ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 39

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 39)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వయాస]
భథ్రే థరక్ష్యసి గాన్ధారి పుత్రాన భరాతౄన సఖీంస తదా
వధూశ చ పతిభిః సార్ధం నిశి సుప్తొత్దితా ఇవ
2 కర్ణం థరక్ష్యతి కున్తీ చ సౌభథ్రం చాపి యాథవీ
థరౌపథీ పఞ్చ పుత్రాంశ చ పితౄన భరాతౄంస తదైవ చ
3 పూర్వమ ఏవైష హృథయే వయవసాయొ ఽభవన మమ
యదాస్మి చొథితొ రాజ్ఞా భవత్యా పృదయైవ చ
4 న తే శొచ్యా మహాత్మానః సర్వ ఏవ నరర్షభాః
కషత్రధర్మపరాః సన్తస తదా హి నిధనం గతాః
5 భవితవ్యమ అవశ్యం తత సురకార్యమ అనిన్థితే
అవతేరుర తతః సర్వే థేవ భాగైర మహీతలమ
6 గన్ధర్వాప్సరసశ చైవ పిశాచా గుహ్య రాక్షసాః
తదా పుణ్యజనాశ చైవ సిథ్ధా థేవర్షయొ ఽపి చ
7 థేవాశ చ థానవాశ చైవ తదా బరహ్మర్షయొ ఽమలాః
త ఏతే నిధనం పరాప్తాః కురుక్షేత్రే రణాజిరే
8 గన్ధర్వరాజొ యొ ధీమాన ధృతరాష్ట్ర ఇతి శరుతః
స ఏవ మానుషే లొకే ధృతరాష్ట్రః పతిస తవ
9 పాణ్డుం మరుథ్గణం విథ్ధి విశిష్టతమమ అచ్యుతమ
ధర్మస్యాంశొ ఽభవత కషత్తా రాజా చాయం యుధిష్ఠిరః
10 కలిం థుర్యొధనం విథ్ధి శకునిం థవాపరం తదా
థుఃశాసనాథీన విథ్ధి తవం రాక్షసాఞ శుభథర్శనే
11 మరుథ్గణాథ భీమసేనం బలవన్తమ అరింథమమ
విథ్ధి చ తవ్వం నరమ ఋషిమ ఇమం పార్దం ధనంజయమ
నారాయణం హృషీకేశమ అశ్వినౌ యమజావ ఉభౌ
12 థవిధాకృత్వాత్మనొ థేహమ ఆథిత్యం తపసా వరమ
లొకాంశ చ తాపయానం వై విథ్ధి కర్ణం చ శొభనే
యశ చ వైరార్దమ ఉథ్భూతః సంఘర్షజననస తదా
13 యశ చ పాణ్డవ థాయాథొ హతః షడ్భిర మహారదైః
స సొమ ఇహ సౌభథ్రొ యొగాథ ఏవాభవథ థవిధా
14 థరౌపథ్యా సహ సంభూతం ధృష్టథ్యుమ్నం చ పావకాత
అగ్నేర భాగం శుభం విథ్ధి రాక్షసం తు శిఖణ్డినమ
15 థరొణం బృహస్పతేర భాగం విథ్ధి థరౌణిం చ రుథ్రజమ
భీష్మం చ విథ్ధి గాఙ్గేయం వసుం మానుషతాం గతమ
16 ఏవమ ఏతే మహాప్రాజ్ఞే థేవా మానుష్యమ ఏత్య హి
తతః పునర గతాః సవర్గం కృతే కర్మణి శొభనే
17 యచ చ వొ హృథి సర్వేషాం థుఃఖమ ఏనచ చిరం సదితమ
తథ అథ్య వయపనేష్యామి పరలొకకృతాథ భయాత
18 సర్వే భవన్తొ గచ్ఛన్తు నథీం భాగీరదీం పరది
తత్ర థరక్ష్యద తాన సర్వాన యే హతాస్మిన రణాజిరే
19 [వై]
ఇతి వయాసస్య వచనం శరుత్వా సర్వే జనస తథా
మహతా సింహనాథేన గఙ్గామ అభిముఖొ యయౌ
20 ధృతరాష్ట్రశ చ సామాత్యః పరయయౌ సహ పాణ్డవైః
సహితొ మునిశార్థూలైర గన్ధర్వైశ చ సమాగతైః
21 తతొ గఙ్గాం సమాసాథ్య కరమేణ సజనార్ణవః
నివాసమ అకరొత సార్వొ యదాప్రీతి యదాసుఖమ
22 రాజా చ పాణ్డవైః సార్ధమ ఇష్టే థేశే సహానుగః
నివాసమ అకరొథ ధీమాన సస్త్రీ వృథ్ధపురఃసరః
23 జగామ తథ అహశ చాపి తేషాం వర్షశతం యదా
నిశాం పరతీక్షమాణానాం థిథృక్షూణాం మృతాన నృపాన
24 అద పుణ్యం గిరివరమ అస్తమ అభ్యగమథ రవిః
తతః కృతాభిషేకాస తే నైశం కర్మ సమాచరన