అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 40

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 40)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [బర]
అవ్యక్తాత పూర్వమ ఉత్పన్నొ మహాన ఆత్మా మహామతిః
ఆథిర గుణానాం సర్వేషాం పరదమః సర్గ ఉచ్యతే
2 మహాన ఆత్మా మతిర విష్ణుర విశ్వః శమ్భుశ చ వీర్యవాన
బుథ్ధిః పరజ్ఞొపలబ్ధిశ చ తదా ఖయాతిర ధృతిః సమృతిః
3 పర్యాయ వాచకైః శబ్థైర మహాన ఆత్మా విభావ్యతే
తం జానన బరాహ్మణొ విథ్వాన న పరమొహం నిగచ్ఛతి
4 సర్వతః పాణిపాథశ చ సర్వతొ ఽకషిశిరొముఖః
సర్వతః శరుతిమాఁల లొకే సర్వం వయాప్య స తిష్ఠతి
5 మహాప్రభార్చిః పురుషః సర్వస్య హృథి నిశ్రితః
అణిమా లఘిమా పరాప్తిర ఈశానొ జయొతిర అవ్యయః
6 తత్ర బుథ్ధిమతాం లొకాః సంన్యాసనిరతాశ చ యే
ధయానినొ నిత్యయొగాశ చ సత్యసంధా జితేన్థ్రియాః
7 జఞానవన్తశ చ యే కే చిథ అలుబ్ధా జితమన్యవః
పరసన్నమనసొ ధీరా నిర్మమా నిరహంకృతాః
విముక్తాః సర్వ ఏవైతే మహత్త్వమ ఉపయాన్తి వై
8 ఆత్మనొ మహతొ వేథ యః పుణ్యాం గతిమ ఉత్తమామ
స ధీరః సర్వలొకేషు న మొహమ అధిగచ్ఛతి
విష్ణుర ఏవాథి సర్గేషు సవయమ్భూర భవతి పరభుః
9 ఏవం హి యొ వేథ గుహా శయం పరభుం; నరః పురాణం పురుషం విశ్వరూపమ
హిరణ్మయం బుథ్ధిమతాం పరాం గతిం; స బుథ్ధిమాన బుథ్ధిమ అతీత్య తిష్ఠతి