అయోధ్యాకాండము - సర్గము 106

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

ఏవం ఉక్త్వా తు విరతే రామే వచనం అర్థవత్ |

తతొ మందాకినీతీరె రామం ప్రకృ్ఇతివత్సలం || 2-106-1

ఉవాచ భరతహ్ చిత్రం ధార్మికొ ధార్మికం వచహ్ |

కొ హి స్యాద్ ఈదృ్ఇషొ లొకె యాదృ్ఇషహ్ త్వం అరిం దమ || 2-106-2

న త్వాం ప్రవ్యథయెద్ దుహ్ఖం ప్రీతిర్ వా న ప్రహర్షయెత్ |

సమ్మతహ్ చ అసి వృ్ఇద్ధానాం తామ్హ్ చ పృ్ఇగ్చ్ఛసి సమ్షయాన్ || 2-106-3

యథా మృ్ఇతహ్ తథా జీవన్ యథా అసతి తథా సతి |

యస్య ఎష బుధ్ది లాభహ్ స్యాత్ పరితప్యెత కెన సహ్ || 2-106-4

పరావరజ్ఝ్ణొ యష్చ స్యాత్ యథా త్వం మనుజాధిప |

స ఎవం వ్యసనం ప్రాప్య న విషీదితుం అర్హతి || 2-106-5

అమర ఉపమ సత్త్వహ్ త్వం మహాత్మా సత్య సంగరహ్ |

సర్వజ్ఞహ్ సర్వ దర్షీ చ బుద్ధిమామ్హ్ చ అసి రాఘవ || 2-106-6

న త్వాం ఎవం గుణైర్ యుక్తం ప్రభవ అభవ కొవిదం |

అవిషహ్యతమం దుహ్ఖం ఆసాదయితుం అర్హతి || 2-106-7

ప్రొషితె మయి యత్ పాపం మాత్రా మత్ కారణాత్ కృ్ఇతం |

క్షుద్రయా తద్ అనిష్టం మె ప్రసీదతు భవాన్ మమ || 2-106-8

ధర్మ బంధెన బద్ధొ అస్మి తెన ఇమాం న ఇహ మాతరం |

హన్మి తీవ్రెణ దణ్డెన దణ్డ అర్హాం పాప కారిణీం || 2-106-9

కథం దషరథాజ్ జాతహ్ షుద్ధ అభిజన కర్మణహ్ |

జానన్ ధర్మం అధర్మిష్ఠం కుర్యాం కర్మ జుగుప్సితం || 2-106-10

గురుహ్ క్రియావాన్ వృ్ఇద్ధహ్ చ రాజా ప్రెతహ్ పితా ఇతి చ |

తాతం న పరిగర్హెయం దైవతం చ ఇతి సంసది || 2-106-11

కొ హి ధర్మ అర్థయొర్ హీనం ఈదృ్ఇషం కర్మ కిల్బిషం |

స్త్రియాహ్ ప్రియ చికీర్షుహ్ సన్ కుర్యాద్ ధర్మజ్ఞ ధర్మవిత్ || 2-106-12

అంత కాలె హి భూతాని ముహ్యంతి ఇతి పురా ష్రుతిహ్ |

రాజ్ఞా ఎవం కుర్వతా లొకె ప్రత్యక్షా సా ష్రుతిహ్ కృ్ఇతా || 2-106-13

సాధు అర్థం అభిసంధాయ క్రొధాన్ మొహాచ్ చ సాహసాత్ |

తాతస్య యద్ అతిక్రాంతం ప్రత్యాహరతు తద్ భవాన్ || 2-106-14

పితుర్ హి సమతిక్రాంతం పుత్రొ యహ్ సాధు మన్యతె |

తద్ అపత్యం మతం లొకె విపరీతం అతొ అన్యథా || 2-106-15

తద్ అపత్యం భవాన్ అస్తు మా భవాన్ దుష్కృ్ఇతం పితుహ్ |

అభిపత్ తత్ కృ్ఇతం కర్మ లొకె ధీర విగర్హితం || 2-106-16

కైకెయీం మాం చ తాతం చ సుహృ్ఇదొ బాంధవామ్హ్ చ నహ్ |

పౌర జానపదాన్ సర్వామ్హ్ త్రాతు సర్వం ఇదం భవాన్ || 2-106-17

క్వ చ అరణ్యం క్వ చ క్షాత్రం క్వ జటాహ్ క్వ చ పాలనం |

