అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 37

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 37)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [బర]
రజొ ఽహం వః పరవక్ష్యామి యాదా తద్యేన సత్తమాః
నిబొధత మహాభాగా గుణవృత్తం చ సర్వశః
2 సంఘాతొ రూపమ ఆయాసః సుఖథుఃఖే హిమాతపౌ
ఐశ్వర్యం విగ్రహః సంధిర హేతువాథొ ఽరతిః కషమా
3 బలం శౌర్యం మథొ రొషొ వయాయామకలహావ అపి
ఈర్ష్యేప్సా పైశునం యుథ్ధం మమత్వం పరిపాలనమ
4 వధబన్ధపరిక్లేశాః కరయొ విక్రయ ఏవ చ
నికృన్త ఛిన్ధి భిన్ధీతి పరమర్మావకర్తనమ
5 ఉగ్రం థారుణమ ఆక్రొశః పరవిత్తానుశాసనమ
లొకచిన్తా విచిన్తా చ మత్సరః పరిభాషణమ
6 మృషావాథొ మృషా థానం వికల్పః పరిభాషణమ
నిన్థాస్తుతిః పరశంసా చ పరతాపః పరితర్పణమ
7 పరిచర్యా చ శుశ్రూషా సేవా తృష్ణా వయపాశ్రయః
వయూహొ ఽనయః పరమాథశ చ పరితాపః పరిగ్రహః
8 సంస్కారా యే చ లొకే ఽసమిన పరవర్తన్తే పృదక పృదక
నృషు నారీషు భూతేషు థరవ్యేషు శరణేషు చ
9 సంతాపొ ఽపరత్యయశ చైవ వరతాని నియమాశ చ యే
పరథానమ ఆశీర యుక్తం చ సతతం మే భవత్వ ఇతి
10 సవధా కారొ నమః కారః సవాహాకారొ వషట కరియా
యాజనాధ్యాపనే చొభే తదైవాహుః పరిగ్రహమ
11 ఇథం మే సయాథ ఇథం మే సయాత సనేహొ గుణసముథ్భవః
అభిథ్రొహస తదా మాయా నికృతిర మాన ఏవ చ
12 సతైన్యం హింసా పరీవాథః పరితాపః పరజాగరః
సతమ్భొ థమ్భొ ఽద రాగశ చ భక్తిః పరీతిః పరమొథనమ
13 థయూతం చ జనవాథశ చ సంబన్ధాః సత్రీకృతాశ చ యే
నృత్తవాథిత్రగీతాని పరసఙ్గా యే చ కే చన
సర్వ ఏతే గుణా విప్రా రాజసాః సంప్రకీర్తితాః
14 భూతభవ్య భవిష్యాణాం భావానాం భువి భావనాః
తరివర్గనిరతా నిత్యం ధర్మొ ఽరదః కామ ఇత్య అపి
15 కామవృత్తాః పరమొథన్తే సర్వకామసమృథ్ధిభిః
అర్వాక సరొతస ఇత్య ఏతే తైజసా రజసావృతాః
16 అస్మిఁల లొకే పరమొథన్తే జాయమానాః పునః పునః
పరేత్య భావికమ ఈహన్త ఇహ లౌకికమ ఏవ చ
థథతి పరతిగృహ్ణన్తి జపన్త్య అద చ జుహ్వతి
17 రజొగుణా వొ బహుధానుకీర్తితా; యదావథ ఉక్తం గుణవృత్తమ ఏవ చ
నరొ హి యొ వేథ గుణాన ఇమాన సథా; స రాజసైః సర్వగుణైర విముచ్యతే