtaanu vadi nidigaaka yaemisaesinanu
Sulabha mimdunae tollitivaaralu chooralu goni radaemokshambu

Modalokatae yinnitiki mumdara venakaa vachchaedi
Voduguchu govimdunidaasulaku nokkamaatae mokkinajaalu
Tudakekkanivae yitaramulu dorakoni maraemisaesinanu
Badiki lirimdunae paramavaishnavulu paluchaduvulalo vinaraadaa

Tagulokatae viduvaraanidi tati nennatikini jedanidi
Vogi sreevaemkatapatinaamajapamu vokamaatae abbina jaalu
Nagubaatae yimtaanu naanaati kaemaemisaesinanu
Taguneebuddula nadachiri munnitidaivaj~nulu poorvaachaaryulunu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |