ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 43

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 43)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
అథృష్ట్వా తు నృపః పుత్రాన థర్శనం పరతిలబ్ధవాన
ఋషిప్రసాథాత పుత్రాణాం సవరూపాణాం కురూథ్వహ
2 స రాజా రాజధర్మాంశ చ బరహ్మొపనిషథం తదా
అవాప్తవాన నరశ్రేష్ఠొ బుథ్ధినిశ్చయమ ఏవ చ
3 విథురశ చ మహాప్రాజ్ఞొ యయౌ సిథ్ధిం తపొబలాత
ధృతరాష్ట్రః సమాసాథ్య వయాసం చాపి తపస్వినమ
4 [జ]
మమాపి వరథొ వయాసొ థర్శయేత పితరం యథి
తథ రూపవేష వయసం శరథ్థధ్యాం సర్వమ ఏవ తే
5 పరియం మే సయాత కృతార్దశ చ సయామ అహం కృతనిశ్చయః
పరసాథాథ ఋషిపుత్రస్య మమ కామః సమృధ్యతామ
6 [సూత]
ఇత్య ఉక్తవచనే తస్మిన నృపే వయాసః పరతాపవాన
పరసాథమ అకరొథ ధీమాన ఆనయచ చ పరిక్షితమ
7 తతస తథ రూపవయసమ ఆగతం నృపతిం థివః
శరీమన్తం పితరం రాజా థథర్శ జనమేజయః
8 శమీకం చ మహాత్మానం పుత్రం తం చాస్య శృఙ్గిణమ
అమాత్యా యే బభూవుశ చ రాజ్ఞస తాంశ చ థథర్శ హ
9 తతః సొ ఽవభృదే రాజా ముథితొ జనమేజయః
పితరం సనాపయామ ఆస సవయం సస్నౌ చ పార్దివః
10 సనాత్వా చ భరతశ్రేష్ఠః సొ ఽఽసతీకమ ఇథమ అబ్రవీత
యాయావర కులొత్పన్నం జరత్కారు సుతం తథా
11 ఆస్తీక వివిధాశ్చర్యొ యజ్ఞొ ఽయమ ఇతి మే మతిః
యథ అథ్యాయం పితా పరాప్తొ మమ శొకప్రణాశనః
12 [ఆస్తీక]
ఋషేర థవైపాయనొ యత్ర పురాణస తపసొ నిధిః
యజ్ఞే కురు కులశ్రేష్ఠ తస్య లొకావ ఉభౌ జితౌ
13 శరుతం విచిత్రమ ఆఖ్యానం తవయా పాణ్డవనన్థన
సర్పాశ చ భస్మసాన నీతా గతాశ చ పథవీం పితుః
14 కదం చిత తక్షకొ ముక్తః సత్యత్వాత తవ పార్దివ
ఋషయః పూజితాః సర్వే గతిం థృష్ట్వా మహాత్మనః
15 పరాప్తః సువిపులొ ధర్మః శరుత్వా పాపవినాశనమ
విముక్తొ హృథయగ్రన్దిర ఉథారజనథర్శనాత
16 యే చ పక్షధరా ధర్మే సథ్వృత్తరుచయశ చ యే
యాన థృష్ట్వా హీయతే పాపం తేభ్యః కార్యా నమః కరియాః
17 [సూత]
ఏతచ ఛరుత్వా థవిజశ్రేష్ఠాత స రాజా జనమేజయః
పూజయామ ఆస తమ ఋషిమ అనుమాన్య పునః పునః
18 పపృచ్ఛ తమ ఋషిం చాపి వైశమ్పాయనమ అచ్యుతమ
కదా విశేషం ధర్మజ్ఞొ వనవాసస్య సత్తమ