ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 211

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 211)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]

తతః కతిపయాహస్య తస్మిన రైవతకే గిరౌ

వృష్ణ్యన్ధకానామ అభవత సుమహాన ఉత్సవొ నృప

2 తత్ర థానం థథుర వీరా బరాహ్మణానాం సహస్రశః

భొజవృష్ణ్యన్ధకాశ చైవ మహే తస్య గిరేస తథా

3 పరసాథై రత్నచిత్రైశ చ గిరేస తస్య సమన్తతః

స థేశః శొభితొ రాజన థీపవృక్షైశ చ సర్వశః

4 వాథిత్రాణి చ తత్ర సమ వాథకాః సమవాథయన

ననృతుర నర్తకాశ చైవ జగుర గానాని గాయనాః

5 అలంకృతాః కుమారాశ చ వృష్ణీనాం సుమహౌజసః

యానైర హాటకచిత్రాఙ్గైశ చఞ్చూర్యన్తే సమ సర్వశః

6 పౌరాశ చ పాథచారేణ యానైర ఉచ్చావచైస తదా

సథారాః సానుయాత్రాశ చ శతశొ ఽద సహస్రశః

7 తతొ హలధరః కషీబొ రేవతీ సహితః పరభుః

అనుగమ్యమానొ గన్ధర్వైర అచరత తత్ర భారత

8 తదైవ రాజా వృష్ణీనామ ఉగ్రసేనః పరతాపవాన

ఉపగీయమానొ గన్ధర్వైః సత్రీసహస్రసహాయవాన

9 రౌక్మిణేయశ చ సామ్బశ చ కషీబౌ సమరథుర్మథౌ

థివ్యమాల్యామ్బరధరౌ విజహ్రాతే ఽమరావ ఇవ

10 అక్రూరః సారణశ చైవ గథొ భానుర విడూరదః

నిశఠశ చారు థేష్ణశ చ పృదుర విపృదుర ఏవ చ

11 సత్యకః సాత్యకిశ చైవ భఙ్గకారసహాచరౌ

హార్థిక్యః కృతవర్మా చ యే చాన్యే నానుకీర్తితాః

12 ఏతే పరివృతాః సత్రీభిర గన్ధర్వైశ చ పృదక పృదక

తమ ఉత్సవం రైవతకే శొభయాం చక్రిరే తథా

13 తథా కొలాహలే తస్మిన వర్తమానే మహాశుభే

వాసుథేవశ చ పార్దశ చ సహితౌ పరిజగ్మతుః

14 తత్ర చఙ్క్రమ్యమాణౌ తౌ వాసుథేవ సుతాం శుభామ

అలంకృతాం సఖీమధ్యే భథ్రాం థథృశతుస తథా

15 థృష్ట్వైవ తామ అర్జునస్య కన్థర్పః సమజాయత

తం తదైకాగ్ర మనసం కృష్ణః పార్దమ అలక్షయత

16 అదాబ్రవీత పుష్కరాక్షః పరహసన్న ఇవ భారత

వనేచరస్య కిమ ఇథం కామేనాలొడ్యతే మనః

17 మమైషా భగినీ పార్ద సారణస్య సహొథరా

యథి తే వర్తతే బుథ్ధిర వక్ష్యామి పితరం సవయమ

18 [ఆర్జ]

థుహితా వసుథేవస్య వసుథేవస్య చ సవసా

రూపేణ చైవ సంపన్నా కమ ఇవైషా న మొహయేత

19 కృతమ ఏవ తు కల్యాణం సర్వం మమ భవేథ ధరువమ

యథి సయాన మమ వార్ష్ణేయీ మహిషీయం సవసా తవ

20 పరాప్తౌ తు క ఉపాయః సయాత తథ బరవీహి జనార్థన

ఆస్దాస్యామి తదా సర్వం యథి శక్యం నరేణ తత

21 [వాసు]

సవయంవరః కషత్రియాణాం వివాహః పురుషర్షభ

స చ సంశయితః పార్ద సవభావస్యానిమిత్తతః

22 పరసహ్య హరణం చాపి కషత్రియాణాం పరశస్యతే

వివాహ హేతొః శూరాణామ ఇతి ధర్మవిథొ విథుః

23 స తవమ అర్జున కల్యాణీం పరసహ్య భగినీం మమ

హర సవయంవరే హయ అస్యాః కొ వై వేథ చికీర్షితమ

24 [వై]

తతొ ఽరజునశ చ కృష్ణశ చ వినిశ్చిత్యేతికృత్యతామ

శీఘ్రగాన పురుషాన రాజ్ఞ పరేషయామ ఆసతుస తథా

25 ధర్మరాజాయ తత సర్వమ ఇన్థ్రప్రస్దగతాయ వై

శరుత్వైవ చ మహాబాహుర అనుజజ్ఞే స పాణ్డవః