అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 56

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 56)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
స తం థృష్ట్వా తదా భూతం రాజానం ఘొరథర్శనమ
థీర్ఘశ్మశ్రు ధరం నౄణాం శొణితేన సముక్షితమ
2 చకార న వయదాం విప్రొ రాజా తవ ఏనమ అదాబ్రవీత
పరత్యుత్దాయ మహాతేజా భయకర్తా యమొపమః
3 థిష్ట్యా తవమ అసి కల్యాణ షష్ఠే కాలే మమాన్తికమ
భక్షం మృగయమాణస్య సంప్రాప్తొ థవిజసత్తమ
4 [ఉ]
రాజన గుర్వర్దినం విథ్ధి చరన్తం మామ ఇహాగతమ
న చ గుర్వర్దమ ఉథ్యుక్తం హింస్యమ ఆహుర మనీషిణః
5 [ర]
షష్ఠే కాలే మమాహారొ విహితొ థవిజసత్తమ
న చ శక్యః సముత్స్రష్టుం కషుధితేన మయాథ్య వై
6 [ఉ]
ఏవమ అస్తు మహారాజ సమయః కరియతాం తు మే
గుర్వర్దమ అభినిర్వర్త్య పునర ఏష్యామి తే వశమ
7 సంశ్రుతశ చ మయా యొ ఽరదొ గురవే రాజసత్తమ
థథాసి విప్రముఖ్యేభ్యస తవం హి రత్నాని సర్వశః
8 థాతా తవం చ నరవ్యాఘ్ర పాత్రభూతః కషితావ ఇహ
పాత్రం పరతిగ్రహే చాపి విథ్ధి మాం నృపసత్తమ
9 ఉపాకృత్య గురొర అర్దం తవథ ఆయత్తమ అరింథమ
సమయేనేహ రాజేన్థ్ర పునర ఏష్యామి తే వశమ
10 సత్యం తే పరతిజానామి నాత్ర మిద్యాస్తి కిం చన
అనృతం నొక్తపూర్వం మే సవైరేష్వ అపి కుతొ ఽనయదా
11 [స]
యథి మత్తస తవథ ఆయత్తొ గుర్వర్దః కృత ఏవ సః
యథి చాస్మి పరతిగ్రాహ్యః సాంప్రతం తథ బరవీహి మే
12 [ఉ]
పరతిగ్రాహ్యొ మతొ మే తవం సథైవ పురుషర్షభ
సొ ఽహం తవామ అనుసంప్రాప్తొ భిక్షితుం మణికుణ్డలే
13 [స]
పత్న్యాస తే మమ విప్రర్షే రుచిరే మణికుణ్డలే
వరయార్దం తవమ అన్యం వై తం తే థాస్యమి సువ్రత
14 [ఉ]
అలం తే వయపథేశేన పరమాణం యథి తే వయమ
పరయచ్ఛ కుణ్డలే మే తవం సత్యవాగ భవ పార్దివ
15 [వ]
ఇత్య ఉక్తస తవ అబ్రవీథ రాజా తమ ఉత్తఙ్కం పునర వచః
గచ్ఛ మథ్వచనాథ థేవీం బరూహి థేహీతి సత్తమ
16 సైవమ ఉక్తా తవయా నూనం మథ్వాక్యేన శుచిస్మితా
పరథాస్యతి థవిజశ్రేష్ఠ కుణ్డలే తే న సంశయః
17 [ఉ]
కవ పత్నీ భవతః శక్యా మయా థరష్టుం నరేశ్వర
సవయం వాపి భవాన పత్నీం కిమర్దం నొపసర్పతి
18 [స]
థరక్ష్యతే తాం భవాన అథ్య కస్మింశ చిథ వననిర్ఝరే
షష్ఠే కాలే న హి మయా సా శక్యా థరష్టుమ అథ్య వై
19 ఉత్తఙ్కస తు తదొక్తః స జగామ భరతర్షభ
మథయన్తీం చ థృష్ట్వా సొ ఽజఞాపయత సవం పరయొజనమ
20 సౌథాస వచనం శరుత్వా తతః సా పృదులొచనా
పరత్యువాచ మహాబుథ్ధిమ ఉత్తఙ్కం జనమేజయ
21 ఏవమ ఏతన మహాబ్రహ్మన నానృతం వథసే ఽనఘ
అభిజ్ఞానం తు కిం చిత తవం సమానేతుమ ఇహార్హసి
22 ఇమే హి థివ్యే మణికుణ్డలే మే; థేవాశ చ యక్షాశ చ మహొరగాశ చ
తైస తైర ఉపాయైః పరిహర్తు కామాశ; ఛిథ్రేషు నిత్యం పరితర్కయన్తి
23 నిక్షిప్తమ ఏతథ భువి పన్నగాస తు; రత్నం సమాసాథ్య పరామృషేయుః
యక్షాస తదొచ్ఛిష్ట ధృతం సురాశ చ; నిథ్రావశం తవా పరిధర్షయేయుః
24 ఛిథ్రేష్వ ఏతేషు హి సథా హయ అధృష్యేషు థవిజర్షభ
థేవరాక్షసనాగానామ అప్రమత్తేన ధార్యతే
25 సయన్థేతే హి థివా రుక్మం రాత్రౌ చ థవిజసత్తమ
నక్తం నక్షత్రతారాణాం పరభామ ఆక్షిప్య వర్తతే
26 ఏతే హయ ఆముచ్య భగవన కషుత్పిపాసా భయం కుతః
విషాగ్నిశ్వాపథేభ్యశ చ భయం జాతు న విథ్యతే
27 హరస్వేన చైతే ఆముక్తే భవతొ హరస్వకే తథా
అనురూపేణ చాముక్తే తత పరమాణే హి జాయతః
28 ఏవంవిధే మమైతే వై కుణ్డలే పరమార్చితే
తరిషు లొకేషు విఖ్యాతే తథ అభిజ్ఞానమ ఆనయ