అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 5

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 5)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
కదంవీర్యః సమభవత స రాజా వథతాం వరః
కదం చ జాతరూపేణ సమయుజ్యత స థవిజ
2 కవ చ తత సాంప్రతం థరవ్యం భగవన్న అవతిష్ఠతే
కదం చ శక్యమ అస్మాభిస తథ అవాప్తుం తపొధన
3 [వ]
అసురాశ చైవ థేవాశ చ థక్షస్యాసన పరజాపతేః
అపత్యం బహులం తాత తే ఽసపర్ధన్త పరస్పరమ
4 తదైవాఙ్గిరసః పుత్రౌ వరతతుల్యౌ బభూవతుః
బృహస్పతిర బృహత తేజాః సంవర్తశ చ తపొధనః
5 తావ అపి సపర్ధినౌ రాజన పృదగ ఆస్తాం పరస్పరమ
బృహస్పతిశ చ సంవర్తం బాధతే సమ పునః పునః
6 స బాధ్యమానః సతతం భరాత్రా జయేష్ఠేన భారత
అర్దాన ఉత్సృజ్య థిగ్వాసా వనవాసమ అరొచయత
7 వాసవొ ఽపయ అసురాన సర్వాన నిర్జిత్య చ నిహత్య చ
ఇన్థ్రత్వం పరాప్య లొకేషు తతొ వవ్రే పురొహితమ
పుత్రమ అఙ్గిరసొ జయేష్ఠం విప్ర శరేష్ఠం బృహస్పతిమ
8 యాజ్యస తవ అఙ్గిరసః పూర్వమ ఆసీథ రాజా కరంధమః
వీర్యేణాప్రతిమొ లొకే వృత్తేన చ బలేన చ
శతక్రతుర ఇవౌజస్వీ ధర్మాత్మా సంశితవ్రతః
9 వాహనం యస్య యొధాశ చ థరవ్యాణి వివిధాని చ
ధయానాథ ఏవాభవథ రాజన ముఖవాతేన సర్వశః
10 స గుణైః పార్దివాన సర్వాన వశే చక్రే నరాధిపః
సంజీవ్య కాలమిష్టం చ స శరీరొ థివం గతః
11 బభూవ తస్య పుత్రస తు యయాతిర ఇవ ధర్మవిత
అవిక్షిన నామ శత్రుక్షిత స వశే కృతవాన మహీమ
విక్రమేణ గుణైశ చైవ పితేవాసీత స పార్దివః
12 తస్య వాసవతుల్యొ ఽభూన మరుత్తొ నామ వీర్యవాన
పుత్రస తమ అనురక్తాభూత పృదివీ సాగరామ్బరా
13 సపర్ధతే సతతం స సమ థేవరాజేన పార్దివః
వాసవొ ఽపి మరుత్తేన సపర్ధతే పాణ్డునన్థన
14 శుచిః స గుణవాన ఆసీన మరుత్తః పృదివీపతిః
యతమానొ ఽపి యం శక్రొ న విశేషయతి సమ హ
15 సొ ఽశక్నువన విశేషాయ సమాహూయ బృహస్పతిమ
ఉవాచేథం వచొ థేవైః సహితొ హరివాహనః
16 బృహస్పతే మరుత్తస్య మా సమ కార్షీః కదం చన
థైవం కర్మాద వా పిత్ర్యం కర్తాసి మమ చేత పరియమ
17 అహం హి తరిషు లొకేషు సురాణాం చ బృహస్పతే
ఇన్థ్రత్వం పరాప్తవాన ఏకొ మరుత్తస తు మహీపతిః
18 కదం హయ అమర్త్యం బరహ్మస తవం యాజయిత్వా సురాధిపమ
యాజయేర్మృత్యు సంయుక్తం మరుత్తమ అవిశఙ్కయా
19 మాం వా వృణీష్వ భథ్రం తే మరుత్తం వా మహీపతిమ
పరిజ్యజ్య మరుత్తం వా యదాజొషం భజస్వ మామ
20 ఏవమ ఉక్తః స కౌరవ్య థేవరాజ్ఞా బృహస్పతిః
ముహూర్తమ ఇవ సంచిన్త్య థేవరాజానమ అబ్రవీత
21 తవం భూతానామ అధిపతిస తవయి లొకాః పరతిష్ఠితాః
నముచేర విశ్వరూపస్య నిహన్తా తవం బలస్య చ
22 తవమ ఆజహర్ద థేవానామ ఏకొ వీరశ్రియం పరామ
తవం బిభర్షి భువం థయాం చ సథైవ బలసూథన
23 పౌరొహిత్యం కదం కృత్వా తవ థేవగణేశ్వర
యాజయేయమ అహం మర్త్యం మరుత్తం పాకశాసన
24 సమాశ్వసిహి థేవేశ నాహం మర్త్యాయ కర్హి చిత
గరహీష్యామి సరువం యజ్ఞే శృణు చేథం వచొ మమ
25 హిరణ్యరేతసొ ఽమభః సయాత పరివర్తేత మేథినీ
భాసం చ న రవిః కుర్యాన మత్సత్యం విచలేథ యథి
26 బృహస్పతివచః శరుత్వా శక్రొ విగతమత్సరః
పరశస్యైనం వివేశాద సవమ ఏవ భవనం తథా