అయోధ్యాకాండము - సర్గము 103

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వాల్మీకి రామాయణము
రామాయణ కాండములు
1. బాలకాండము
2. అయోధ్యాకాండము
3. అరణ్యకాండము
4. కిష్కింధకాండము
5. సుందరకాండము
6. యుద్ధకాండము
7. ఉత్తరకాండము

తాం ష్రుత్వా కరుణాం వాచం పితుర్మరణసంహితాం |

రాఘవొ భరతెనొక్తాం బభూవ గతచెతనహ్ || 2-103-1

తం తు వజ్రమివొత్సృ్ఇశ్టమాహవె దానవారిణా |

వాగ్వజ్రం భరతెనొక్తమమనొజ్ఝ్ణం పరంతపహ్ || 2-103-2

ప్రగృ్ఇహ్య రామొ బాహూవై పుశితాగ్రొ యథా ద్రుమహ్ |

వనె పరషునా కృ్ఇత్తస్తథా భువి పపాత హ || 2-103-3

తథా నిపతితం రామం జగత్యాం జగతీపతిం |

కూలఘాతపరిష్రాంతం పసుప్తమివ కుఝ్ణ్జరం || 2-103-4

భ్రాతరస్తె మహెశ్వాసం సర్వతహ్ షొకకర్షితం |

రుదంతహ్ సహ వైదెహ్యా సిశిభుహ్ సలిలెన వై || 2-103-5

స తు సంజ్ఝ్ణాం పునర్లబ్ధ్వా నెత్రాభ్యామస్రముత్సృ్ఇజన్ |

ఉపాక్రామత కాకుత్థ్సహ్ కృ్ఇపణం బహు భాశితుం || 2-103-6

స రామహ్ స్వర్గతం ష్రుత్వా పితరం పృ్ఇథివీపతిం |

ఉవాచ భరతం వాక్యం ధర్మాత్మా ధర్మసంహితం || 2-103-7

కిం కరిశ్యామ్యయొధ్యాయాం తాతె దిశ్టాం గతిం గతె |

కస్తాం రాజవరాద్ధీనామయొధ్యాం పాలయిశ్యతి || 2-103-8

కిం ను తస్య మయా కార్యం దుర్జాతెన మహాత్మనహ్ |

యొ మృ్ఇతొ మమ షొకెన మయా చాపి న సంస్కృ్ఇతహ్ || 2-103-9

అహొహ్ భరత! సిద్ధార్థొ యెన రాజా త్వయానుఘ!|

షత్రుఘ్నెన చ సర్వెశు ప్రెతకృ్ఇత్యెశు సత్కృ్ఇతహ్ || 2-103-10

నిశ్ప్రధానా మనెకాగ్రాం నరెంద్రెణ వినా కృ్ఇతాం |

నివృ్ఇత్తవనవాసొ.అపి నాయొధ్యాం గంతుముత్సహె || 2-103-11

సమాప్తవనవాసం మామయొధ్యాయాం పరంతప |

కొ.అను షాసిశ్యతి పునస్తతె లొకాంతరం గతె || 2-103-12

పురా ప్రెక్శ్య సువృ్ఇత్తం మాం పితా యాన్యాహ సాంత్వయన్ |

వాక్యాని తాని ష్రొశ్యామి కుతహ్ ష్రొతసుఖాన్యహం || 2-103-13

ఎవముక్త్వా స భరతం భార్యామభ్యెత్య రాఘవహ్ |

ఉవాచ షొకసంతప్తహ్ పూర్ణచంద్రనిభాననాం || 2-103-14

సీతె మృ్ఇతస్తె ష్వషురహ్ పిత్రా హీనొ.అసి లక్శ్మణ |

భరతొ కుహ్ఖమాచశ్టె స్వర్గతం పృ్ఇథివీపతిం || 2-103-15

