ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 95

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 95)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]

తతొ వివాహే నిర్వృత్తే స రాజా శంతనుర నృపః

తాం కన్యాం రూపసంపన్నాం సవగృహే సంన్యవేశయత

2 తతః శాంతనవొ ధీమాన సత్యవత్యామ అజాయత

వీరశ చిత్రాఙ్గథొ నామ వీర్యేణ మనుజాన అతి

3 అదాపరం మహేష్వాసం సత్యవత్యాం పునః పరభుః

విచిత్రవీర్యం రాజానం జనయామ ఆస వీర్యవాన

4 అప్రాప్తవతి తస్మింశ చ యౌవనం భరతర్షభ

స రాజా శంతనుర ధీమాన కాలధర్మమ ఉపేయివాన

5 సవర్గతే శంతనౌ భీష్మశ చిత్రాఙ్గథమ అరింథమమ

సదాపయామ ఆస వై రాజ్యే సత్యవత్యా మతే సదితః

6 స తు చిత్రాఙ్గథః శౌర్యాత సర్వాంశ చిక్షేప పార్దివాన

మనుష్యం న హి మేనే స కం చిత సథృశమ ఆత్మనః

7 తం కషిపన్తం సురాంశ చైవ మనుష్యాన అసురాంస తదా

గన్ధర్వరాజొ బలవాంస తుల్యనామాభ్యయాత తథా

తేనాస్య సుమహథ యుథ్ధం కురుక్షేత్రే బభూవ హ

8 తయొర బలవతొస తత్ర గన్ధర్వకురుముఖ్యయొః

నథ్యాస తీరే హిరణ్వత్యాః సమాస తిస్రొ ఽభవథ రణః

9 తస్మిన విమర్థే తుములే శస్త్రవృష్టిం సమాకులే

మాయాధికొ ఽవధీథ వీరం గన్ధర్వః కురుసత్తమమ

10 చిత్రాఙ్గథం కురుశ్రేష్ఠం విచిత్రశరకార్ముకమ

అన్తాయ కృత్వా గన్ధర్వొ థివమ ఆచక్రమే తతః

11 తస్మిన నృపతిశార్థూలే నిహతే భూరి వర్చసి

భీష్మః శాంతనవొ రాజన పరేతకార్యాణ్య అకారయత

12 విచిత్రవీర్యం చ తథా బాలమ అప్రాప్తయౌవనమ

కురురాజ్యే మహాబాహుర అభ్యషిఞ్చథ అనన్తరమ

13 విచిత్రవీర్యస తు తథా భీష్మస్య వచనే సదితః

అన్వశాసన మహారాజ పితృపైతామహం పథమ

14 స ధర్మశాస్త్రకుశలొ భీష్మం శాంతనవం నృపః

పూజయామ ఆస ధర్మేణ స చైనం పరత్యపాలయత