అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 82

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 82)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [పులస్త్య]
తతొ గచ్ఛేత ధర్మజ్ఞ ధర్మతీర్దం పురాతనమ
తత్ర సనాత్వా నరొ రాజన ధర్మశీలః సమాహితః
ఆ సప్తమం కులం రాజన పునీతే నాత్ర సంశయః
2 తతొ గచ్ఛేత ధర్మజ్ఞ కారా పతనమ ఉత్తమమ
అగ్నిష్టొమమ అవాప్నొతి మునిలొకం చ గచ్ఛతి
3 సౌగన్ధికం వనం రాజంస తతొ గచ్ఛేత మానవః
యత్ర బరహ్మాథయొ థేవా ఋషయశ చ తపొధనాః
4 సిథ్ధచారణగన్ధర్వాః కింనరాః స మహొరగాః
తథ వనం పరవిశన్న ఏవ సర్వపాపైః పరముచ్యతే
5 తతొ హి సా సరిచ్ఛ్రేష్ఠా నథీనామ ఉత్తమా నథీ
పలక్షాథ థేవీ సరుతా రాజన మహాపుణ్యా సరస్వతీ
6 తత్రాభిషేకం కుర్వీత వల్మీకాన నిఃసృతే జలే
అర్చయిత్వా పితౄన థేవాన అశ్వమేధ ఫలం లభేత
7 ఈశానాధ్యుషితం నామ తత్ర తీర్దం సుథుర్లభమ
షట్సు శమ్యా నిపాతేషు వల్మీకాథ ఇతి నిశ్చయః
8 కపిలానాం సహస్రం చ వాజిమేధం చ విన్థతి
తత్ర సనాత్వా నరవ్యాఘ్ర థృష్టమ ఏతత పురాతనే
9 సుగన్ధాం శతకుమ్భాం చ పఞ్చ యజ్ఞాం చ భారత
అభిగమ్య నరశ్రేష్ఠ సవర్గలొకే మహీయతే
10 తరిశూలఖాతం తత్రైవ తీర్దమ ఆసాథ్య భారత
తత్రాభిషేకం కుర్వీత పితృథేవార్చనే రతః
గాణపత్యం స లభతే థేహం తయక్త్వా న సంశయః
11 తతొ గచ్ఛేత రాజేన్థ్ర థేవ్యాః సదానం సుథుర్లభమ
శాకమ్భరీతి విఖ్యాతా తరిషు లొకేషు విశ్రుతా
12 థివ్యం వర్షసహస్రం హి శాకేన కిల సువ్రత
ఆహారం సా కృతవతీ మాసి మాసి నరాధిప
13 ఋషయొ ఽభయాగతాస తత్ర థేవ్యా భక్త్యా తపొధనాః
ఆతిద్యం చ కృతం తేషాం శాకేన కిల భారత
తతః శాకమ్భరీత్య ఏవ నామ తస్యాః పరతిష్ఠితమ
14 శాకమ్భరీం సమాసాథ్య బరహ్మ చారీ సమాహితః
తరిరాత్రమ ఉషితః శాకం భక్షయేన నియతః శుచిః
15 శాకాహారస్య యత సమ్యగ వర్షైర థవాథశభిః ఫలమ
తత ఫలం తస్య భవతి థేవ్యాశ ఛన్థేన భారత
16 తతొ గచ్ఛేత సువర్ణాక్షం తరిషు లొకేషు విశ్రుతమ
యత్ర విష్ణుః పరసాథార్దం రుథ్రమ ఆరాధయత పురా
17 వరాంశ చ సుబహూఁల లేభే థైవతేషు సుథుర్లభాన
ఉక్తశ చ తరిపురఘ్నేన పరితుష్టేన భారత
18 అపి చాస్మత పరియతరొ లొకే కృష్ణ భవిష్యసి
తవన ముఖం చ జగత కృత్స్నం భవిష్యతి న సంశయః
19 తత్రాభిగమ్య రాజేన్థ్ర పూజయిత్వా వృషధ్వజమ
