ఇంతులాల నావంక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇంతులాల చూడరమ్మ (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| ఇంతులాల చూడరమ్మ ఇద్దరు జాణలే వీరు | చెంత రమాదేవిగూడె శ్రీ నరసింహుడు ||

చ|| సరిగొండ లెక్కుకొని సరసములాడుకొంటూ | సొరిదిమోములు తొంగి చూచుకొంటాను | విరులచెండులగొని వేటులాడుకొంటాను | సిరితోడ విహరించీ శ్రీ నరసింహుడు ||

చ|| భవనాశిలోని నీరుపై జల్లులాడుకొంటాను | నవకపు సిరులను నవ్వుకొంటాను | జవళిగెమ్మోవులు సన్నలజూపుకొంటాను | చివన నిందరినంటె శ్రీ నరసింహుడు ||

చ|| వేమరు దొడలెక్కుక వీడుదోడులాడుకొంటా | ప్రేమమున గౌగిళ్ళ బెనగుకొంటా | ఆముక శ్రీ వేంకటాద్రి నౌభళాన నిలిచిరి | శ్రీ మహాలక్ష్మితోడ శ్రీ నరసింహుడు ||


iMtulAla nAvaMka (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| iMtulAla nAvaMka nide tappu | koMtainA biluvanaMTA gosarI manasu ||

ca|| mATaku mATADanu mari kallaleMcanu | nATukonna cUpulatO navviti nEnu | gITe gonagOra dAnE kiMdupaDa nokkedAnE | kUTamiki rAnaMTA gOpagiMcI dAnu ||

ca|| patiki batisEyanu panulEmi naDuganu | atikAka danamEnE aMTiti nEnu | katalu cEppEdAnE GAtalu sEsIdAnE | tatitO daggaranaMTA damakiMcI dAnu ||

ca|| kAdu gUDadananu karxakari sEyanu | yIdesa danaku baMtamicciti nEnu | sEdadEra nannugUDe SrI vEMkaTESuDu dAne | pOditO meccitinaMTU bodigInu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |