అరణ్యకాండము - సర్గము 14

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీమద్వాల్మీకియరామాయణే అరణ్యకాండే చతుర్దశః సర్గః |౩-౧౪|

వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

అథ పంచవటీం గచ్చన్న్ అంతరా రఘునందనః |

ఆససాద మహాకాయం గృధ్రం భీమ పరాక్రమం |౩-౧౪-౧|

తం దృష్ట్వా తౌ మహాభాగౌ వనస్థం రామ లక్ష్మణౌ |

మేనాతే రాక్షసం పక్షిం బ్రువాణౌ కో భవాన్ ఇతి |౩-౧౪-౨|

స తౌ మధురయా వాచా సౌమ్యయా ప్రీణయన్న్ ఇవ |

ఉవాచ వత్స మాం విద్ధి వయస్యం పితుర్ ఆత్మనః |౩-౧౪-౩|

స తం పితృ సఖం మత్వా పూజయామాస రాఘవః |

స తస్య కులం అవ్యగ్రం అథ పప్రచ్ఛ నామ చ |౩-౧౪-౪|

రామస్య వచనం శ్రుత్వా కులం ఆత్మానం ఏవ చ |

ఆచచక్షే ద్విజః తస్మై సర్వభూత సముద్భవం |౩-౧౪-౫|

పూర్వకాలే మహాబాహో యే ప్రజాపతయో అభవన్ |

తాన్ మే నిగదతః సర్వాన్ ఆదితః శృణు రాఘవ |౩-౧౪-౬|

కర్దమః ప్రథమః తేషాం వికృతః తద్ అనంతరం |

శేషః చ సంశ్రయః చైవ బహు పుత్రః చ వీర్యవాన్ |౩-౧౪-౭|

స్థాణుర్ మరీచిర్ అత్రిః చ క్రతుః చైవ మహాబలః |

పులస్త్యః చ అంగిరాః చైవ ప్రచేతాః పులహః తథా |౩-౧౪-౮|

దక్షో వివస్వాన్ అపరో అరిష్టనేమిః చ రాఘవ |

కశ్యపః చ మహాతేజాః తేషాం ఆసీత్ చ పశ్చిమః |౩-౧౪-౯|

ప్రజాపతేః తు దక్షస్య బభూవుర్ ఇతి విశ్రుతం |

షష్టిర్ దుహితరో రామ యశస్విన్యో మహాయశః |౩-౧౪-౧౦|

కశ్యపః ప్రతిజగ్రాహ తాసాం అష్టౌ సుమధ్యమాః |

అదితిం చ దితిం చైవ దనూం అపి చ కాలకాం |౩-౧౪-౧౧|

తామ్రాం క్రోధ వశాం చైవ మనుం చ అప్య్ అనలాం అపి |

తాః తు కన్యాః తతః ప్రీతః కశ్యపః పునర్ అబ్రవీత్ |౩-౧౪-౧౨|

పుత్రామః త్రైలోక్య భర్తౄన్ వై జనయిష్యథ మత్ సమాన్ |

అదితిః తన్ మనా రామ దితిః చ దనుర్ ఏవ చ |౩-౧౪-౧౩|

కాలకా చ మహాబాహో శేషాః తు అమనసో అభవన్ |

అదిత్యాం జజ్ఞిరే దేవాః త్రయః త్రింశత్ అరిందమ |౩-౧౪-౧౪|

ఆదిత్యా వసవో రుద్రా అశ్వినౌ చ పరంతప |

దితిః తు అజనయత్ పుత్రాన్ దైత్యాం తాత యశస్వినః |౩-౧౪-౧౫|

తేషాం ఇయం వసుమతీ పురా ఆసీత్ స వన అర్ణవా |

దనుః తు అజనయత్ పుత్రం అశ్వగ్రీవం అరిందమ |౩-౧౪-౧౬|

నరకం కాలకం చైవ కాలకా అపి వ్యజాయత |

క్రౌంచీం భాసీం తథా శ్యేనీం ధృతరాష్ట్రీం తథా శుకీం |౩-౧౪-౧౭|

తామ్రా తు సుషువే కన్యాః పంచ ఏతా లోకవిశ్రుతాః |

ఉలూకాన్ జనయత్ క్రౌంచీ భాసీ భాసాన్ వ్యజాయత |౩-౧౪-౧౮|