అశ్వమేధమ అవాప్నొతి గాణపత్యం చ విన్థతి
20 ధూమావతీం తతొ గచ్ఛేత తరిరత్రొపొషితొ నరః
మనసా పరార్దితాన కామాఁల లభతే నాత్ర సంశయః
21 థేవ్యాస తు థక్షిణార్ధేన రదావర్తొ నరాధిప
తత్రారొహేత ధర్మజ్ఞ శరథధానొ జితేన్థ్రియః
మహాథేవ పరసాథాథ ధి గచ్ఛేత పరమం గతిమ
22 పరథక్షిణమ ఉపావృత్య గచ్ఛేత భరతర్షభ
ధారాం నామ మహాప్రాజ్ఞ సర్వపాపప్రణాశినీమ
తత్ర సనాత్వా నరవ్యాఘ్ర న శొచతి నరాధిప
23 తతొ గచ్ఛేత ధర్మజ్ఞ నమస్కృత్య మహాగిరిమ
సవర్గథ్వారేణ యత తుల్యం గఙ్గా థవారం న సంశయః
24 తత్రాభిషేకం కుర్వీత కొటితీర్దే సమాహితః
పుణ్డరీకమ అవాప్నొతి కులం చైవ సముథ్ధరేత
25 సప్త గఙ్గే తరిగఙ్గే చ శక్రావర్తే చ తర్పయన
థేవాన పితౄంశ చ విధివత పుణ్యలొకే మహీయతే
26 తతః కనఖలే సనాత్వా తరిరాత్రొపొషితొ నరః
అశ్వమేధమ అవాప్నొతి సవర్గలొకం చ గచ్ఛతి
27 కపిలా వటం చ గచ్ఛేత తీర్దసేవీ నరాధిప
ఉష్యైకాం రజనీం తత్ర గొసహస్రఫలం లభేత
28 నాగరాజస్య రాజేన్థ్ర కపిలస్య మహాత్మనాః
తీర్దం కురు వరశ్రేష్ఠ సర్వలొకేషు విశ్రుతమ
29 తత్రాభిషేకం కుర్వీత నాగతీర్దే నరాధిప
కపిలానాం సహస్రస్య ఫలం పరాప్నొతి మానవః
30 తతొ లలితికాం గచ్ఛేచ ఛంతనొర తీర్దమ ఉత్తమమ
తత్ర సనాత్వా నరొ రాజన న థుర్గతిమ అవాప్నుయాత
31 గఙ్గా సంగమయొశ చైవ సనాతి యః సంగమే నరః
థశాశ్వమేధాన ఆప్నొతి కులం చైవ సముథ్ధరేత
32 తతొ గచ్ఛేత రాజేన్థ్ర సుగన్ధాం లొకవిశ్రుతామ
సర్వపాపవిశుథ్ధాత్మా బరహ్మలొకే మహీయతే
33 రుథ్రావర్తం తతొ గచ్ఛేత తీర్దసేవీ నరాధిప
తత్ర సనాత్వా నరొ రాజన సవర్గలొకే మహీయతే
34 గఙ్గాయాశ చ నరశ్రేష్ఠ సరస్వత్యాశ చ సంగమే
సనాతొ ఽశవమేధమ ఆప్నొతి సవర్గలొకం చ గచ్ఛతి
35 భథ్ర కర్ణేశ్వరం గత్వా థేవమ అర్చ్య యదావిధి
న థుర్గతిమ అవాప్నొతి సవర్గలొకం చ గచ్ఛతి
36 తతః కుబ్జామ్రకం గచ్ఛేత తీర్దసేవీ యదాక్రమమ
గొసహస్రమ అవాప్నొతి సవర్గలొకం చ గచ్ఛతి
37 అరున్ధతీ వటం గచ్ఛేత తీర్దసేవీ నరాధిప
సాముథ్రకమ ఉపస్పృశ్య తరిరాత్రొపొషితొ నరః
గొసహస్రఫలం విన్థేత కులం చైవ సముథ్ధరేత
38 బరహ్మావర్తం తతొ గచ్ఛేథ బరహ్మ చారీ సమాహితః
అశ్వమేధమ అవాప్నొతి సవర్గలొకం చ గచ్ఛతి
39 యమునా పరభవం గత్వా ఉపస్పృశ్య చ యామునే
అశ్వమేధ ఫలం లబ్ధ్వా సవర్గలొకే మహీయతే
40 థర్వీ సంక్రమణం పరాప్య తీర్దం తరైలొక్యవిశ్రుతమ
