అభిరామి అందాది

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

కాప్పు
తార్ అమర్ కొన్రైయుం చంపక మాలైయుం సాత్తుం ది ల్లై
ఊర్ తం బాగత్తు ఉమై మైందనే ! ఉలగేళుం పెట్ర
సీర్ అభిరామి అందాది ఎప్పోదుం ఎన్ చింతై ఉళ్ళే
కార్ అమర్ మేని గణపతియే ! నిర్క కట్టురైయే

నూల్

1.ఉదిక్కిన్ర సెంగదిర్, ఉచ్చి తిలకం ఉణర్వుడైయోర్
మదిక్కిన్ర మాణిక్యం మాదుళం పోదు మలర్క మలై
తుదిక్కిన్ర మిన్‌కొడి మెన్కడిక్ కుంకుమ తోయమ్ ఎన్న
విదిక్కిన్ర మేని అభిరామి ఎందన్ విళుందుణైయే

2.తుణైయుం, తుళుం దైవముం, పెట్రదాయుం శృదిగళిన్
పణైయుం, కొళుందుం, పదికొండ వేరుం, పనిమలర్‌ప్పూ
కణైయుం కరుప్పు శిలైయుం మెన్పాశాంగుశముం కైయిల్
అణైయుం త్రిపుర సుందరి ఆవదు అరిందనమే

3.అరిందేన్ ఎవరుం అరియా మరైయే, అరిందు కొండు
సెరిందేన్ ఉనదు తిరువడిక్కే తిరువే వెరువి
పిరందేన్ నిన్ అన్బర్ పెరుమై ఎణ్ణాద కరుమ నెంజాల్
మరిందే విళుం నరకుక్కు ఉరవాయ మనిదరైయే

4. మనిదరుం దేవరుం మయా మునివరుం వందు సెన్ని
కునిదరుం సేవడి కోమళమే ! కొన్రైవార్ సడైమేల్
పనిదరుం తింగళుం పాంబుం, బగీరదియుం పడైత్త
పునిదరుం, నీయుం ఎన్‌పుంది ఎన్నాళుం పొరుందుగవే


5. పొరుందియ ముప్పురై ! సెప్పు రైసెయ్యుం పుణర్ ములైయాల్
వరుందియ వంచి మరుంగుల్ మనోన్మణి ! వార్‌సెడైయోన్
అరుందియ నంజు అముదు ఆక్కియ అంబికై ! అంబుయలే
తిరుందియ సుందరి అందరి పాదం ఎన్ సెన్నియదే

6. సెన్నియదు ఉన్పొన్ తిరువడి తామరై ; సిందైయుళ్ళే
మన్నియదు ఉన్ తిరు మంతిరముం ; సింధూర వణ్ణ పెణ్ణే !
మున్నియ నిన్ అడియారుడన్ కూడి మురై మురైయే
పణ్ణియదు ఎన్రుం ఉన్దన్ పరమ ఆగమ పద్దతియే

7. తదిరు మత్తిల్ సుళలుం ఎన్ ఆవి తళర్వు ఇలదోర్
గతి ఉరుం వణ్ణం కరుదు కణ్డాయ్ ; కమలాలయనుం
మది ఉర వేంణ్డి మగిళ్‌ననుం, మాలుం వణంగి ఎన్రుం
దుతి ఉరు సేవడియాయ్ ! సింధురానన సుందరియే

8. సుందరి ! ఎందన్ తుణైవి ! ఎన్పాశ తొడరై ఎల్లాం
వందరి; సిందుర వణ్ణత్తినాళ్ మకిడన్ తలైమేల్
అందరి; నీలి; అళియాద కన్నిగై; ఆరణత్తోన్
కందరి; కైత్తలత్తాళ్ మలర్ త్తాళ్ ఎన్ కరుందవనే

9. కరుత్తన, ఎందై తన్ కణ్ణన్, వణ్ణ కనగ వెర్పిల్
పెరుందన్, పాల్ అళుం పిళ్ళైక్కు నల్గిన
తిరత్తన పారముం, ఆరముం సెంగై సిలైయుం అంబుం
మరుందన మురలుం, నీయుం అమ్మే ! వందు ఎన్‌మున్ నిర్కవే

10. నిన్రుం, ఇరుందుం, కిడందుం, నడందుం నినైప్పదు ఉన్నై;
ఎన్రుం, వణంగువదు ఉన్ మలర్త్తాళ్; ఎళుదా మరైయిన్
ఒన్రుం అరుం పొరుళే ! అరుళే ! ఉమైయే ఇమయత్తు
అన్రుం పిరందవళే ! అళియా ముద్ది ఆనందమే !

