ఇందిరానాథు డిన్నిటి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇందిరానాథు డిన్నిట (రాగం: ) (తాళం : )

ఇందిరానాథు డిన్నిటి కీత డింతే
బందెలకర్మములాల పట్టకురో మమ్మును ||

యెఱిగిసేసినవెల్లా నీతనిమహిమలే
యెఱుగక చేసినది యీతనిమాయే
తెఱగొప్ప రెంటికిని తెడ్డువంటివాడ నింతే
పఱచుగర్మములాల పట్టకురో మమ్మును ||

కాయములోపలివాడు ఘను డొక్కడితడే
కాయ మీతనిప్రకృతికల్పిత మింతే
తోయరాక రెంటికిని తోడునీడైతి నింతే
బాయటికర్మములాల పట్టకురో మమ్మును ||

యేలినవాడు శ్రీవేంకటేశు డిత డొక్కడింతే
యేలికసానై పెంచేది యీతనిసతే
పోలి నే వీరిగొలిచేసూత్రపు బొమ్మ నింతే
పాలుపుగర్మములాల పట్టకురో మమ్మును ||


iMdirAnAthu DinniTi(Raagam: ) (Taalam: )

iMdirAnAthu DinniTi kIta DiMtE
baMdelakarmamulAla paTTakurO mammunu

yerxigisEsinavellA nItanimahimalE
yerxugaka cEsinadi yItanimAyE
terxagoppa reMTikini teDDuvaMTivADa niMtE
parxacugarmamulAla paTTakurO mammunu

kAyamulOpalivADu Ganu DokkaDitaDE
kAya mItaniprakRutikalpita miMtE
tOyarAka reMTikini tODunIDaiti niMtE
bAyaTikarmamulAla paTTakurO mammunu

yElinavADu SrIvEMkaTESu Dita DokkaDiMtE
yElikasAnai peMcEdi yItanisatE
pOli nE vIrigolicEsUtrapu bomma niMtE
pAlupugarmamulAla paTTakurO mammunu


బయటి లింకులు[మార్చు]





అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |