అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 201

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 201)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [మార్క]
ఏవమ ఉక్తస తు విప్రేణ ధర్మవ్యాధొ యుధిష్ఠిర
పరత్యువాచ యదా విప్రం తచ ఛృణుష్వ నరాధిప
2 [వయధ]
విజ్ఞానార్దం మనుష్యాణాం మనొ పూర్వం పరవర్తతే
తత పరాప్య కామం భజతే కరొధం చ థవిజసత్తమ
3 తతస తథర్దం యతతే కర్మ చారభతే మహత
ఇష్టానాం రూపగన్ధానామ అభ్యాసం చ నిషేవతే
4 తతొ రాగః పరభవతి థవేషశ చ తథనన్తరమ
తతొ లొభః పరభవతి మొహశ చ తథనన్తరమ
5 తస్య లొభాభిభూతస్య రాగథ్వేషహతస్య చ
న ధర్మే జాయతే బుథ్ధిర వయాజాథ ధర్మం కరొతి చ
6 వయాజేన చరతే ధర్మమ అర్దం వయాజేన రొచతే
వయాజేన సిధ్యమానేషు ధనేషు థవిజసత్తమ
తత్రైవ రమతే బుథ్ధిస తతః పాపం చికీర్షతి
7 సుహృథ్భిర వార్యమాణశ చ పణ్డితైశ చ థవిజొత్తమ
ఉత్తరం శరుతిసంబథ్ధం బరవీతి శరుతియొజితమ
8 అధర్మస తరివిధస తస్య వర్ధతే రాగథొషతః
పాపం చిన్తయతే చాపి బరవీతి చ కరొతి చ
9 తస్యాధర్మప్రవృత్తస్య గుణా నశ్యన్తి సాధవః
ఏకశీలాశ చ మిత్రత్వం భజన్తే పాపకర్మిణః
10 స తేనాసుఖమ ఆప్నొతి పరత్ర చ విహన్యతే
పాపాత్మా భవతి హయ ఏవం ధర్మలాభం తు మే శృణు
11 యస తవ ఏతాన పరజ్ఞయా థొషాన పూర్వమ ఏవానుపశ్యతి
కుశలః సుఖథుఃఖేషు సాధూంశ చాప్య ఉపసేవతే
తస్య సాధు సమారమ్భాథ బుథ్ధిర ధర్మేషు జాయతే
12 [బరా]
బరవీసి సూనృతం ధర్మం యస్య వక్తా న విథ్యతే
థివ్యప్రభావః సుమహాన ఋషిర ఏవ మతొ ఽసి మే
13 [వయధ]
బరాహ్మణా వై మహాభాగాః పితరొ ఽగరభుజః సథా
తేషాం సర్వాత్మనా కార్యం పరియం లొకే మనీషిణా
14 యత తేషాం చ పరియం తత తే వక్ష్యామి థవిజసత్తమ
నమస్కృత్వా బరాహ్మణేభ్యొ బరాహ్మీం విథ్యాం నిబొధ మే
15 ఇథం విశ్వం జగత సర్వమ అజయ్యం చాపి సర్వశః
మహాభూతాత్మకం బరహ్మన్నాతః పరతరం భవేత
16 మహాభూతాని ఖం వాయుర అగ్నిర ఆపస తదా చ భూః
శబ్థః సపర్శశ చ రూపం చ రసొ గన్ధశ చ తథ గుణాః
17 తేషామ అపి గుణాః సర్వే గుణవృత్తిః పరస్పరమ
పూర్వపూర్వ గుణాః సర్వే కరమశొ గుణిషు తరిషు
18 షష్ఠస తు చేతనా నామ మన ఇత్య అభిధీయతే
సప్తమీ తు భవేథ బుథ్ధిర అహంకారస తతః పరమ
19 ఇన్థ్రియాణి చ పఞ్చైవ రజొ సత్త్వం తమస తదా
ఇత్య ఏష సప్త థశకొ రాశిర అవ్యక్తసంజ్ఞకః
20 సర్వైర ఇహేన్థ్రియార్దైస తు వయక్తావ్యక్తైః సుసంవృతః
చతుర్వింశక ఇత్య ఏష వయక్తావ్యక్తమయొ గుణః
ఏతత తే సర్వమ ఆఖ్యాతం కిం భూయొ శరొతుమ ఇచ్ఛసి