అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 298

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 298)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
తతస తే యక్షవచనాథ ఉథతిష్ఠన్త పాణ్డవాః
కషుత్పిపాసే చ సర్వేషాం కషణే తస్మిన వయగచ్ఛతామ
2 [య]
రసస్య ఏకేన పాథేన తిష్ఠన్తమ అపరాజితమ
పృచ్ఛామి కొ భవాన థేవొ న మే యక్షొ మతొ భవాన
3 వసూనాం వా భవాన ఏకొ రుథ్రాణామ అద వా భవాన
అద వా మరుతాం శరేష్ఠొ వర్జీ వా తరిథశేశ్వరః
4 మమ హి భరాతర ఇమే సహస్రశతయొధినః
న తం యొగం పరపశ్యామి యేన సయుర వినిపాతితాః
5 సుఖం పరతివిబుథ్ధానామ ఇన్థ్రియాణ్య ఉపలక్షయే
స భవాన సుహృథ అస్మాకమ అద వా నః పితా భవాన
6 [యక్స]
అహం తే జనకస తాత ధర్మొ మృథు పరాక్రమ
తవాం థిథృక్షుర అనుప్రాప్తొ విథ్ధి మాం భరతర్షభ
7 యశొ సత్యం థమః శౌచమ ఆర్జవం హరీర అచాపలమ
థానం తపొ బరహ్మచర్యమ ఇత్య ఏతాస తనవొ మమ
8 అహింసా సమతా శాన్తిస తపొ శౌచమ అమత్సరః
థవారాణ్య ఏతాని మే విథ్ధి పరియొ హయ అసి సథా మమ
9 థిష్ట్యా పఞ్చసు రక్తొ ఽసి థిష్ట్యా తే షట్పథీ జితా
థవే పూర్వే మధ్యమే థవే చ థవే చాన్తే సామ్పరాయికే
10 ధర్మొ ఽహమ అస్మి భథ్రం తే జిజ్ఞాసుస తవమ ఇహాగతః
ఆనృశంస్యేన తుష్టొ ఽసమి వరం థాస్యామి తే ఽనఘ
11 వరం వృణీష్వ రాజేన్థ్ర థాతా హయ అస్మి తవానఘ
యే హి మే పురుషా భక్తా న తేషామ అస్తి థుర్గతిః
12 [య]
అరణీ సహితం యస్య మృగ ఆథాయ గచ్ఛతి
తస్యాగ్నయొ న లుప్యేరన పరదమొ ఽసతు వరొ మమ
13 [ధర్మ]
అరణీ సహితం తస్య బరాహ్మణస్య హృతం మయా
మృగవేషేణ కౌన్తేయ జిజ్ఞాసార్దం తవ పరభొ
14 [వై]
థథానీత్య ఏవ భవగాన ఉత్తరం పరత్యపథ్యత
అన్యం వరయ భథ్రం తే వరం తవమ అమరొపమ
15 [య]
వర్షాణి థవాథశారణ్యే తరయొథశమ ఉపస్దితమ
తత్ర నొ నాభిజానీయుర వసతొ మనుజాః కవ చిత
16 [వై]
థథానీత్య ఏవ భగవాన ఉత్తరం పరత్యపథ్యత
భూయొ చాశ్వాసయామ ఆస కౌన్తేయం సత్యవిక్రమమ
17 యథ్య అపి సవేన రూపేణ చరిష్యద మహీమ ఇమామ
న వొ విజ్ఞాస్యతే కశ చిత తరిషు లొకేషు భారత
18 వర్షం తరయొథశం చేథం మత్ప్రసాథాత కురూర్వహాః
విరాటనగరే గూఢా అవిజ్ఞాతాశ చరిష్యద
19 యథ వః సంకల్పితం రూపం మనసా యస్య యాథృశమ
తాథృశం తాథృశం సర్వే ఛన్థతొ ధారయిష్యద
20 అరిణీ సహితం చేథం బరాహ్మణాయ పరయచ్ఛత
జిజ్ఞాసార్దం మయా హయ ఏతథ ఆహృతం మృగరూపిణా
21 తృతీయం గృహ్యతాం పుత్ర వరమ అప్రతిమం మహత
తవం హి మత పరభవొ రాజన విథురశ చ మమాంశ భాక
22 [య]
థేవథేవొ మయా థృష్టొ భవాన సాక్షాత సనాతనః
యం థథాసి వరం తుష్టస తం గరహీష్యామ్య అహం పితః
23 జయేయం లొభమొహౌ చ కరొధం చాహం సథా విభొ
థానే తపసి సత్యే చ మనొ మే సతతం భవేత
24 [ధర్మ]
ఉపపన్నొ గుణైః సర్వైః సవభావేనాసి పాణ్డవ
భవాన ధర్మః పునశ చైవ యదొక్తం తే భవిష్యతి
25 [వై]
ఇత్య ఉక్త్వాన్తర థధే ధర్మొ భగవాఁల లొకభావనః
సమేతాః పాణ్డవాశ చైవ సుఖసుప్తా మనస్వినః
26 అభ్యేత్య చాశ్రమం వీరాః సర్వ ఏవ గతక్లమాః
ఆరణేయం థథుస తస్మై బరాహ్మణాయ తపస్వినే
27 ఇథం సముత్దాన సమాగమం మహత; పితుశ చ పుత్రస్య చ కీర్తివర్ధనమ
పఠన నరః సయాథ విజీతేన్థ్రియొ వశీ; సపుత్రపౌత్రః శతవర్ష భాగ భవేత
28 న చాప్య అధర్మే న సుహృథ విభేథనే; పరస్వహారే పరథారమర్శనే
కథర్య భావే న రమేన మనొ సథా; నృణాం సథాఖ్యానమ ఇథం విజానతామ