11. ఆనందమాం, ఎన్ అరివాయ్, నిరైంద అముదముమాయ్
వాన్ అందమాన వడివడైయాళ్, మరై నాన్గిగినుక్కుమ్
తాన్ అందమాన చరణార విందం తవళనిర
కానం తం ఆడరంగాం ఎంబ్రాన్ మూడి కణ్ణియదే

12. కణ్ణియదు ఉన్ పుగళ్; కర్పదు ఉన్ నామం; కసిందు పత్తి
పణ్ణియదు ఉన్ ఇరుబదాం పుయత్తిల్; పగల్ ఇరవా
నణ్ణియదు ఉన్నై నయందోర్ అవైయత్తు; నాన్ మున్సెయద
పుణ్ణియం ఎదు ఎన్నమ్మే పువి ఏళైయుమ్ పూత్తవళే

13. పూత్తవళే బువనం పదినాగైయుం; పూత్తవణ్ణం
కాత్తవళే ! బిన్కరందవళే ! కరై కండనుక్కు
మూత్తవళే ! ఎన్రుం మూవా ముకుందర్కు ఇళైయవళే !
మాత్తవళే ! మాత్తవళే మట్రురు దైవం వందిప్పవరే


14. వందిప్పవర్ ఉన్నై వానవర్, దానవర్, ఆనవర్గళ్;
సిందిప్పవర్ నల్దిసైముకర్ నారణర్ సిందై ఉళ్ళే;
బందిప్పవర్ అళియాద పరమానందర్; పారిల్ ఉన్నై
సందిప్పవర్‌క్కు ఎళిదాం ఎంప్రాట్టి నింన్దన్ ఒళియే

15. తణ్ అళిక్కు ఎన్రు మున్నే పలకోడి తవంగళ్ సెయ్వార్
మణ్ అళిక్కుం సెల్వమో పెరువార్ ? మదివానవర్ తమ్
విణ్ అళిక్కుం సెల్వముం, అళియా ముద్ది విడుం అన్రో ?
పణ్ అళిక్కుం సొల్ పరిమళ యామళై పైంగిళియే

16. కిళియే ! కిళింజర్ మనత్తే కిడందు, కిళరుందు, ఒళిరుం
ఒళియే ! ఒళిరుం ఒళిక్కు ఇడమే, ఎణ్ణిల్ ఒన్రుం ఇల్లా
వెళియే ! వెళిముదల్ బూదంగళ్ ఆగి విరింద అమ్మే !
అరియేన్ అరివు అళవిర్కు అళవానదు అదిసయమే !

17. అతిశయమాన వడివు ఉళైయాళ్; అరవిందం ఎల్లాం
దుదిశయ మానన సుందరవల్లి, తుణై ఇరది
పది సయమానదు అపశయం ఆగ మున్ పార్త్తవర్ తం
మది సయం ఆగ అన్రో వా మ బా గత్తై వవ్వియదే

18. వవ్వి బాగత్తు ఇరైవరుం, నీయుం మగిళుందు ఇరుక్కుం
సెవ్వియుం, ఉంగళ్ తిరుమణ కోలం సిందై ఉళ్ళే
అవ్వియుం తీర్‌త్తు ఎన్నై ఆండ పొన్పాదం ఆగివందు
సెవ్వియ కాలన్ ఎన్‌మేల్ వరుంపోదు వెళి నిర్కవే

19. వెళినిన్ర నిన్ తిరుమేనియే పార్‌త్తు ఎన్ విళియుం నెంజుం
కళినిన్ర వెళ్ళం కరై కండదు ఇ ల్లై; కరుందిన్ ఉళ్ళే
తెళినిన్ర జ్ఞానం తిగల్‌గిన్రదు ఎన్న తిరు ఉళమో ?
ఒళినిన్ర కోణంగళ్ ఒన్బదు మేవి ఉరైబవళే

20. ఉరైగిన్ర నిన్ తిరుకోయిల్ నిన్‌కేళ్‌వర్ ఒరుపక్కమో ?
అరైగిన్ర నాన్మరైయిన్ అడియో ? ముడియో ? అముదమ్
నిరైగిన్ర వెణ్‌తింగళో ? కంజమో ? ఎందన నెంజగమో ?
మరైగిన్ర వారిదియో ? పూరణాచల మంగలైయే !

21. మంగలై ! సెంగలశం ములైయాళ్ ! మలైయాళ్ వరుణ
సంగు అలై సెంగై ! సకలకలామైయిల్ ! తావుగంగై
పొంగు అలైతంగుం పురిసడైయోన్ పుడైయాళ్ ! ఉడైయాళ్ !
పింగలై ! నీలి ! సెయ్యాళ్ ! వెళియాళ్ పశుం పొర్కొడియే

22. కొడియే ! ఇళవంజి కొంబే ! ఎనక్కు వంబే పళుత్త
పడియే ! మరైయిన్ పరిమళమే ! పనిమలై ఇమయ
ప్పిడియే ! పిరమన్ ముదలాయ్ దేవరై పెట్ర అమ్మే !
అడియేన్ ఇరందు ఇంగు ఇనిప్పిరవామల్ వందు ఆండు కొళ్ళే

23. కొళ్ళే మనత్తిల్ నిన్‌కోలమల్లాదు; అన్బర్ కూట్టం తన్నై
విళ్ళేన్; పరసమయం విరుంబేన్; వియన్ మూఉలగుక్కు
ఉళ్ళే,అనైత్తినుక్కుం పురంబే ! ఉళ్ళత్తే విళైంద
కళ్ళే ! కళిక్కుం కళియే ! అళియ ఎన్ కణ్మణియే

24. మణియే ! మణియిన్ ఒళియే ! ఒళిరుం మణిపునైంద
అణియే ! అణియుం అణిక్కళగే ! అణుగాదవర్‌క్కు
పిణియే ! పిణిక్కు మరుందే ! అమరర్ పెరుంవిరుందే !
పణియన్ ఒరువరై నిన్ పద్మపాదం పణింద బిన్నే

25. బిన్నే తిరింద ఉన్ అడియారై పేణి పిరప్పరుక్క
మున్నే తవంగళ్ ముయన్రు కొండేన్; ముదల్ మూవరుక్కుం
అన్నే ! ఉలగుక్కు అబిరామి ఎన్నుం అరుమరుందే !
ఎన్నే ఇని ఉన్నైయాన్ మరవామల్ నిన్రు ఏత్తువనే

26. ఏత్తుం అడియవర్ ఈరేళ్ ఉలగినైయుం పడైత్తుం,
కాత్తుం, అళిత్తుం తిరిబవరాం: కమళ్ పూంకడంబు
సాత్తుం కుళల్ అణంగే ! మణం నారుం నిన్తాళ్ ఇణైక్కు ఎన్
నాత్తంగు పున్మొళి ఏరియవారు నగై ఉడైత్తే

27. ఉడైత్తనై వంజ పిరవియై; ఉళ్ళే ఉరుగుం అన్బు
పడైంత్తనై; పద్మపదయుగం శూడుం పణి ఎనక్కే
అడైత్తనై; నెంజత్తు అళుక్కై ఎల్లాం నిన్ అరుళ్ పునలాల్
తుడైంత్తనై; సుందరి ! నిన్ అరుళ్ ఏదు ఎన్రు శొల్లువదే

28. శొల్లుం, పొరుళుం ఎన నడమాడుం తుణైవరుడన్
పుల్లుం పరిమళ పూంగొడియే ! నిన్పూ మలర్‌త్తాళ్
అల్లుం పగలుం తొళుం అవర్‌క్కే అళియా అరసుం
సెల్లుం తవనెరియుం శివలోకముం సిద్దిక్కుం

29. సిద్దియుం, సిత్తి తరుం దైవమది తిగళుం పరా
సత్తియుం, సత్తితళైక్కుం శివముం, తవం ముయల్వార్
ముత్తియుం , ముత్తిక్కు విత్తుం, విత్తు ఆగి ముళైత్తు ఎళుంద
బుద్దియుం బుద్దియిన్ ఉళ్ళే పురక్కుం పరత్తై అన్రే

30. అన్రే తడుత్తు ఎన్నై ఆండుకొండాయ్; కొండదు అల్లాఎన్‌కై
నన్రే ఉనక్కు ఇని నాన్ ఎన్‌సెయినుం, నడుక్కడలుళ్
సెన్రే విళినుం, కరై ఏటృకై నిన్ తిరువుళమే
ఒన్రే ! పల ఉరువే !అరుళే ఎన్ ఉమైయవళే

31. ఉమైయుం, ఉమై ఒరుప్పాగరుం!, ఏక ఉరువిల్ వందు ఇంగు
ఎమైయుం తమక్కు అన్బు సెయ్య వైత్తార్; ఇని ఎణ్ణుదర్కు
సమైయంగళుం ఇ ల్లై; ఈన్రు ఎడుప్పాళ్ ఒరుతాయుం ఇ ల్లై;
అమైయుం అమైయురు తొళియర్ మేల్ వైత్త ఆసైయుమే

32. ఆసైకడలిల్ అగపట్టు అరుళ్ అట్ర అందకన్ కై
పాశత్తిల్ అల్లల్పడ ఇరుందేనే, నిన్పాదం ఎన్నుం
వాసక్కమలం తలైమేల్ వలియవైత్తు ఆండుకొండ
నే శత్తై ఎన్సొల్లువేన్ ? ఈశర్బాగత్తు నేరిళైయే


33. ఇళైక్కుం వినై వళియే అడుంకాలన్ ఎనై నడుంగ
అళైక్కుం పొళుదువందు అంజల్ ఎన్బాయ్; అత్తర్ చిత్తం ఎల్లాం
కుళైక్కుం కళబ కువిములై యామళై కోమళైయే !
ఉళైక్కుం పొళుదు ఉన్నైయే అన్నైయే ఎన్బన్ ఓడివందే

34. వందే శరణం పుగుం అడియారుక్కు వానులగం
తందే పరివోడు తాన్ పొయ్ ఇరుక్కుం చతుర్ముఖముం
పైందేన్ అలంగల్‌పరుమణి ఆగుం బాగముం పొన్
సెందేన్ మలరుం అలర్‌కదిల్ ణాయిరుం తింగళుమే

35. తింగళ్ పగవిన్ మణంనారుం సీరడి సెన్ని వైక్క
ఎంగట్కు ఒరుతవం ఎయ్దియవా ! ఎణ్ణిరంద విణ్ణోర్
తంగట్కుం ఇందత్తవం ఎయ్దుమో ! తరంగ కడలుళ్
వెంగణ్ పణిమేల్ తుయిల్కూరుం విళుపొరుళే !

36. పొరుళే పొరుళ్ ముడిక్కుం బోగమే ! అరుంబోగం సెయ్యుం
మరుళే ! మరుళిల్ వరుం తెరుళే ఎన్‌మనత్తు వంజత్తు
ఇరుళ్ ఏదుం ఇన్రి ఒళివెళియాగి ఇరుక్కుం ఉందన్
అరుళ్ ఏదు అరంగిన్రిలేన్, అంబుయాదనత్తు అంబిక్కైయే

37. కైక్కే అణివదు కన్నలుం పూవుం కమలమన్న
మెయ్‌క్కై అణివదు వెణ్‌ముత్తు మాలై; విడ అరవిన్
పైక్కే అణివదు పన్మణి కోవైయుం పట్టుం,
ఎట్టుదిక్కే అణియుం తిరువుడైయాన్ ఇడం సేర్బవనే