ఈదృ్ఇషం వ్యాహతం కర్మ న భవాన్ కర్తుం అర్హతి || 2-106-18

ఎశ హి ప్రథమొ ధర్మహ్ క్శత్రియస్యాభిశెచనం |

యెన షక్యం మహాప్రాజ్ఝ్ణ్ ప్రజానాం పరిపాలనం 2-106-19

కష్చ ప్రత్యక్శముత్సృ్ఇజ్య సంషయస్థమలక్శణం |

ఆయతిస్థం చరెద్ధర్మం క్శత్రబంధురనిష్చితం 2-106-20

అథ క్లెషజం ఎవ త్వం ధర్మం చరితుం ఇగ్చ్ఛసి |

ధర్మెణ చతురొ వర్ణాన్ పాలయన్ క్లెషం ఆప్నుహి || 2-106-21

చతుర్ణాం ఆష్రమాణాం హి గార్హస్థ్యం ష్రెష్ఠం ఆష్రమం |

పాహుర్ ధర్మజ్ఞ ధర్మజ్ఞాహ్ తం కథం త్యక్తుం అర్హసి || 2-106-22

ష్రుతెన బాలహ్ స్థానెన జన్మనా భవతొ హ్య్ అహం |

స కథం పాలయిష్యామి భూమిం భవతి తిష్ఠతి || 2-106-23

హీన బుద్ధి గుణొ బాలొ హీనహ్ స్థానెన చ అప్య్ అహం |

భవతా చ వినా భూతొ న వర్తయితుం ఉత్సహె || 2-106-24

ఇదం నిఖిలం అవ్యగ్రం పిత్ర్యం రాజ్యం అకణ్టకం |

అనుషాధి స్వధర్మెణ ధర్మజ్ఞ సహ బాంధవైహ్ || 2-106-25

ఇహ ఎవ త్వా అభిషించంతు ధర్మజ్ఞ సహ బాంధవైహ్ |

ఋ్ఇత్విజహ్ సవసిష్ఠాహ్ చ మంత్రవన్ మంత్ర కొవిదాహ్ || 2-106-26

అభిషిక్తహ్ త్వం అస్మాభిర్ అయొధ్యాం పాలనె వ్రజ |

విజిత్య తరసా లొకాన్ మరుద్భిర్ ఇవ వాసవహ్ || 2-106-27

ఋ్ఇణాని త్రీణ్య్ అపాకుర్వన్ దుర్హృ్ఇదహ్ సాధు నిర్దహన్ |

సుహృ్ఇదహ్ తర్పయన్ కామైహ్ త్వం ఎవ అత్ర అనుషాధి మాం || 2-106-28

అద్య ఆర్య ముదితాహ్ సంతు సుహృ్ఇదహ్ తె అభిషెచనె |

అద్య భీతాహ్ పాలయంతాం దుర్హృ్ఇదహ్ తె దిషొ దష || 2-106-29

ఆక్రొషం మమ మాతుహ్ చ ప్రమృ్ఇజ్య పురుష ఋ్ఇషభ |

అద్య తత్ర భవంతం చ పితరం రక్ష కిల్బిషాత్ || 2-106-30

షిరసా త్వా అభియాచె అహం కురుష్వ కరుణాం మయి |

బాంధవెషు చ సర్వెషు భూతెషు ఇవ మహా ఈష్వరహ్ || 2-106-31

అథ వా పృ్ఇష్ఠతహ్ కృ్ఇత్వా వనం ఎవ భవాన్ ఇతహ్ |

గమిష్యతి గమిష్యామి భవతా సార్ధం అప్య్ అహం || 2-106-32

తథాపి రామొ భరతెన తామ్యత |

ప్రసాద్యమానహ్ షిరసా మహీ పతిహ్ |

న చైవ చక్రె గమనాయ సత్త్వవాన్ |

మతిం పితుహ్ తద్ వచనె ప్రతిష్ఠితహ్ || 2-106-33

తద్ అద్భుతం స్థైర్యం అవెక్ష్య రాఘవె |

సమం జనొ హర్షం అవాప దుహ్ఖితహ్ |

న యాత్య్ అయొధ్యాం ఇతి దుహ్ఖితొ అభవత్ |

స్థిర ప్రతిజ్ఞత్వం అవెక్ష్య హర్షితహ్ || 2-106-34

తం ఋ్ఇత్విజొ నైగమ యూథ వల్లభాహ్ |

తథా విసమ్జా అష్రు కలాహ్ చ మాతరహ్ |

తథా బ్రువాణం భరతం ప్రతుష్టువుహ్ |

ప్రణమ్య రామం చ యయాచిరె సహ || 2-106-35