అశ్వమేధమ అవాప్నొతి సవర్గలొకం చ గచ్ఛతి
41 సిన్ధొర చ పరభవం గత్వా సిథ్ధగన్ధర్వసేవితమ
తత్రొష్య రజనీః పఞ్చ విన్థ్యాథ బహుసువర్ణకమ
42 అద వేథీం సమాసాథ్య నరః పరమథుర్గమామ
అశ్వమేధమ అవాప్నొతి గచ్ఛేచ చౌశనసీం గతిమ
43 ఋషికుల్యాం సమాసాథ్య వాసిష్ఠం చైవ భారత
వాసిష్ఠం సమతిక్రమ్య సర్వే వర్ణా థవిజాతయః
44 ఋషికుల్యాం నరః సనాత్వా ఋషిలొకం పరపథ్యతే
యథి తత్ర వసేన మాసం శాకాహారొ నరాధిప
45 భృగుతుఙ్గం సమాసాథ్య వాజిమేధఫలం లభేత
గత్వా వీర పరమొక్షం చ సర్వపాపైః పరముచ్యతే
46 కృత్తికా మఘయొశ చైవ తీర్దమ ఆసాథ్య భారత
అగ్నిష్టొమాతిరాత్రాభ్యాం ఫలం పరాప్నొతి పుణ్యకృత
47 తతః సంధ్యాం సమాసాథ్య విథ్యా తీర్దమ అనుత్తమమ
ఉపస్పృశ్య చ విథ్యానాం సర్వాసాం పారగొ భవేత
48 మహాశ్రమే వసేథ రాత్రిం సర్వపాపప్రమొచనే
ఏకకాలం నిరాహారొ లొకాన ఆవసతే శుభాన
49 షష్ఠ కాలొపవాసేన మాసమ ఉష్య మహాలయే
సర్వపాపవిశుథ్ధాత్మా విన్థ్యాథ బహుసువర్ణకమ
50 అద వేతసికాం గత్వా పితా మహ నిషేవితామ
అశ్వమేధమ అవాప్నొతి గచ్ఛేచ చౌశనసీం గతిమ
51 అద సున్థరికా తీర్దం పరాప్య సిథ్ధనిషేవితమ
రూపస్య భాగీ భవతి థృష్టమ ఏతత పురాతనే
52 తతొ వై బరాహ్మణీం గత్వా బరహ్మ చారీ జితేన్థ్రియః
పథ్మవర్ణేన యానేన బరహ్మలొకం పరపథ్యతే
53 తతశ చ నైమిషం గచ్ఛేత పుణ్యం సిథ్ధనిషేవితమ
తత్ర నిత్యం నివసతి బరహ్మా థేవగణైర వృతః
54 నైమిషం పరార్దయానస్య పాపస్యార్ధం పరణశ్యతి
పరవిష్టమాత్రస తు నరః సర్వపాపైః పరముచ్యతే
55 తత్ర మాసం వసేథ ధీరొ నైమిషే తీర్దతత్పరః
పృదివ్యాం యాని తీర్దాని నైమిషే తాని భారత
56 అభిషేకకృతస తత్ర నియతొ నియతాశనః
గవామయస్య యజ్ఞస్య ఫలం పరాప్నొతి భారత
పునాత్య ఆ సప్తమం చైవ కులం భరతసత్తమ
57 యస తయజేన నైమిషే పరాణాన ఉపవాసపరాయణః
స మొథేత సవర్గలొకస్ద ఏవమ ఆహుర మనీషిణః
నిత్యం పుణ్యం చ మేధ్యం చ నైమిషం నృపసత్తమ
58 గఙ్గొథ్భేథం సమాసాథ్య తరిరాత్రొపొషితొ నరః
వాజపేయమ అవాప్నొతి బరహ్మభూతశ చ జాయతే
59 సరస్వతీం సమాసాథ్య తర్పయేత పితృథేవతాః
సారస్వతేషు లొకేషు మొథతే నాత్ర సంశయః
60 తతశ చ బాహుథాం గచ్ఛేథ బరహ్మ చారీ సమాహితః
థేవ సత్రస్య యజ్ఞస్య ఫలం పరాప్నొతి మానవః
61 తతశ చీరవతీం గచ్ఛేత పుణ్యాం పుణ్యతమైర వృతామ
పితృథేవార్చన రతొ వాజపేయమ అవాప్నుయాత
62 విమలాశొకమ ఆసాథ్య విరాజతి యదా శశీ
తత్రొష్య రజనీమ ఏకాం సవర్గలొకే మహీయతే
63 గొప్రతారం తతొ గచ్ఛేత సరయ్వాస తీర్దమ ఉత్తమమ
యత్ర రామొ గతః సవర్గం స భృత్యబలవాహనః
64 థేహం తయక్త్వా థివం యాతస తస్య తీర్దస్య తేజసా
రామస్య చ పరసాథేన వయవసాయాచ చ భారత
65 తస్మింస తీర్దే నరః సనాత్వా గొమత్యాం కురునన్థన
సర్వపాపవిశుథ్ధాత్మా సవర్గలొకే మహీయతే
66 రామ తీర్దే నరః సనాత్వా గొమత్యాం కురునన్థన
అశ్వమేధమ అవాప్నొతి పునాతి చ కులం నరః
67 శతసాహస్రికం తత్ర తీర్దం భరతసత్తమ
తత్రొపస్పర్శనం కృత్వా నియతొ నియతాశనః
గొసహస్రఫలం పుణ్యం పరాప్నొతి భరతర్షభ
68 తతొ గచ్ఛేత రాజేన్థ్ర భర్తృస్దానమ అనుత్తమమ
కొటితీర్దే నరః సనాత్వా అర్చయిత్వా గుహం నృప
గొసహస్రఫలం విన్థేత తేజస్వీ చ భవేన నరః
69 తతొ వారాణసీం గత్వా అర్చయిత్వా వృషధ్వజమ
కపిలా హరథే నరః సనాత్వా రాజసూయ ఫలం లభేత
70 మార్కణ్డేయస్య రాజేన్థ్ర తీర్దమ ఆసాథ్య థుర్లభమ
గొమతీ గఙ్గయొశ చైవ సంగమే లొకవిశ్రుతే
అగ్నిష్టొమమ అవాప్నొతి కులం చైవ సముథ్ధరేత
71 తతొ గయాం సమాసాథ్య బరహ్మ చారీ జితేన్థ్రియః
అశ్వమేధమ అవాప్నొతి గమనాథ ఏవ భారత
72 తత్రాక్షయవతొ నామ తరిషు లొకేషు విశ్రుతః
పితౄణాం తత్ర వై థత్తమ అక్షయం భవతి పరభొ
73 మహానథ్యామ ఉపస్పృశ్య తర్పయేత పితృథేవతాః
అక్షయాన పరాప్నుయాల లొకాన కులం చైవ సముథ్ధరేత
74 తతొ బరహ్మసరొ గచ్ఛేథ ధర్మారణ్యొపశొభితమ
పౌణ్డరీకమ అవాప్నొతి పరభాతామ ఏవ శర్వరీమ
75 తస్మిన సరసి రాజేన్థ్ర బరహ్మణొ యూప ఉచ్ఛ్రితః
యూపం పరథక్షిణం కృత్వా వాజపేయఫలం లభేత
76 తతొ గచ్ఛేత రాజేన్థ్ర ధేనుకాం లొకవిశ్రుతామ
ఏకరత్రొషితొ రాజన పరయచ్ఛేత తిలధేనుకామ
సర్వపాపవిశుథ్ధాత్మా సొమలొకం వరజేథ ధరువమ
77 తత్ర చిహ్నం మహారాజ అథ్యాపి హి న సంశయః
కపిలా సహ వత్సేన పర్వతే విచరత్య ఉత
స వత్సాయాః పథాని సమ థృశ్యన్తే ఽథయాపి భారత
78 తేషూపస్పృశ్య రాజేన్థ్ర పథేషు నృపసత్తమ
యత కిం చిథ అశుభం కర్మ తత పరణశ్యతి భారత
79 తతొ గృధ్రవటం గచ్ఛేత సదానం థేవస్య ధీమతః
సనాయీత భస్మనా తత్ర అభిగమ్య వృషధ్వజమ
80 బరాహ్మణేన భవేచ చీర్ణం వరతం థవాథశ వార్షికమ
ఇతరేషాం తు వర్ణానాం సర్వపాపం పరణశ్యతి
81 గచ్ఛేత తత ఉథ్యన్తం పర్వతం గీతనాథితమ
