అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 249

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 249)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [కొటి]
కా తవం కథమ్బస్య వినమ్య శాఖామ; ఏకాశ్రమే తిష్ఠసి శొభమానా
థేథీప్యమానాగ్నిశిఖేవ నక్తం; థొధూయమానా పవనేన సుభ్రూః
2 అతీవ రూపేణ సమన్వితా తవం; న చాప్య అరణ్యేషు బిభేషి కిం ను
థేవీ ను యక్షీ యథి థానవీ వా; వరాప్సరా థైత్య వరాఙ్గనా వా
3 వపుష్మతీ వొరగ రాజకన్యా; వనేచరీ వా కషణథాచర సత్రీ
యథ్య ఏవ రాజ్ఞొ వరుణస్య పత్నీ; యమస్య సొమస్య ధనేశ్వరస్య
4 ధాతుర విధాతుః సవితుర విభొర వా; శక్రస్య వా తవం సథనాత పరపన్నా
న హయ ఏవ నః పృచ్ఛసి యే వయం సమ; న చాపి జానీమ తవేహ నాదమ
5 వయం హి మానం తవ వర్ధయన్తః; పృచ్ఛామ భథ్రే పరభవం పరభుం చ
ఆచక్ష్వ బన్ధూంశ చ పతిం కులం చ; తత్త్వేన యచ చేహ కరొషి కార్యమ
6 అహం తు రాజ్ఞః సురదస్య పుత్రొ; యం కొటికాశ్యేతి విథుర మనుష్యాః
అసౌ తు యస తిష్ఠతి కాఞ్చనాఙ్గే; రదే హుతొ ఽగనిశ చయనే యదైవ
తరిగర్తరాజః కమలాయతాక్షి; కషేమంకరొ నామ స ఏష వీరః
7 అస్మాత పరస తవ ఏష మహాధనుష్మాన; పుత్రః కుణిన్థాధిపతేర వరిష్ఠః
నిరీక్షతే తవాం విపులాయతాంసః; సువిస్మితః పర్వతవాసనిత్యః
8 అసౌ తు యః పుష్కరిణీ సమీపే; శయామొ యువా తిష్ఠతి థర్శనీయః
ఇక్ష్వాకురాజ్ఞః సుబలస్య పుత్రః; స ఏష హన్తా థవిషతాం సుగాత్రి
9 యస్యానుయాత్రం ధవజినః పరయాన్తి; సౌవీరకా థవాథశ రాజపుత్రాః
శొణాశ్వయుక్తేషు రదేషు సర్వే; మఖేషు థీప్తా ఇవ హవ్యవాహాః
10 అఙ్గారకః కుఞ్జరగుప్తకశ చ; శత్రుంజయః సంజయ సుప్రవృథ్ధౌ
పరభంకరొ ఽద భరమరొ రవిశ చ; శూరః పరతాపః కుహరశ చ నామ
11 యం షట సహస్రా రదినొ ఽనుయాన్తి; నాగా హయాశ చైవ పథాతినశ చ
జయథ్రదొ నామ యథి శరుతస తే; సౌవీరరాజః సుభగే స ఏషః
12 తస్యాపరే భరాతరొ ఽథీనసత్త్వా; బలాహకానీక విథారణాధ్యాః
సౌవీరవీరాః పరవరా యువానొ; రాజానమ ఏతే బలినొ ఽనుయాన్తి
13 ఏతైః సహాయైర ఉపయాతి రాజా; మరుథ్గణైర ఇన్థ్ర ఇవాభిగుప్తః
అజానతాం ఖయాపయ నః సుకేశి; కస్యాసి భార్యా థుహితా చ కస్య