ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 86

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 86)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ఆ]

చరన గృహస్దః కదమ ఏతి థేవాన; కదం భిక్షుః కదమ ఆచార్య కర్మా

వానప్రస్దః సత్పదే సంనివిష్టొ; బహూన్య అస్మిన సంప్రతి వేథయన్తి

2 [య]

ఆహూతాధ్యాయీ గురు కర్మ సవచొథ్యః; పూర్వొత్దాయీ చరమం చొపశాయీ

మృథుర థాన్తొ ధృతిమాన అప్రమత్తః; సవాధ్యాయశీలః సిధ్యతి బరహ్మ చారీ

3 ధర్మాగతం పరాప్య ధనం యజేత; థథ్యాత సథైవాతిదీన భొజయేచ చ

అనాథథానశ చ పరైర అథత్తం; సైషా గృహస్దొపనిషత పురాణీ

4 సవవీర్యజీవీ వృజినాన నివృత్తొ; థాతా పరేభ్యొ న పరొపతాపీ

తాథృఙ మునిః సిథ్ధిమ ఉపైతి ముఖ్యాం; వసన్న అరణ్యే నియతాహార చేష్టః

5 అశిల్ప జీవీ నగృహశ చ నిత్యం; జితేన్థ్రియః సర్వతొ విప్రముక్తః

అనొక సారీ లఘుర అల్పచారశ; చరన థేశాన ఏకచరః స భిక్షుః

6 రాత్ర్యా యయా చాభిజితాశ చ లొకా; భవన్తి కామా విజితాః సుఖాశ చ

తామ ఏవ రాత్రిం పరయతేన విథ్వాన; అరణ్యసంస్దొ భవితుం యతాత్మా

7 థశైవ పూర్వాన థశ చాపరాంస తు; జఞాతీన సహాత్మానమ అదైక వింశమ

అరణ్యవాసీ సుకృతే థధాతి; విముచ్యారణ్యే సవశరీరధాతూన

8 [ఆ]

కతిస్విథ ఏవ మునయొ మౌనాని కతి చాప్య ఉత

భవన్తీతి తథ ఆచక్ష్వ శరొతుమ ఇచ్ఛామహే వయమ

9 [య]

అరణ్యే వసతొ యస్య గరామొ భవతి పృష్ఠతః

గరామే వా వసతొ ఽరణ్యం స మునిః సయాజ జనాధిప

10 [ఆ]

కదంస్విథ వసతొ ఽరణ్యే గరామొ భవతి పృష్ఠతః

గరామే వా వసతొ ఽరణ్యం కదం భవతి పృష్ఠతః

11 [య]

న గరామ్యమ ఉపయుఞ్జీత య ఆరణ్యొ మునిర భవేత

తదాస్య వసతొ ఽరణ్యే గరామొ భవతి పృష్ఠతః

12 అనగ్నిర అనికేతశ చ అగొత్ర చరణొ మునిః

కౌపీనాచ్ఛాథనం యావత తావథ ఇచ్ఛేచ చ చీవరమ

13 యావత పరాణాభిసంధానం తావథ ఇచ్ఛేచ చ భొజనమ

తదాస్య వసతొ గరామే ఽరణ్యం భవతి పృష్ఠతః

14 యస తు కామాన పరిత్యజ్య తయక్తకర్మా జితేన్థ్రియః

ఆతిష్ఠేత మునిర మౌనం స లొకే సిథ్ధిమ ఆప్నుయాత

15 ధౌతథన్తం కృత్తనఖం సథా సనాతమ అలంకృతమ

అసితం సితకర్మస్దం కస తం నార్చితుమ అర్హతి

16 తపసా కర్శితః కషామః కషీణమాంసాస్ది శొణితః

యథా భవతి నిర్థ్వన్థ్వొ మునిర మౌనం సమాస్దితః

అద లొకమ ఇమం జిత్వా లొకం విజయతే పరమ

17 ఆస్యేన తు యథాహారం గొవన మృగయతే మునిః

అదాస్య లొకః పూర్వొ యః సొ ఽమృతత్వాయ కల్పతే