38. పవళ కొడియిల్ పళుత్త సెవ్వాయుం, పనిమురువల్
తవళ తిరునంగైయుం, తుణైయా ఎంగళ్ శంకరనై
తువళ పొరుదు ఇడి ఇడై శాయుక్కుం తుణై ములైయాళ్
అవళై పణిమిన్ కండీర్ అమరావతి ఆళుకైక్కే

39. ఆళుగైక్కు ఉందన్ అడి తామరైకళుండు ; అందకన్పాల్
మీళుకైక్కు ఉన్దన్ విళియిన్ కళి ఉండు మేల్ ఇవట్‌రిన్
మూళైక్కు ఎన్కురై; నిన్ కురైయే అన్రు ముప్పురంగళ్
మాళుకైక్కు అంబుకొడుత్త విల్లాన్ పంగిల్ వాణునుదలే

40. వాణుదల్ కణ్ణియే, విణ్ణవర్ యావరుం వందు ఇరైంజి
పేణుదర్కు ఎణ్ణియ ఎమ్పెరుమాట్టియై పేదై నెంజిల్
కాణుదర్కు అణ్ణియళ్ అల్లాద కన్నియై కాణుం అన్బు
పూణుదర్కు ఎణ్ణియ ఎణ్ణమన్రో మున్సెయ్ పుణ్ణియమే

41. పుణ్ణియం సెయ్దనమే మనమే ! పుదు పూంగువళై
కణ్ణియుం, సెయ్య కణవరుం కూడి నం కారణత్తాల్
నణ్ణి ఇంగే వందు తం అడియార్గళ్ నడు ఇరుక్క
పణ్ణి నం సెన్నియన్‌మేల్ పద్మపాదం పదిత్తిడవే

42. ఇడం కొండు విమ్మి, ఇణైకొండు ఇరుగి, ఇళగి ముత్తు
వడం కొండ కొంగై మలైకొండు ఇరైవర్ వలియనెంజై
నడం కొండ కొంగై నలం కొండ నాయకి, నల్లరవిన్
పడమ్కొండ అల్గుల్ ! పనిమొళి ! వేద ప్పరిపురైయే

43. పరిపుర చీరడి ! పాశాంగ్ కుశై ! పంచపాణి ! ఇన్సొల్
త్రిపుర సుందరి సిందుర మేనియాళ్ ! దీమై నెంజిల్
పరిపుర వంజరై అంజక కుని పొరుప్పు సిలైక్కై
ఎరిపుర మేని ఇరైవర్ సెం బాగత్తు ఇరుందవళే

44. అవళే ఇవళ్ ఎంగళ్ శంకరనార్ మనై మంగలమాం
అవలే, అవళ్ తమక్కు అన్నైయుం ఆయినాళ్; ఆగైయాల్
ఇవలే, కడవుళర్ యావరుక్కుం మేలై ఇరైవియుం ఆం
తువళేన్, ఇని ఒరు దైవం ఉంణ్డాగ మెయ్ తొండు సెయ్దే

45. తొండు సెయ్యాదు నిన్పదాం తొళాదు, తుణిందు ఇచ్చైయే
పండు సెయ్దార్ ఉళరో ? ఇలరో ? అప్పరిసు అడియేన్
కండు సెయ్దాల్ అదు కైత్తవమో ? అన్రి సెయ్తవమో ?
మిండు సెయ్దాలుమ్ పొరుక్కై నన్రే; బిన్ వెరుక్కై అన్రే

46. వెరుక్కుం తగైమైగళ్ సెయ్యినుం తం అడియారై మిక్కోర్
పొరుక్కుం తగైమై పుదియద న్రే; పుదునెంజై ఉండు
కరుక్కుం తిరుమిడట్‌రాన్ ఇడబ్బాగం కలందు పొన్నే !
మరుక్కుం తగైమైగళ్ సెయ్యినుం, యాన్ ఉన్నై వాళ్‌త్తువనే !

47. వాళుంబడి ఒన్రు కండుకొండేన్; మనత్తే ఒరువర్
విళుంబడి అన్రు విళ్ళుంబడి అన్రు, వేలై నిలం
ఏళుం పరువరై ఎట్టుం ఎట్టామల్ ఇరవు పగల్
సూళుం సుడరుక్కు నడువే కిడందు సుడర్గిన్రదే.

