ఇందిరాధిపునిసేవ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇందిరాధిపునిసేవ(రాగం: ) (తాళం : )

ఇందిరాధిపునిసేవ యేమరకుండుటగాక
బొందితోడిజీవులకు బుద్ధు లేటిబుద్ధులు

రేయెల్లా మింగిమింగి రేపే వెళ్ళనిమియు
బాయట నిద్రాదేవి పలుమారును
చాయలకు నిచ్చానిచ్చా జచ్చిచచ్చి పొడమేటి
మాయజీవులకునెల్లా మని కేటిమనికి

కనురెప్ప మూసితేనే కడు సిష్టే చీకటౌను
కనురెప్ప దెరచితే క్రమ్మర బుట్టు
ఘనమై నిమిషమందే కలిమి లేమియు దోచె
యెనయుజీవుల కింక యెఱు కేటియెఱుక

వొప్పగుబ్రాణము లవి వూరుగాలివెంట
యెప్పుడు లోనివెలికి నెడతాకును
అప్పుడు శ్రీవేంకటేశు డంతరాత్ము డందరికి
తప్పక యాతడే కాచు తల పేటితలపు


iMdirAdhipunisEva (Raagam: ) (Taalam: )

iMdirAdhipunisEva yEmarakuMDuTagAka
boMditODijIvulaku buddhu lETibuddhulu

rEyellA miMgimiMgi rEpE veLLanimiyu
bAyaTa nidrAdEvi palumArunu
cAyalaku niccAniccA jaccicacci poDamETi
mAyajIvulakunellA mani kETimaniki

kanureppa mUsitEnE kaDu siShTE cIkaTaunu
kanureppa deracitE krammara buTTu
Ganamai nimiShamaMdE kalimi lEmiyu dOce
yenayujIvula kiMka yerxu kETiyerxuka

voppagubrANamu lavi vUrugAliveMTa
yeppuDu lOniveliki neDatAkunu
appuDu SrIvEMkaTESu DaMtarAtmu DaMdariki
tappaka yAtaDE kAcu tala pETitalapu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |