ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 88

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 88)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వస]

పృచ్ఛామి తవాం వసు మనా రౌశథశ్విర; యథ్య అస్తి లొకొ థివి మహ్యం నరేన్థ్ర

యథ్య అన్తరిక్షే పరదితొ మహాత్మన; కషేత్రజ్ఞం తవాం తస్య ధర్మస్య మన్యే

2 [య]

యథ అన్తరిక్షం పృదివీ థిశశ చ; యత తేజసా తపతే భానుమాంశ చ

లొకాస తావన్తొ థివి సంస్దితా వై; తే నాన్తవన్తః పరతిపాలయన్తి

3 [వస]

తాంస తే థథామి పత మా పరపాతం; యే మే లొకాస తవ తే వై భవన్తు

కరీణీష్వైనాంస తృణకేనాపి రాజన; పరతిగ్రహస తే యథి సమ్యక పరథుష్టః

4 [య]

న మిద్యాహం విక్రయం వై సమరామి; వృదా గృహీతం శిశుకాచ ఛఙ్కమానః

కుర్యాం న చైవాకృత పూర్వమ అన్యైర; వివిత్సమానః కిమ ఉ తత్ర సాధు

5 [వస]

తాంస తవం లొకాన పరతిపథ్యస్వ రాజన; మయా థత్తాన యథి నేష్టః కరయస తే

అహం న తాన వై పరతిగన్తా నరేన్థ్ర; సర్వే లొకాస తవ తే వై భవన్తు

6 [షిబి]

పృచ్ఛామి తవాం శిబిర ఔశీనరొ ఽహం; మమాపి లొకా యథి సన్తీహ తాత

యథ్య అన్తరిక్షే యథి వా థివి శరితాః; కషేత్రజ్ఞం తవాం తస్య ధర్మస్య మన్యే

7 [య]

న తవం వాచా హృథయేనాపి విథ్వన; పరీప్సమానాన నావమంస్దా నరేన్థ్ర

తేనానన్తా థివి లొకాః శరితాస తే; విథ్యుథ్రూపాః సవనవన్తొ మహాన్తః

8 [ష]

తాంస తవం లొకాన పరతిపథ్యస్వ రాజన; మయా థత్తాన యథి నేష్టః కరయస తే

న చాహం తాన పరతిపత్స్యేహ థత్త్వా; యత్ర గత్వా తవమ ఉపాస్సే హ లొకాన

9 [య]

యదా తవమ ఇన్థ్ర పరతిమప్రభావస; తే చాప్య అనన్తా నరథేవ లొకాః

తదాథ్య లొకే న రమే ఽనయథత్తే; తస్మాచ ఛిబే నాభినన్థామి థాయమ

10 [ఆ]

న చేథ ఏకైకశొ రాజఁల లొకాన నః పరతినన్థసి

సర్వే పరథాయ భవతే గన్తారొ నరకం వయమ

11 [య]

యథ అర్హాయ థథధ్వం తత సన్తః సత్యానృశంస్యతః

అహం తు నాభిధృష్ణొమి యత్కృతం న మయా పురా

12 [ఆ]

కస్యైతే పరతిథృశ్యన్తే రదాః పఞ్చ హిరణ్మయాః

ఉచ్చైః సన్తః పరకాశన్తే జవలన్తొ ఽగనిశిఖా ఇవ

13 [య]

యుష్మాన ఏతే హి వక్ష్యన్తి రదాః పఞ్చ హిరణ్మయాః

ఉచ్చైః సన్తః పరకాశన్తే జవలన్తొ ఽగనిశిఖా ఇవ

14 [ఆ]

ఆతిష్ఠస్వ రదం రాజన విక్రమస్వ విహాయసా

వయమ అప్య అనుయాస్యామొ యథా కాలొ భవిష్యతి

15 [య]

సర్వైర ఇథానీం గన్తవ్యం సహస్వర్గజితొ వయమ

ఏష నొ విరజాః పన్దా థృశ్యతే థేవ సథ్మనః

16 [వ]

తే ఽధిరుహ్య రదాన సర్వే పరయాతా నృపసత్తమాః

ఆక్రమన్తొ థివం భాభిర ధర్మేణావృత్య రొథసీ

17 [ఆ]

అహం మన్యే పూర్వమ ఏకొ ఽసమి గన్తా; సఖా చేన్థ్రః సర్వదా మే మహాత్మా

కస్మాథ ఏవం శిబిర ఔశీనరొ ఽయమ; ఏకొ ఽతయగాత సర్వవేగేన వాహాన

18 [య]

అథథాథ థేవ యానాయ యావథ విత్తమ అవిన్థత

ఉశీనరస్య పుత్రొ ఽయం తస్మాచ ఛరేష్ఠొ హి నః శిబిః

19 థానం తపః సత్యమ అదాపి ధర్మొ హరీః; శరీః కషమా సౌమ్య తదా తితిక్షా

రాజన్న ఏతాన్య అప్రతిమస్య రాజ్ఞః; శిబేః సదితాన్య అనృశంసస్య బుథ్ధ్యా

ఏవంవృత్తొ హరీనిషేధశ చ యస్మాత; తస్మాచ ఛిబిర అత్యగాథ వై రదేన

20 [వ]

అదాష్టకః పునర ఏవాన్వపృచ్ఛన; మాతామహం కౌతుకాథ ఇన్థ్రకల్పమ

పృచ్ఛామి తవాం నృపతే బరూహి సత్యం; కుతశ చ కస్యాసి సుతశ చ కస్య

కృతం తవయా యథ ధి న తస్య కర్తా; లొకే తవథన్యః కషత్రియొ బరాహ్మణొ వా

21 [య]

యయాతిర అస్మి నహుషస్య పుత్రః; పూరొః పితా సార్వభౌమస తవ ఇహాసమ

గుహ్యమ అర్దం మామకేభ్యొ బరవీమి; మాతామహొ ఽహం భవతాం పరకాశః

22 సర్వామ ఇమాం పృదివీం నిర్జిగాయ; పరస్దే బథ్ధ్వా హయ అథథం బరాహ్మణేభ్యః

మేధ్యాన అశ్వాన ఏకశఫాన సురూపాంస; తథా థేవాః పుణ్యభాజొ భవన్తి

23 అథామ అహం పృదివీం బరాహ్మణేభ్యః; పూర్ణామ ఇమామ అఖిలాం వాహనస్య

గొభిః సువర్ణేన ధనైశ చ ముఖ్యైస; తత్రాసన గాః శతమ అర్బుథాని

24 సత్యేన మే థయౌశ చ వసుంధరా చ; తదైవాగ్నిర జవలతే మానుషేషు

న మే పృదా వయాహృతమ ఏవ వాక్యం; సత్యం హి సన్తః పరతిపూజయన్తి

సర్వే చ థేవా మునయశ చ లొకాః; సత్యేన పూజ్యా ఇతి మే మనొగతమ

25 యొ నః సవర్గజితః సర్వాన యదావృత్తం నివేథయేత

అనసూయుర థవిజాగ్రేభ్యః స లభేన నః సలొకతామ

26 [వ]

ఏవం రాజా స మహాత్మా హయ అతీవ; సవైర థౌహిత్రైస తారితొ ఽమిత్రసాహః

తయక్త్వా మహీం పరమొథారకర్మా; సవర్గం గతః కర్మభిర వయాప్య పృద్వీమ