సావిత్రం తు పథం తత్ర థృశ్యతే భరతర్షభ
82 తత్ర సంధ్యామ ఉపాసీత బరాహ్మణః సంశితవ్రతః
ఉపాస్తా చ భవేత సంధ్యా తేన థవాథశ వార్షికీ
83 యొనిథ్వారం చ తత్రైవ విశ్రుతం భరతర్షభ
తత్రాభిగమ్య ముచ్యేత పురుషొ యొనిసంకరాత
84 కృష్ణ శుక్లావ ఉభౌ పక్షౌ గయాయాం యొ వసేన నరః
పునాత్య ఆ సప్తమం రాజన కులం నాస్త్య అత్ర సంశయః
85 ఏష్టవ్యా బహవః పుత్రా యథ్య ఏకొ ఽపి గయాం వరజేత
యజేత వాశ్వమేధేన నీలం వా వృషమ ఉత్సృజేత
86 తతః ఫల్గుం వరజేథ రాజంస తీర్దసేవీ నరాధిప
అశ్వమేధమ అవాప్నొతి సిథ్ధిం చ మహతీం వరజేత
87 తతొ గచ్ఛేత రాజేన్థ్ర ధర్మపృష్ఠం సమాహితః
యత్ర ధర్మొ మహారాజ నిత్యమ ఆస్తే యుధిష్ఠిర
అభిగమ్య తతస తత్ర వాజిమేధఫలం లభేత
88 తతొ గచ్ఛేత రాజేన్థ్ర బరహ్మణస తీర్దమ ఉత్తమమ
తత్రార్చయిత్వా రాజేన్థ్ర బరహ్మాణమ అమితౌజసమ
రాజసూయాశ్వమేధాభ్యాం ఫలం పరాప్నొతి మానవః
89 తతొ రాజగృహం గచ్ఛేత తీర్దసేవీ నరాధిప
ఉపస్పృశ్య తపొథేషు కాక్షీవాన ఇవ మొథతే
90 యక్షిణ్యా నైత్యకం తత్ర పరాశ్నీత పురుషః శుచిః
యక్షిణ్యాస తు పరసాథేన ముచ్యతే భరూణ హత్యయా
91 మణినాగం తతొ గత్వా గొసహస్రఫలం లభేత
నైత్యకం భుఞ్జతే యస తు మణినాగస్య మానవః
92 థష్టస్యాశీవిషేణాపి న తస్య కరమతే విషమ
తత్రొష్య రజనీమ ఏకాం సర్వపాపైః పరముచ్యతే
93 తతొ గచ్ఛేత బరహ్మర్షేర గౌతమస్య వనం నృప
అహల్యాయా హలథే సనాత్వా వరజేత పరమాం గతిమ
అభిగమ్య శరియం రాజన విన్థతే శరియమ ఉత్తమామ
94 తత్రొథ పానొ ధర్మజ్ఞ తరిషు లొకేషు విశ్రుతః
తత్రాభిషేకం కృత్వా తు వాజిమేధమ అవాప్నుయాత
95 జనకస్య తు రాజర్షేః కూపస తరిథశపూజితః
తత్రాభిషేకం కృత్వా తు విష్ణులొకమ అవాప్నుయాత
96 తతొ వినశనం గచ్ఛేత సర్వపాపప్రమొచనమ
వాజపేయమ అవాప్నొతి సొమలొకం చ గచ్ఛతి
97 గణ్డకీం తు సమాసాథ్య సర్వతీర్దజలొథ్భవామ
వాజపేయమ అవాప్నొతి సూర్యలొకం చ గచ్ఛతి
98 తతొ ఽధివంశ్యం ధర్మజ్ఞ సమావిశ్య తపొవనమ
గుహ్యకేషు మహారాజ మొథతే నాత్ర సంశయః
99 కమ్పనాం తు సమాసాథ్య నథీం సిథ్ధనిషేవితామ
పుణ్డరీకమ అవాప్నొతి సూర్యలొకం చ గచ్ఛతి
100 తతొ విశాలామ ఆసాథ్య నథీం తరైలొక్యవిశ్రుతామ
అగ్నిష్టొమమ అవాప్నొతి సవర్గలొకం చ గచ్ఛతి
101 అద మాహేశ్వరీం ధారాం సమాసాథ్య నరాధిప
అశ్వమేధమ అవాప్నొతి కులం చైవ సముథ్ధరేత
102 థివౌకసాం పుష్కరిణీం సమాసాథ్య నరః శుచిః
