ఇంతేసి సేవలు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇంతేసి సేవలు (రాగం: ) (తాళం : )

ఇంతేసి సేవలు సేయ నెందాకా నోపు చెలి
కాంతుడవు మెచ్చి మెచ్చి కౌగలించవయ్యా ||

పయ్యదకొంగు జారగ పాలిండ్లు గదలగ
చయ్యన గుంచె వేసీని సతి నీకు
చెయ్యెల్ల బడలంగ జెక్కులు చెమరించగ
వొయ్యనే పాదా లొత్తీ నుల్లసాన నీకు ||

గరిమ దురుము వీడ గస్తూరి బేంట్లు రాల
పరగగ గాళాంజి పట్టీ నీకు
సరులు చిక్కువడగ సందడి నూర్పులు రేగ
సిరుల గందము పూసీ జెలరేగి నీకు ||

తనువు పులకించగ తమకములు ముంచగ
యెనచి యాకు మడచి యిచ్చీ నీకు
అనుగు శ్రీవేంకటేశ అలమేలుమంగ యీకె
చనవున గెమ్మోవి చవిచూసీ నీకు ||


iMtEsi sEvalu (Raagam: ) (Taalam: )

iMtEsi sEvalu sEya neMdAkA nOpu celi
kAMtuDavu mecci mecci kaugaliMcavayyA

payyadakoMgu jAraga pAliMDlu gadalaga
cayyana guMce vEsIni sati nIku
ceyyella baDalaMga jekkulu cemariMcaga
voyyanE pAdA lottI nullasAna nIku

garima durumu vIDa gastUri bEMTlu rAla
paragaga gALAMji paTTI nIku
sarulu cikkuvaDaga saMdaDi nUrpulu rEga
sirula gaMdamu pUsI jelarEgi nIku

tanuvu pulakiMcaga tamakamulu muMcaga
yenaci yAku maDaci yiccI nIku
anugu SrIvEMkaTESa alamElumaMga yIke
canavuna gemmOvi cavicUsI nIku


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |