ఇంత మోడి యాలర

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


ప|| ఇంత మోడి యాలర నా సామి న
న్నేలుకోర వేగమే

అ|| పంతమా నాపై శ్రీపద్మనాభ సామి

చ1|| అలిగియుండుటకు అయ్యో
ఏమికారణమయ్యలూ? నామీదరా
తలిరుబోణులు నీకేమి బోధించిరో
తాళరాదు విరహమీవేళ సామి

చ2|| క్షణముయుగమాయెనే నాపై నీకు
కరుణలేకపోయెనే
పణతులందరు నన్నుజూచి నవ్వేరు
ప్రాణనాథుడ నిన్నే నమ్మినాను

చ3|| సోముడనలమాయెనే నీతో
గూడి సురతసుఖము లేని
కామునికన్న చక్కని పద్మనాభ
కౌగిలించి కలయరా నాసామి