న థుర్గతిమ అవాప్నొతి వాజపేయం చ విన్థతి
103 మహేశ్వర పథం గచ్ఛేథ బరహ్మ చారీ సమాహితః
మహేశ్వర పథే సనాత్వా వాజిమేధఫలం లభేత
104 తత్ర కొటిస తు తీర్దానాం విశ్రుతా భరతర్షభ
కూర్మరూపేణ రాజేన్థ్ర అసురేణ థురాత్మనా
హరియమాణాహృతా రాజన విష్ణునా పరభ విష్ణునా
105 తత్రాభిషేకం కుర్వాణస తీర్దకొట్యాం యుధిష్ఠిర
పుణ్డరీకమ అవాప్నొతి విష్ణులొకం చ గచ్ఛతి
106 తతొ గచ్ఛేత రాజేన్థ్ర సదానం నారాయణస్య తు
సథా సంనిహితొ యత్ర హరిర వసతి భారత
శాలగ్రామ ఇతి ఖయాతొ విష్ణొర అథ్భుతకర్మణః
107 అభిగమ్య తరిలొకేశం వరథం విష్ణుమ అవ్యయమ
అశ్వమేధమ అవాప్నొతి విష్ణులొకం చ గచ్ఛతి
108 తత్రొథ పానొ ధర్మజ్ఞ సర్వపాపప్రమొచనః
సముథ్రాస తత్ర చత్వారః కూపే సంనిహితాః సథా
తత్రొపస్పృశ్య రాజేన్థ్ర న థుర్గతిమ అవాప్నుయాత
109 అభిగమ్య మహాథేవం వరథం విష్ణుమ అవ్యయమ
విరాజతి యదా సొమ ఋణైర ముక్తొ యుధిష్ఠిర
110 జాతిస్మర ఉపస్పృశ్య శుచిః పరయత మానసః
జాతిస్మరత్వం పరాప్నొతి సనాత్వా తత్ర న సంశయః
111 వటేశ్వర పురం గత్వా అర్చయిత్వా తు కేశవమ
ఈప్సితాఁల లభతే కామాన ఉపవాసాన న సంశయః
112 తతస తు వామనం గత్వా సర్వపాపప్రమొచనమ
అభివాథ్య హరిం థేవం న థుర్గతిమ అవాప్నుయాత
113 భరతస్యాశ్రమం గత్వా సర్వపాపప్రమొచనమ
కౌశికీం తత్ర సేవేత మహాపాతక నాశినీమ
రాజసూయస్య యజ్ఞస్య ఫలం పరాప్నొతి మానవః
114 తతొ గచ్ఛేత ధర్మజ్ఞ చమ్పకారణ్యమ ఉత్తమమ
తత్రొష్య రజనీమ ఏకాం గొసహస్రఫలం లభేత
115 అద జయేష్ఠిలమ ఆసాథ్య తీర్దం పరమసంమతమ
ఉపొష్య రజనీమ ఏకామ అగ్నిష్టొమ ఫలం లభేత
116 తత్ర విశ్వేశ్వరం థృష్ట్వా థేవ్యా సహ మహాథ్యుతిమ
మిత్రా వరుణయొర లొకాన ఆప్నొతి పురుషర్షభ
117 కన్యా సంవేథ్యమ ఆసాథ్య నియతొ నియతాశనః
మనొః పరజాపతేర లొకాన ఆప్నొతి భరతర్షభ
118 కన్యాయాం యే పరయచ్ఛన్తి పానమ అన్నం చ భారత
తథ అక్షయమ ఇతి పరాహుర ఋషయః సంశితవ్రతాః
119 నిశ్చీరాం చ సమాసాథ్య తరిషు లొకేషు విశ్రుతామ
అశ్వమేధమ అవాప్నొతి విష్ణులొకం చ గచ్ఛతి
120 యే తు థానం పరయచ్ఛన్తి నిశ్చీరా సంగమే నరాః
తే యాన్తి నరశార్థూల బరహ్మలొకం న సంశయః
121 తత్రాశ్రమొ వసిష్ఠస్య తరిషు లొకేషు విశ్రుతః
తత్రాభిషేకం కుర్వాణొ వాజపేయమ అవాప్నుయాత
122 థేవకూటం సమాసాథ్య బరహ్మర్షిగణసేవితమ
