ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 87

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 87)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ఆ]

కతరస తవ ఏతయొః పూర్వం థేవానామ ఏతి సాత్మ్యతామ

ఉభయొర ధావతొ రాజన సూర్యా చన్థ్రమసొర ఇవ

2 [య]

అనికేతొ గృహస్దేషు కామవృత్తేషు సంయతః

గరామ ఏవ వసన భిక్షుస తయొః పూర్వతరం గతః

3 అప్రాప్య థీర్ఘమ ఆయుస తు యః పరాప్తొ వికృతిం చరేత

తప్యేత యథి తత కృత్వా చరేత సొ ఽనయత తతస తపః

4 యథ వై నృశంసం తథ అపద్యమ ఆహుర; యః సేవతే ధర్మమ అనర్దబుథ్ధిః

అస్వొ ఽపయ అనీశశ చ తదైవ రాజంస; తథార్జవం స సమాధిస తథార్యమ

5 [ఆ]

కేనాసి థూతః పరహితొ ఽథయ రాజన; యువా సరగ్వీ థర్శనీయః సువర్చాః

కుత ఆగతః కతరస్యాం థిశి తవమ; ఉతాహొ సవిత పార్దివం సదానమ అస్తి

6 [య]

ఇమం భౌమం నరకం కషీణపుణ్యః; పరవేష్టుమ ఉర్వీం గగనాథ విప్రకీర్ణః

ఉక్త్వాహం వః పరపతిష్యామ్య అనన్తరం; తవరన్తి మాం బరాహ్మణా లొకపాలాః

7 సతాం సకాశే తు వృతః పరపాతస; తే సంగతా గుణవన్తశ చ సర్వే

శక్రాచ చ లబ్ధొ హి వరొ మయైష; పతిష్యతా భూమితలే నరేన్థ్ర

8 [ఆ] పృచ్ఛామి తవాం మా పరపత పరపాతం; యథి లొకాః పార్దివ సన్తి మే ఽతర

యథ్య అన్తరిక్షే యథి వా థివి శరితాః; కషేత్రజ్ఞం తవాం తస్య ధర్మస్య మన్యే

9 [య]

యావత పృదివ్యాం విహితం గవాశ్వం; సహారణ్యైః పశుభిః పర్వతైశ చ

తావల లొకా థివి తే సంస్దితా వై; తదా విజానీహి నరేన్థ్ర సింహ

10 [ఆ]

తాంస తే థథామి మా పరపత పరపాతం; యే మే లొకా థివి రాజేన్థ్ర సన్తి

యథ్య అన్తరిక్షే యథి వా థివి శరితాస; తాన ఆక్రమ కషిప్రమ అమిత్రసాహ

11 [య]

నాస్మథ విధొ ఽబరాహ్మణొ బరహ్మవిచ చ; పరతిగ్రహే వర్తతే రాజముఖ్య

యదా పరథేయం సతతం థవిజేభ్యస; తదాథథం పూర్వమ అహం నరేన్థ్ర

12 నాబ్రాహ్మణః కృపణొ జాతు జీవేథ; యా చాపి సయాథ బరాహ్మణీ వీర పత్నీ

సొ ఽహం యథైవాకృత పూర్వం చరేయం; వివిత్సమానః కిమ ఉ తత్ర సాధు

13 [పరతర్థన]

పృచ్ఛామి తవాం సపృహణీయ రూప; పరతర్థనొ ఽహం యథి మే సన్తి లొకాః

యథ్య అన్తరిక్షే యథి వా థివి శరితాః; కషేత్రజ్ఞం తవాం తస్య ధర్మస్య మన్యే

14 [య]

సన్తి లొకా బహవస తే నరేన్థ్ర; అప్య ఏకైకః సప్త సప్తాప్య అహాని

మధు చయుతొ ఘృతపృక్తా విశొకాస; తే నాన్తవన్తః పరతిపాలయన్తి

15 [పర]

తాంస తే థథామి మా పరపత పరపాతం; యే మే లొకాస తవ తే వై భవన్తు

యథ్య అన్తరిక్షే యథి వా థివి శరితాస; తాన ఆక్రమ కషిప్రమ అపేతమొహః

16 [య]

న తుల్యతేజాః సుకృతం కామయేత; యొగక్షేమం పార్దివ పార్దివః సన

థైవాథేశాథ ఆపథం పరాప్య విథ్వాంశ; చరేన నృశంసం న హి జాతు రాజా

17 ధర్మ్యం మార్గం చేతయానొ యశస్యం; కుర్యాన నృపొ ధర్మమ అవేక్షమాణః

న మథ్విధొ ధర్మబుథ్ధిః పరజానన; కుర్యాథ ఏవం కృపణం మాం యదాత్ద

18 కుర్యామ అపూర్వం న కృతం యథ అన్యైర; వివిత్సమానః కిమ ఉ తత్ర సాధు

బరువాణమ ఏవం నృపతిం యయాతిం; నృపొత్తమొ వసు మనాబ్రవీత తమ