శ్యేనీ శ్యేనాం చ గృధ్రామ చ వ్యజాయత సుతేజసః |

ధృతరాష్ట్రీ తు హంసాం చ కలహంసాం చ సర్వశః |౩-౧౪-౧౯|

చక్రవాకాం చ భద్రం తే విజజ్ఞే సా అపి భామినీ |

శుకీ నతాం విజజ్ఞే తు నతాయా వినతా సుతా |౩-౧౪-౨౦|

దశ క్రోధవశా రామ విజజ్ఞే అపి ఆత్మసంభవాః |

మృగీం చ మృగమందాం చ హరీం భద్రమదాం అపి |౩-౧౪-౨౧|

మాతంగీం అథ శార్దూలీం శ్వేతాం చ సురభీం తథా |

సర్వ లక్షణ సంపన్నాం సురసాం కద్రుకాం అపి |౩-౧౪-౨౨|

అపత్యం తు మృగాః సర్వే మృగ్యా నరవరోత్తమ |

ఋక్షాః చ మృగమందాయాః సృమరాః చమరాః తథా |౩-౧౪-౨౩|

తతః తు ఇరావతీం నామ జజ్ఞే భద్రమదా సుతాం |

తస్యాః తు ఐరావతః పుత్రో లోకనాథో మహాగజః |౩-౧౪-౨౪|

హర్యాః చ హరయో అపత్యం వానరాః చ తపస్వినః |

గోలాంగూలాః చ శార్దూలీ వ్యాఘ్రాం చ అజనయత్ సుతాన్ |౩-౧౪-౨౫|

మాతంగ్యాః తు అథ మాతంగాపత్యం మనుజ ఋషభ |

దిశాగజం తు శ్వేత కాకుత్స్థ శ్వేతా వ్యజనయత్ సుతం |౩-౧౪-౨౬|

తతో దుహితరౌ రామ సురభిర్ ద్వే వి అజాయత |

రోహిణీం నామ భద్రం తే గంధర్వీం చ యశస్వినీం |౩-౧౪-౨౭|

రోహిణి అజనయద్ గావో గంధర్వీ వాజినః సుతాన్ |

సురసా అజనయన్ నాగాన్ రామ కద్రూః చ పన్నగాన్ |౩-౧౪-౨౮|

మనుర్ మనుష్యాన్ జనయత్ కశ్యపస్య మహాత్మనః |

బ్రాహ్మణాన్ క్షత్రియాన్ వైశ్యాన్ శూద్రాం చ మనుజర్షభ |౩-౧౪-౨౯|

ముఖతో బ్రాహ్మణా జాతా ఉరసః క్షత్రియాః తథా |

ఊరుభ్యాం జజ్ఞిరే వైశ్యాః పద్భ్యాం శూద్రా ఇతి శ్రుతిః |౩-౧౪-౩౦|

సర్వాన్ పుణ్య ఫలాన్ వృక్షాన్ అనలా అపి వ్యజాయత |

వినతా చ శుకీ పౌత్రీ కద్రూః చ సురసా స్వసా |౩-౧౪-౩౧|

కద్రూర్ నాగ సహస్రం తు విజజ్ఞే ధరణీధరన్ |

ద్వౌ పుత్రౌ వినతాయాః తు గరుడో అరుణ ఏవ చ |౩-౧౪-౩౨|

తస్మాత్ జాతో అహం అరుణాత్ సంపాతిః చ మమ అగ్రజః |

జటాయుర్ ఇతి మాం విద్ధి శ్యేనీ పుత్రం అరిందమ |౩-౧౪-౩౩|

సో అహం వాస సహాయః తే భవిష్యామి యది ఇచ్ఛసి |

ఇదం దుర్గం హి కాంతారం మృగ రాక్షస సేవితం సీతాం చ తాత రక్షిష్యే త్వయి యాతే సలక్ష్మణే |౩-౧౪-౩౪|

జటాయుషం తు ప్రతిపూజ్య రాఘవో ముదా పరిష్వజ్య చ సన్నతో అభవత్ |

పితుర్ హి శుశ్రావ సఖిత్వం ఆత్మవాన్ జటాయుషా సంకథితం పునః పునః |౩-౧౪-౩౫|

స తత్ర సీతాం పరిదాయ మైథిలీం సహ ఏవ తేన అతిబలేన పక్షిణా |

జగామ తాం పంచవటీం సలక్ష్మణో రిపూన్ దిధక్షన్ శలభాన్ ఇవ అనలః |౩-౧౪-౩౬|

ఇతి వాల్మీకి రామాయణే ఆది కావ్యే అరణ్యకాండే చతుర్దశః సర్గః |౩-౧౪|