అశ్వమేధమ అవాప్నొతి కులం చైవ సముథ్ధరేత
123 తతొ గచ్ఛేత రాజేన్థ్ర కౌశికస్య మునేర హరథమ
యత్ర సిథ్ధిం పరాం పరాప్తొ విశ్వా మిత్రొ ఽద కౌశికః
124 తత్ర మాసం వసేథ వీర కౌశిక్యాం భరతర్షభ
అశ్వమేధస్య యత పుణ్యం తన మాసేనాధిగచ్ఛతి
125 సర్వతీర్దవరే చైవ యొ వసేత మహాహ్రథే
న థుర్గతిమ అవాప్నొతి విన్థేథ బహుసువర్ణకమ
126 కుమారమ అభిగత్వా చ వీరాశ్రమనివాసినమ
అశ్వమేధమ అవాప్నొతి నరొ నాస్త్య అత్ర సంశయః
127 అగ్నిధారాం సమాసాథ్య తరిషు లొకేషు విశ్రుతామ
అగ్నిష్టొమమ అవాప్నొతి న చ సవర్గాన నివర్తతే
128 పితా మహ సరొ గత్వా శైలరాజప్రతిష్ఠితమ
తత్రాభిషేకం కుర్వాణొ అగ్నిష్టొమ ఫలం లభేత
129 పితా మహస్య సరసః పరస్రుతా లొకపావనీ
కుమార ధారా తత్రైవ తరిషు లొకేషు విశ్రుతా
130 యత్ర సనాత్వా కృతార్దొ ఽసమీత్య ఆత్మానమ అవగచ్ఛతి
షష్ఠ కాలొపవాసేన ముచ్యతే బరహ్మహత్యయా
131 శిఖరం వై మహాథేవ్యా గౌర్యాస తరైలొక్యవిశ్రుతమ
సమారుహ్య నరః శరాథ్ధః సతనకుణ్డేషు సంవిశేత
132 తత్రాభిషేకం కుర్వాణః పితృథేవార్చనే రతః
హయమేధమ అవాప్నొతి శక్ర లొకం చ గచ్ఛతి
133 తామ్రారుణం సమాసాథ్య బరహ్మ చారీ సమాహితః
అశ్వమేధమ అవాప్నొతి శక్ర లొకం చ గచ్ఛతి
134 నన్థిన్యాం చ సమాసాథ్య కూపం తరిథశసేవితమ
నరమేధస్య యత పుణ్యం తత పరాప్నొతి కురూథ్వహ
135 కాలికా సంగమే సనాత్వా కౌశిక్యారుణయొర యతః
తరిరాత్రొపొషితొ విథ్వాన సర్వపాపైః పరముచ్యతే
136 ఉర్వశీ తీర్దమ ఆసాథ్య తతః సొమాశ్రమం బుధః
కుమ్భకర్ణాశ్రమే సనాత్వా పూజ్యతే భువి మానవః
137 సనాత్వా కొకా ముఖే పుణ్యే బరహ్మ చారీ యతవ్రతః
జాతిస్మరత్వం పరాప్నొతి థృష్టమ ఏతత పురాతనే
138 సకృన నన్థాం సమాసాథ్య కృతాత్మా భవతి థవిజః
సర్వపాపవిశుథ్ధాత్మా శక్ర లొకం చ గచ్ఛతి
139 ఋషభథ్వీపమ ఆసాథ్య సేవ్యం కరౌఞ్చనిషూథనమ
సరస్వత్యామ ఉపస్పృశ్య విమానస్దొ విరాజతే
140 ఔథ్థాలకం మహారాజ తీర్దం మునినిషేవితమ
తత్రాభిషేకం కుర్వీత సర్వపాపైః పరముచ్యతే
141 ధర్మతీర్దం సమాసాథ్య పుణ్యం బరహ్మర్షిసేవితమ
వాజపేయమ అవాప్నొతి నరొ నాస్త్య అత్ర సంశయః
142 తదా చమ్పాం సమాసాథ్య భాగీరద్యాం కృతొథకః
థణ్డార్కమ అభిగమ్యైవ గొసహస్రఫలం లభేత
143 లవేడికాం తతొ గచ్ఛేత పుణ్యాం పుణ్యొపసేవితామ
వాజపేయమ అవాప్నొతి విమానస్దశ చ పూజ్యతే