తతొ బహుగుణం తెశాం బాశ్పొ నెత్రెశ్వజాయత |

తథా బ్రువతి కాకుత్థ్స కుమారాణాం యషస్వినాం || 2-103-16

తతస్తె భ్రాతరస్సర్వె భృ్ఇషమాష్వాస్య రాఘవం |

అబ్రువన్ జగతీభర్తుహ్ క్రియతాముదకం పితుహ్ || 2-103-17

సా సీతా ష్వషురం ష్రుత్వా స్వర్గలొకగతం నృ్ఇపం |

నెత్రాభ్యామష్రుపూర్ణాభ్యామషకన్నెక్శితుం పతిం || 2-103-18

సాంత్వయిత్వా తు తాం రామొ రుదతీం జనకాత్మజాం |

ఉవాచ లక్శ్మణం తత్ర దుహ్ఖితొ దుహ్ఖితం వచహ్ || 2-103-19

ఆనయెణ్‌గుదిపిణ్యాకం చీరమాహర చొత్తరం |

జలక్రియార్థం తాతస్య గమిశ్యామి మహాత్మనహ్ || 2-103-20

సీతా పురస్తాద్ర్వజతు త్వమెనామభితొ వ్రజ |

అహం పష్చాద్గమిశ్యామి గతి ర్హ్యెశా సుదారుణా || 2-103-21

తతొ నిత్యానుగస్తెశాం విదితాత్మా మహామతిహ్ |

మృ్ఇదుర్దాంతస్చ షాంతష్చ రామె చ దృ్ఇఢభక్తిమాన్ || 2-103-22

సుమంత్రస్తైర్నృ్ఇపసుతైహ్ సార్ధమాష్వాస్య రాగవం |

ఆవాతారయదాలంబ్య నదీం మందాకినీం షివాం || 2-103-23

తె సుతీర్థాం తతహ్ కృ్ఇచ్చ్హ్రాదుపాగమ్య యషస్వినహ్ |

నదీం మందాకినీం రమ్యాం సదా పుశ్పితకాననాం || 2-103-24

షీఘ్రష్రొతసమాసాద్య తీర్థం షిమమకర్దమం |

సిశిచుస్తుదకం రాజ్ఝ్ణె తాతైతత్తె భవత్వితి || 2-103-25

ప్రగృ్ఇహ్య చ మహీపాలొ జలపూరితమఝ్ణ్జలిం |

దిషం యామ్యామభిముఖొ రుదన్వచనంబ్రవీత్ || 2-103-26

ఎతత్తె రాజషార్దూల విమలం తొయమక్శయం |

పితృ్ఇలొకగతస్యాద్య మద్దత్తముపతిశ్ఠతు || 2-103-27

తతొ మందాకినీతీరాత్ర్పత్యుత్తీర్య స రాఘవహ్ |

పితుష్చకార తెజస్వీ నివాపం బ్రాతృ్ఇభిహ్ సహ || 2-103-28

ఐణ్‌గుదం బదరీమిష్రం పిణ్యాకం దర్భసంస్తరె |

న్యస్య రామస్స దుహ్ఖార్తొ రుదన్వచనమబ్రవీత్ || 2-103-29

ఇదంభుణ్‌క్శ్వ మహారాజ ప్రీతొ యదషనా వయం |

యదన్నహ్ పురుశొ భవతి తదన్నా స్తస్య దెవతాహ్ || 2-103-30

తతస్తెనైవ మార్గెణ ప్రత్యుత్తీర్య నదీతటాత్ |

ఆరురొహ నరవ్యాఘ్రొ రమ్యసానుం మహిధరం || 2-103-31

తతహ్ పర్ణకుటీద్వారమాసాద్య జగతీపతిహ్ |

పరిజగ్రాహ బాహుభ్యాముభౌ భరతలక్శ్మణౌ || 2-103-32

తెశాం తు రుదతాం షబ్దాత్ప్రతిష్రుత్కొ.అభవద్గిరౌ |

