అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 228

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 228)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
ధృతరాష్ట్రం తతః సర్వే థథృశుర జనమేజయ
పృష్ట్వా సుఖమ అదొ రాజ్ఞః పృష్ట్వా రాజ్ఞా చ భారత
2 తతస తైర విహితః పూర్వం సమఙ్గొ నామ బల్లవః
సమీపస్దాస తథా గావొ ధృతరాష్ట్రే నయవేథయత
3 అనన్తరం చ రాధేయః శకునిశ చ విశాం పతే
ఆహతుః పార్దివశ్రేష్ఠం ధృతరాష్ట్రం జనాధిపమ
4 రమణీయేషు థేశేషు ఘొషాః సంప్రతి కౌరవ
సమారణా సమయః పరాప్తొ వత్సానామ అపి చాఙ్కనమ
5 మృగయా చొచితా రాజన్న అస్మిన కాలే సుతస్య తే
థుర్యొధనస్య గమనం తవమ అనుజ్ఞాతుమ అర్హసి
6 [ధృత]
మృగయా శొభనా తాత గవాం చ సమవేక్షణమ
విశ్రమ్భస తు న గన్తవ్యొ బల్లవానామ ఇతి సమరే
7 తే తు తత్ర నరవ్యాఘ్రాః సమీప ఇతి నః శరుతమ
అతొ నాభ్యనుజానామి గమనం తత్ర వః సవయమ
8 ఛథ్మనా నిర్జితాస తే హి కర్శితాశ చ మహావనే
తపొనిత్యాశ చ రాధేయ సమర్దాశ చ మహారదాః
9 ధర్మరాజొ న సంక్రుధ్యేథ భీమసేనస తవ అమర్షణః
యజ్ఞసేనస్య థుహితా తేజ ఏవ తు కేవలమ
10 యూయం చాప్య అపరాధ్యేయుర థర్పమొహసమన్వితాః
తతొ వినిర్థహేయుస తే తపసా హి సమన్వితాః
11 అద వా సాయుధా వీరా మనునాభిపరిప్లుతాః
సహితా బథ్ధనిస్త్రింశా థహేయుః శస్త్రతేజసా
12 అద యూయం బహుత్వాత తాన ఆరభధ్వం కదం చన
అనార్యం పరమం తః సయాథ అశక్యం తచ చ మే మతమ
13 ఉషితొ హి మహాబాహుర ఇన్థ్రలొకే ధనంజయః
థివ్యాన్య అస్త్రాణ్య అవాప్యాద తతః పరత్యాగతొ వనమ
14 అకృతాస్త్రేణ పృదివీ జితా బీభత్సునా పురా
కిం పునః స కృతాస్త్రొ ఽథయ న హన్యాథ వొ మహారదః
15 అద వా మథ్వచొ శరుత్వా తత్ర యత్తా భవిష్యద
ఉథ్విగ్నవాసొ విశ్రమ్భాథ థుఃఖం తత్ర భవిష్యతి
16 అద వా సైనికాః కే చిథ అపకుర్యుర యుధిష్ఠిరే
తథ అబుథ్ధి కృతం కర్మ థొషమ ఉత్పాథయేచ చ వః
17 తస్మాథ గచ్ఛన్తు పురుషాః సమారణాయాప్త కారిణః
న సవయం తత్ర గమనం రొచయే తవ భారత
18 [షకుని]
ధర్మజ్ఞః పాణ్డవొ జయేష్ఠః పరతిజ్ఞాతం చ సంసథి
తేన థవాథశ వర్షాణి వస్తవ్యానీతి భారత
19 అనువృత్తాశ చ తే సర్వే పాణ్డవా ధర్మచారిణః
యుధిష్ఠిరశ చ కౌన్తేయొ న నః కొపం కరిష్యతి
20 మృగయాం చైవ నొ గన్తుమ ఇచ్ఛా సంవర్ధతే భృశమ
సమారణం చ చికీర్షామొ న తు పాణ్డవ థర్శనమ
21 న చానార్య సమాచారః కశ చిత తత్ర భవిష్యతి
న చ తత్ర గమిష్యామొ యత్ర తేషాం పరతిశ్రయః
22 [వై]
ఏవమ ఉక్తః శకునినా ధృతరాష్ట్రొ జనేశ్వరః
థుర్యొధనం సహామాత్యమ అనుజజ్ఞే న కామతః
23 అనుజ్ఞాతస తు గాన్ధారిః కర్ణేన సహితస తథా
నిర్యయౌ భరతశ్రేష్ఠొ బలేన మహతా వృతః
24 థుఃశాసనేన చ తదా సౌబలేన చ థేవినా
సంవృతొ భరాతృభిశ చాన్యైః సత్రీభిశ చాపి సహస్రశః
25 తం నిర్యాన్తం మహాబాహుం థరష్టుం థవైతవనం సరః
పౌరాశ చానుయయుః సర్వే సహ థారా వనం చ తత
26 అష్టౌ రదసహస్రాణి తరీణి నాగాయుతాని చ
పత్తయొ బహుసాహస్రా హయాశ చ నవతిః శతాః
27 శకటాపణ వేశ్యాశ చ వణిజొ బన్థినస తదా
నరాశ చ మృగయా శీలాః శతశొ ఽద సహస్రశః
28 తతః పరయాణే నృపతేః సుమహాన అభవత సవనః
పరావృషీవ మహావాయొర ఉథ్ధతస్య విశాం పతే
29 గవ్యూతి మాత్రే నయవసథ రాజా థుర్యొధనస తథా
పరయాతొ వాహనైః సర్వైస తతొ థవైతవనం సరః