అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 299

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 299)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
ధర్మేణ తే ఽభయనుజ్ఞాతాః పాణ్డవాః సత్యవిక్రమాః
అజ్ఞాతవాసం వత్స్యన్తశ ఛన్నా వర్షం తరయొథశమ
ఉపొపవిశ్య విథ్వాంసః సహితాః సంశితవ్రతాః
2 యే తథ భక్తా వసన్తి సమ వనవాసే తపస్వినః
తాన అబ్రువన మహాత్మానః శిష్టాః పరాజ్ఞలయస తథా
అభ్యనుజ్ఞాపయిష్యన్తస తం నివాసం ధృతవ్రతాః
3 విథితం భవతాం సర్వం ధార్తరాష్ట్రైర యదా వయమ
ఛథ్మనా హృతరాజ్యాశ చ నిఃస్వాశ చ బహుశః కృతాః
4 ఉషితాశ చ వనే కృచ్ఛ్రం యత్ర థవాథశ వత్సరాన
అజ్ఞాతవాస సమయం శేషం వర్షం తరయొథశమ
తథ వత్స్యామొ వయం ఛన్నాస తథనుజ్ఞాతుమ అర్హద
5 సుయొధనశ చ థుష్టాత్మా కర్ణశ చ సహ సౌబలః
జానన్తొ విషమం కుర్యుర అస్మాస్వ అత్యన్తవైరిణః
యుక్తాచారాశ చ యుక్తాశ చ పౌరస్య సవజనస్య చ
6 అపి నస తథ భవేథ భూయొ యథ వయం బరాహ్మణైః సహ
సమస్తాః సవేషు రాష్ట్రేషు సవరాజ్యస్దా భవేమహి
7 ఇత్య ఉక్త్వా థుఃఖశొకార్తా శుచిర ధర్మసుతస తథా
సంమూర్చ్ఛితొ ఽభవథ రాజా సాశ్రుకణ్ఠొ యుధిష్ఠిరః
8 తమ అదాశ్వాసయన సర్వే బరాహ్మణా భరాతృభిః సహ
అద ధౌమ్యొ ఽబరవీథ వాక్యం మహార్దం నృపతిం తథా
9 రాజన విథ్వాన భవాన థాన్తః సత్యసంధొ జితేన్థ్రియః
నైవంవిధాః పరముహ్యన్తి నరాః కస్యాం చిథ ఆపథి
10 థేవైర అప్య ఆపథః పరాప్తాశ ఛన్నైశ చ బహుశస తదా
తత్ర తత్ర సపత్నానాం నిగ్రహార్దం మహాత్మభిః
11 ఇన్థ్రేణ నిషధాన పరాప్య గిరిప్రస్దాశ్రమే తథా
ఛన్నేనొష్య కృతం కర్మ థవిషతాం బలనిగ్రహే
12 విష్ణునాశ్వశిరొ పరాప్య తదాథిత్యాం నివత్స్యతా
గర్భే వధార్దం థైత్యానామ అజ్ఞాతేనొషితం చిరమ
13 పరాప్య వామన రూపేణ పరచ్ఛన్నం బరహ్మరూపిణా
బలేర యదా హృతం రాజ్యం విక్రమైస తచ చ తే శరుతమ
14 ఔర్వేణ వసతా ఛన్నమ ఊరౌ బరహ్మర్షిణా తథా
యత్కృతం తాత లొకేషు తచ చ సర్వం శరుతం తవయా
15 పరచ్ఛన్నం చాపి ధర్మజ్ఞ హరిణా వృత్ర నిగ్రహే
వజ్రం పరవిశ్య శక్రస్య యత్కృతం తచ చ తే శరుతమ
16 హుతాశనేన యచ చాపః పరవిశ్య ఛన్నమ ఆసతా
విబుధానాం కృతం కర్మ తచ చ సర్వం శరుతం తవయా
17 ఏవం వివస్వతా తాత ఛన్నేనొత్తమ తేజసా
నిర్థగ్ధాః శత్రవః సర్వే వసతా భువి సర్వశః
18 విష్ణునా వసతా చాపి గృహే థశరదస్య వై
థశగ్రీవొ హతశ ఛన్నం సంయుగే భీమకర్మణా
19 ఏవమ ఏతే మహాత్మానః పరచ్ఛన్నాస తత్ర తత్ర హ
అజయచ ఛాత్రవాన యుథ్ధే తదా తవమ అపి జేష్యసి
20 తదా థౌమ్యేన ధర్మజ్ఞొ వాక్యైః సంపరితొషితః
శాస్త్రబుథ్ధ్యా సవబుథ్ధ్యా చ న చచాల యుధిష్ఠిరః
21 అదాబ్రవీన మహాబాహుర భీమసేనొ మహాబలః
రాజానం బలినాం శరేష్ఠొ గిరా సంపరిహర్షయన
22 అవేక్షయా మహారాజ తవ గాణ్డీవధన్వనా
ధర్మానుగతయా బుథ్ధ్యా న కిం చిత సాహసం కృతమ
23 సహథేవొ మయా నిత్యం నకులశ చ నివారితౌ
శక్తౌ విధ్వంసనే తేషాం శత్రుఘ్నౌ భీమవిక్రమౌ
24 న వయం తత పరహాస్యామొ యస్మిన యొక్ష్యతి నొ భవాన
భవాన విధత్తాం తత సర్వం కషిప్రం జేష్యామహే పరాన
25 ఇత్య ఉక్తే భిమసేనేన బరాహ్మణాః పరమాశిర అః
పరయుజ్యాపృచ్ఛ్య భరతాన యదా సవాన సవాన యయుర గృహాన
26 సర్వే వేథవిథొ ముఖ్యా యతయొ మునయస తదా
ఆశీర ఉక్త్వా యదాన్యాయం పునర థర్శనకాఙ్క్షిణః
27 సహ ధౌమ్యేన విథ్వాంసస తదా తే పఞ్చ పాణ్డవాః
ఉత్దాయ పరయయుర వీరాః కృష్ణామ ఆథాయ భారత
28 కరొశమాతమ అతిక్రమ్య తస్మాథ థేశాన నిమిత్తతః
శవొభూతే మనుజవ్యాఘ్రాశ ఛన్నవాసార్దమ ఉథ్యతాః
29 పృదక శాస్త్రవిథః సర్వే సర్వే మన్త్రవిశారథాః
సంధివిగ్రహకాలజ్ఞా మన్త్రాయ సముపావిశన