ఆంధ్ర కవుల చరిత్రము - మూడవ భాగము/ఏనుగు లక్ష్మణకవి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


ఏనుగు లక్ష్మణకవి.

ఈకవి బహుగ్రంథములు చేసి ప్రసిద్ధి కెక్కినవాడు. ఈతడు చేసిన గ్రంథములలో రామవిలాసప్రబంధము కడపటిదిగా గనబడుచున్నది. ఈప్రబంధము పెద్దాపుర సంస్థానమం దుండిన శ్రీ వత్సవాయ గోపరాజున కంకితము చేయబడినది. ఈ గోపరాజు తన్నుగూర్చి పలికినట్లు కవి తన రామవిలాసములో నీపద్యముల జెప్పుకొన్నాడు పుట:Aandhra kavula charitramu muudava bhaagamu.pdf/61 పుట:Aandhra kavula charitramu muudava bhaagamu.pdf/62 పుట:Aandhra kavula charitramu muudava bhaagamu.pdf/63 పుట:Aandhra kavula charitramu muudava bhaagamu.pdf/64 పుట:Aandhra kavula charitramu muudava bhaagamu.pdf/65 పుట:Aandhra kavula charitramu muudava bhaagamu.pdf/66 పుట:Aandhra kavula charitramu muudava bhaagamu.pdf/67 పుట:Aandhra kavula charitramu muudava bhaagamu.pdf/68


నెల్లూరి వీరరాఘవ కవి.

ఇతడు యాదవరాఘవపాండవీయ మనునాలుగాశ్వాసముల త్ర్యర్థికావ్యమును రచియించెను.