ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 111

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 111)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]

తత్రాపి తపసి శరేష్ఠే వర్తమానః స వీర్యవాన

సిథ్ధచారణసంఘానాం బభూవ పరియథర్శనః

2 శుశ్రూషుర అనహంవాథీ సంయతాత్మా జితేన్థ్రియః

సవర్గం గన్తుం పరాక్రాన్తః సవేన వీర్యేణ భారత

3 కేషాం చిథ అభవథ భరాతా కేషాం చిథ అభవత సఖా

ఋషయస తవ అపరే చైనం పుత్రవత పర్యపాలయన

4 స తు కాలేన మహతా పరాప్య నిష్కల్మషం తపః

బరహ్మర్షిసథృశః పాణ్డుర బభూవ భరతర్షభ

5 సవర్గపారం తితీర్షన స శతశృఙ్గాథ ఉథఙ్ముఖః

పరతస్దే సహ పత్నీభ్యామ అబ్రువంస తత్ర తాపసాః

ఉపర్య ఉపరి గచ్ఛన్తః శైలరాజమ ఉథఙ్ముఖాః

6 థృష్టవన్తొ గిరేర అస్య థుర్గాన థేశాన బహూన వయమ

ఆక్రీడభూతాన థేవానాం గన్ధర్వాప్సరసాం తదా

7 ఉథ్యానాని కుబేరస్య సమాని విషమాణి చ

మహానథీ నితమ్బాంశ చ థుర్గాంశ చ గిరిగహ్వరాన

8 సన్తి నిత్యహిమా థేశా నిర్వృక్ష మృగపక్షిణః

సన్తి కే చిన మహావర్షా థుర్గాః కే చిథ థురాసథాః

9 అతిక్రామేన న పక్షీ యాన కుత ఏవేతరే మృగాః

వాయుర ఏకొ ఽతిగాథ యత్ర సిథ్ధాశ చ పరమర్షయః

10 గచ్ఛన్త్యౌ శైలరాజే ఽసమిన రాజపుత్ర్యౌ కదం తవ ఇమే

న సీథేతామ అథుఃఖార్హే మా గమొ భరతర్షభ

11 [ప]

అప్రజస్య మహాభాగా న థవారం పరిచక్షతే

సవర్గే తేనాభితప్తొ ఽహమ అప్రజస తథ బరవీమి వః

12 ఋణైశ చతుర్భిః సంయుక్తా జాయన్తే మనుజా భువి

పితృథేవర్షిమనుజథేయైః శతసహస్రశః

13 ఏతాని తు యదాకాలం యొ న బుధ్యతి మానవః

న తస్య లొకాః సన్తీతి ధర్మవిథ్భిః పరతిష్ఠితమ

14 యజ్ఞైశ చ థేవాన పరీణాతి సవాధ్యాయతపసా మునీన

పుత్రైః శరాథ్ధైశ పితౄంశ చాపి ఆనృశంస్యేన మానవాన

15 ఋషిథేవ మనుష్యాణాం పరిముక్తొ ఽసమి ధర్మతః

పిత్ర్యాథ ఋణాథ అనిర్ముక్తస తేన తప్యే తపొధనాః

16 థేహనాశే ధరువొ నాశః పితౄణామ ఏష నిశ్చయః

ఇహ తస్మాత పరజా హేతొః పరజాయన్తే నరొత్తమాః

17 యదైవాహం పితుః కషేత్రే సృష్టస తేన మహాత్మనా

తదైవాస్మిన మమ కషేత్రే కదం వై సంభవేత పరజా

18 [తాపసాహ]

అస్తి వై తవ ధర్మాత్మన విథ్మ థేవొపమం శుభమ

అపత్యమ అనఘం రాజన వయం థివ్యేన చక్షుషా

19 థైవథిష్టం నరవ్యాఘ్ర కర్మణేహొపపాథయ

అక్లిష్టం ఫలమ అవ్యగ్రొ విన్థతే బుథ్ధిమాన నరః

20 తస్మిన థృష్టే ఫలే తాత పరయత్నం కర్తుమ అర్హసి

అపత్యం గుణసంపన్నం లబ్ధ్వా పరీతిమ అపాప్స్యసి

21 [వ]

తచ ఛరుత్వా తాపస వచః పాణ్డుశ చిన్తాపరొ ఽభవత

ఆత్మనొ మృగశాపేన జానన్న ఉపహతాం కరియామ

22 సొ ఽబరవీథ విజనే కున్తీం ధర్మపత్నీం యశస్వినీమ

అపత్యొత్పాథనే యొగమ ఆపథి పరసమర్దయన

23 అపత్యం నామ లొకేషు పరతిష్ఠా ధర్మసంహితా

ఇతి కున్తి విథుర ధీరాః శాశ్వతం ధర్మమ ఆథితః

24 ఇష్టం థత్తం తపస తప్తం నియమశ చ సవనుష్ఠితః

సర్వమ ఏవానపత్యస్య న పావనమ ఇహొచ్యతే

25 సొ ఽహమ ఏవం విథిత్వైతత పరపశ్యామి శుచిస్మితే

అనపత్యః శుభాఁల లొకాన నావాప్స్యామీతి చిన్తయన

26 మృగాభిశాపాన నష్టం మే పరజనం హయ అకృతాత్మనః

నృశంసకారిణొ భీరు యదైవొపహతం తదా

27 ఇమే వై బన్ధుథాయాథాః షట పుత్రా ధర్మథర్శనే

షడ ఏవాబన్ధు థాయాథాః పుత్రాస తాఞ శృణు మే పృదే

28 సవయం జాతః పరణీతశ చ పరిక్రీతశ చ యః సుతః

పౌనర్భవశ చ కానీనః సవైరిణ్యాం యశ చ జాయతే

29 థత్తః కరీతః కృత్రిమశ చ ఉపగచ్ఛేత సవయం చ యః

సహొఢొ జాతరేతాశ చ హీనయొనిధృతశ చ యః

30 పూర్వపూర్వతమాభావే మత్వా లిప్సేత వై సుతమ

ఉత్తమాథ అవరాః పుంసః కాఙ్క్షన్తే పుత్రమ ఆపథి

31 అపత్యం ధర్మఫలథం శరేష్ఠం విన్థన్తి సాధవః

ఆత్మశుక్రాథ అపి పృదే మనుః సవాయమ్భువొ ఽబరవీత

32 తస్మాత పరహేష్యామ్య అథ్య తవాం హీనః పరజననాత సవయమ

సథృశాచ ఛరేయసొ వా తవం విథ్ధ్య అపత్యం యశస్విని

33 శృణు కున్తి కదాం చేమాం శార థణ్డాయనీం పరతి

యా వీర పత్నీ గురుభిర నియుక్తాపత్య జన్మని

34 పుష్పేణ పరయతా సనాతా నిశి కున్తి చతుష్పదే

వరయిత్వా థవిజం సిథ్ధం హుత్వా పుంసవనే ఽనలమ

35 కర్మణ్య అవసితే తస్మిన సా తేనైవ సహావసత

తత్ర తరీఞ జనయామ ఆస థుర్జయాథీన మహారదాన

36 తదా తవమ అపి కల్యాణి బరాహ్మణాత తపసాధికాత

మన్నియొగాథ యతక్షిప్రమ అపత్యొత్పాథనం పరతి