అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 38

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 38)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [బర]
అతః పరం పరవక్ష్యామి తృతీయం గుణమ ఉత్తమమ
సర్వభూతహితం లొకే సతాం ధర్మమ అనిన్థితమ
2 ఆనన్థః పరీతిర ఉథ్రేకః పరాకాశ్యం సుఖమ ఏవ చ
అకార్పణ్యమ అసంరమ్భః సంతొషః శరథ్థధానతా
3 కషమా ధృతిర అహింసా చ సమతా సత్యమ ఆర్జవమ
అక్రొధశ చానసూయా చ శౌచం థాక్ష్యం పరాక్రమః
4 ముధా జఞానం ముధా వృత్తం ముధా సేవా ముధా శరమః
ఏవం యొ యుక్తధర్మః సయాత సొ ఽముత్రానన్త్యమ అశ్నుతే
5 నిర్మమొ నిరహంకారొ నిరాశీః సర్వతః సమః
అకామ హత ఇత్య ఏష సతాం ధర్మః సనాతనః
6 విశ్రమ్భొ హరీస తితిక్షా చ తయాగః శౌచమ అతన్థ్రితా
ఆనృశంస్యమ అసంమొహొ థయా భూతేష్వ అపైశునమ
7 హర్షస తుష్టిర విస్మయశ చ వినయః సాధువృత్తతా
శాన్తి కర్మ విశుథ్ధిశ చ శుభా బుథ్ధిర విమొచనమ
8 ఉపేక్షా బరహ్మచర్యం చ పరిత్యాగశ చ సర్వశః
నిర్మమత్వమ అనాశీస్త్వమ అపరిక్రీత ధర్మతా
9 ముధా థానం ముధా యజ్ఞొ ముధాధీతం ముధా వరతమ
ముధా పరతిగ్రహశ చైవ ముధా ధర్మొ ముధా తపః
10 ఏవంవృత్తాస తు యే కే చిల లొకే ఽసమిన సత్త్వసంశ్రయాః
బరాహ్మణా బరహ్మయొనిస్దాస తే ధీరాః సాధు థర్శినః
11 హిత్వా సర్వాణి పాపాని నిఃశొకా హయ అజరామరాః
థివం పరాప్య తు తే ధీరాః కుర్వతే వై తతస తతః
12 ఈశిత్వం చ వశిత్వం చ లఘుత్వం మనసశ చ తే
వికుర్వతే మహాత్మానొ థేవాస తరిథివగా ఇవ
13 ఊర్ధ్వస్రొతస ఇత్య ఏతే థేవా వైకారికాః సమృతాః
వికుర్వతే పరకృత్యా వై థివం పరాప్తాస తతస తతః
యథ యథ ఇచ్ఛన్తి తత సర్వం భజన్తే విభజన్తి చ
14 ఇత్య ఏతత సాత్త్వికం వృత్తం కదితం వొ థవిజర్షభాః
ఏతథ విజ్ఞాయ విధివల లభతే యథ యథ ఇచ్ఛతి
15 పరకీర్తితాః సత్త్వగుణా విశేషతొ; యదావథ ఉక్తం గుణవృత్తమ ఏవ చ
నరస తు యొ వేథ గుణాన ఇమాన సథా; గుణాన స భుఙ్క్తే న గుణైః స భుజ్యతే