అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 229

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 229)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
అద థుర్యొధనొ రాజా తత్ర తత్ర వనే వసన
జగామ ఘొషాన అభితస తత్ర చక్రే నివేశనమ
2 రమణీయే సమాజ్ఞాతే సొథకే సమహీరుహే
థేశే సర్వగుణొపేతే చక్రుర ఆవసదం నరాః
3 తదైవ తత సమీపస్దాన పృదగ ఆవసదాన బహూన
కర్ణస్య శకునేశ చైవ భరాతౄణాం చైవ సర్వశః
4 థథర్శ స తథా గావః శతశొ ఽద సహస్రశః
అఙ్కైర లక్షైశ చ తాః సర్వా లక్షయామ ఆస పార్దివః
5 అఙ్కయామ ఆస వత్సాంశ చ జజ్ఞే చొపసృతాస తవ అపి
బాల వత్సాశ చ యా గావః కాలయామ ఆస తా అపి
6 అద స సమారణం కృత్వా లక్షయిత్వా తరిహాయనాన
వృతొ గొపాలకైః పరీతొ వయహరత కురునన్థనః
7 స చ పౌరజనః సర్వః సైనికాశ చ సహస్రశః
యదొపజొషం చిక్రీడుర వనే తస్మిన యదామరాః
8 తతొ గొపాః పరగాతారః కుశలా నృత్తవాథితే
ధార్తరాష్ట్రమ ఉపాతిష్ఠన కన్యాశ చైవ సవలంకృతాః
9 స సత్రీగణవృతొ రాజా పరహృష్టః పరథథౌ వసు
తేభ్యొ యదార్హమ అన్నాని పానాని వివిధాని చ
10 తతస తే సహితాః సర్వే తరక్షూన మహిషాన మృగాన
గవయర్క్ష వరాహాంశ చ సమన్తాత పర్యకాలయన
11 స తాఞ శరైర వినిర్భిన్థన గజాన బధ్నన మహావనే
రమణీయేషు థేశేషు గరాహయామ ఆస వై మృగాన
12 గొరసాన ఉపయుఞ్జాన ఉపభొగాంశ చ భారత
పశ్యన సురమణీయాని పుష్పితాని వనాని చ
13 మత్తభ్రమర జుష్టాని బర్హిణాభిరుతాని చ
అగచ్ఛథ ఆనుపూర్వ్యేణ పుణ్యం థవైతవనం సరః
ఋథ్ధ్యా పరమయా యుక్తొ మహేన్థ్ర ఇవ వజ్రభృత
14 యథృచ్ఛయా చ తథ అహొ ధర్మపుత్రొ యుధిష్ఠిరః
ఈజే రాజర్షియజ్ఞేన సథ్యస్కేన విశాం పతే
థివ్యేన విధినా రాజా వన్యేన కురుసత్తమః
15 కృత్వా నివేశమ అభితః సరసస తస్య కౌరవః
థరౌపథ్యా సహితొ ధీమాన ధర్మపత్న్యా నరాధిపః
16 తతొ థుర్యొధనః పరేష్యాన ఆథిథేశ సహానుజః
ఆక్రీడావసదాః కషిప్రం కరియన్తామ ఇతి భారత
17 తే తదేత్య ఏవ కౌరవ్యమ ఉక్త్వా వచనకారిణః
చికీర్షన్తస తథాక్రీడాఞ జగ్ముర థవైతవనం సరః
18 సేనాగ్రం ధార్తరాష్ట్రస్య పరాప్తం థవైతవనం సరః
పరవిశన్తం వనథ్వారి గన్ధర్వాః సమవారయన
19 తత్ర గన్ధర్వరాజొ వై పూర్వమ ఏవ విశాం పతే
కుబేరభవనాథ రాజన్న ఆజగామ గణావృతః
20 గణైర అప్సరసాం చైవ తరిథశానాం తదాత్మజైః
విహారశీలః కరీడార్దం తేన తత సంవృతం సరః
21 తేన తత సంవృతం థృష్ట్వా తే రాజపరిచారకాః
పరతిజగ్ముస తతొ రాజన యత్ర థుర్యొధనొ నృపః
22 స తు తేషాం వచొ శరుత్వా సైనికాన యుథ్ధథుర్మథాన
పరేషయామ ఆస కౌరవ్య ఉత్సారయత తాన ఇతి
23 తస్య తథ వచనం శరుత్వా రాజ్ఞః సేనాగ్రయాయినః
సరొ థవైతవనం గత్వా గన్ధర్వాన ఇథమ అబ్రువన
24 రాజా థుర్యొధనొ నామ ధృతరాష్ట్ర సుతొ బలీ
విజిహీర్షుర ఇహాయాతి తథర్దమ అపసర్పత
25 ఏవమ ఉక్తాస తు గన్ధర్వాః పరహసన్తొ విశాం పతే
పరత్యబ్రువంస తాన పురుషాన ఇథం సుపరుషం వచః
26 న చేతయతి వొ రాజా మన్థబుథ్ధిః సుయొధనః
యొ ఽసమాన ఆజ్ఞాపయత్య ఏవం వశ్యాన ఇవ థివౌకసః
27 యూయం ముమూర్షవశ చాపి మన్థప్రజ్ఞా న సంశయః
యే తస్య వచనాథ ఏవమ అస్మాన బరూత విచేతసః
28 గచ్ఛత తవరితాః సర్వే యత్ర రాజా స కౌరవః
థవేష్యం మాథ్యైవ గచ్ఛధ్వం ధర్మరాజ నివేశనమ
29 ఏవమ ఉక్తాస తు గన్ధర్వై రాజ్ఞః సేనాగ్రయాయినః
సంప్రాథ్రవన్యతొ రాజా ధృతరాష్ట్ర సుతొ ఽభవత