భ్రాతృ్ఊ సహ వైదెహ్యా సింహానామివ నర్ధతాం || 2-103-33

మహాబలానాం రుదతాం కుర్వతాముదకం పితుహ్ |

విజ్ఝ్ణాయ తుములం షబ్దం త్రస్తా భరతసైనికాహ్ || 2-103-34

ఆబ్రువంష్చాపి రామెణ భరతస్సంగతొ ధ్రువం |

తెశామెవ మహాషబ్దహ్ షొచతాం పితరం మృ్ఇతం || 2-103-35

అథ వాసాంపరిత్యజ్య తం సర్వె.అభిముఖాహ్ స్వనం |

అ ప్యెకమనసొ జగ్ముర్యథాస్థానం ప్రధావితాహ్ || 2-103-36

హయైరన్యె గజైరన్యె రథైరన్యె స్వలంకృ్ఇతైహ్ |

సుకుమారాస్తథైవాన్యె పద్భిరెవ నరా యయహ్ || 2-103-37

అచిరప్రొశితం రామం చిరవిప్రొశితం యథా |

ద్రశ్టుకామొ జనస్సర్వొ జగామ సహసాష్రమం || 2-103-38

భ్రాతౄఉణాం త్వరితాస్తత్ర ద్రశ్టుకామాస్సమాగమం |

యుయుర్బహువిధైర్యానైహ్ ఖరనెవిస్వనాకులైహ్ || 2-103-39

సా భూమిర్బహుభిర్యానై ఖరనెమిసమ్రహతా |

ముమొచ తుములం షబ్దం ద్యౌరివాభ్రసమాగమె || 2-103-40

తెన విత్రాసితా నాగాహ్ కరెణుపరివారితాహ్ |

ఆవాసయంతొ గంధెన జగ్మురన్యద్వనం తతహ్ || 2-103-41

వరాహవృ్ఇకసంఘాష్చ సింహాష్చ మహిశాహ్ సర్పవానరాహ్ |

వ్యాఘ్రగొకర్ణగవయాహ్ విత్రెసుహ్ పృ్ఇశతైస్సహ || 2-103-42

రథాణ్‌గసాహ్వా నత్యూహ హంసాహ్ కారణ్డవాహ్ ప్లవాహ్ |

తథా పుంస్కొకొలాహ్ క్రౌఝ్ణ్చ విసంజ్ఝ్ణా భెజిరె దిషహ్ || 2-103-43

తెన షబ్దెన విత్రస్తైరాకాసం పక్శిభిర్వఋ్ఇతం |

మనుశ్యైరావృ్ఇతా భూమిరుభయం ప్రబభౌ త దా || 2-103-44

తత్తస్తం పురుశవ్యాఘ్రం యషస్విన మకీలంశం |

ఆసీనం స్థణ్డిలె రామం దదర్ష సహసా జనహ్ || 2-103-45

విగర్హమాణహ్ కైకెయీం మంథరాసహితామపి |

అభిగమ్య జనొ రామం బాశ్పపూర్ణముఖొ.అభవత్ || 2-103-46

తాన్నరాన్ బాశ్పపూర్ణాక్శాన్ సమీక్శ్యథ సుదుహ్ఖితాన్ |

పర్యశ్వజత ధర్మజ్ఝ్ణహ్ పితృ్ఇవన్మాతృ్ఇవచ్చ నహ్ || 2-103-47

స తత్ర కాంష్చిత్ పరిశన్వజె నరాన్ |

నరాష్చ కెచిత్తు తమభ్యవాదయన్ |

చకార సర్వాన్ సవయస్యబాంధవాన్ |

యథార్హ మాసాద్య తదా నృ్ఇపాత్మజహ్ || 2-103-48

స తత్ర తెశాం రుదతాం మహాత్మనాం |

భువం బ ఖం చాషునినాదయన్ స్వనహ్ |

గుహ గిరీణాం చ దిష్ష్చ సంతతం |

మృ్ఇదణ్‌గఘొశప్రతిమహ్ ప్రషుష్రువె || 2-103-49