48. సుడరుం కలైమది తున్రుం సడైముడి క్కున్రిల్ ఒన్రి
ప్పడరుం పరిమళ ప్పచ్చై కొడియై ప్పదిత్తు నెంజిల్
ఇడరుం తవిర్‌త్తు ఇమైప్పోదు ఇరుప్పార్ బిన్నుం ఎయ్‌దవరో ?
సూడరుం, కొళువుం, కురుదియుం తోయుంపురంబైయిలే.

49. కురంబై అడుత్తు కుడిపుక్క ఆవి వెంగ్ కూటృక్కు ఇడ్డ
వరంబై అడుత్తు మరుకుం అప్పోదు వళైక్కై అమైత్తు
అరంబై అడుత్త అరివైయర్ సూళవందు అంజల్ ఎన్‌బాయ్;
నరంబై అడుత్త ఇసైవడివాయ్ నిన్ర నాయకియే !

50. నాయకి; నాన్ముకి; నారాయణి; కై నళిన పంచ
సాయకి; శాంబవి; శంకరి; శామళై; మాదంగి ఎన్రు
వాయకి; మాలిని వారహి, సూలిని; మాతంగి ఎన్రు
ఆయకి ఆది ఉడైయాళ్ శరణం అరణ్ నమక్కే

51. అరణం పొరుళ్ ఎన్రు అరుళొన్రు ఇల్లాద అసురర్ తంగళ్
మురణన్రు అళియ మునింద పెమ్మాన్, ముకుందనుమే
శరణం, శరణం ఎన్గిర నాయకి తన్నడియార్
మరణం, పిరవి ఇరండుం ఎయ్దార్ ఇంద వైయగత్తే

52. వైయం, తురగం, మదగిరి, మాకుడం సివిగై
పెయ్యుం కనకముం, పెరువిలై ఆరం పిరైముడిత్త
ఐయన్ తిరుమణైయాళ్ అడితామరైక్కు, అన్బు మున్బు
సెయ్యుం తవం ఉడైయారుక్కు ఉళవాగియ చిన్నంగళే


53. చిన్నంచిరియ మరుంగినిల్ సాత్తియ సెయ్యపట్టుం,
పెన్నుం పెరి ములైయుం, ముత్తు ఆరముం పిచ్చిమెయ్‌త్త
కన్నంకరియ కుళలుం కణ్‌మూన్రుం కరుత్తిల్ వైత్తు
తన్నంతని ఇరుప్పారుక్కు ఇదుపోలుం తవం ఇ ల్లైయే.

54. ఇల్లామే సొల్లి ఒరువర్ తంబాల్ చెన్రు ఇళివుపట్టు
నిల్లామై నెంజిల్ నినైక్కువిరేల్, నిత్తం నీడుతవం
కల్లామై కట్ర కయవర్ తంబాల్ ఒరు కాలత్తిలుం
సెల్లామై వైత్త తిరిపురై పాదంగళ్ సేర్మిన్గళే
" 55. మిన్ ఆయిరమ్ ఒరుమెయ్ వడివు ఆగి విళంగు గిన్రదు
అన్నాళ్; అగమగిళ్ ఆనందవల్లి; అరుమైరక్కు
మున్నాయ్ నడు ఎంగుమాయ్ ముడివాయ్ ముదల్‌విదన్నై
ఉన్నాదు ఒళియినుం, ఉన్నినుం వేణ్డువదు ఒన్రు ఇ ల్లైయే.

56. ఒన్రాయ్ అరుంబి పవళాయ్ విరిందు ఇవ్వులగం ఎంగుమాయ్
నిన్రాళ్, అ నై త్తైయుం నీంగినిర్పాళ్, ఎన్దన్ నెంజిన్ ఉళ్ళే
పొన్రాదు నిన్రు పురుగిన్రవార్; ఇప్పొరుళ్ అరివార్
అన్రు ఆలిలైయిల్ తుయిన్ర పెమ్మానుం ఎన్ ఐయ్యనుమే

57. అయ్యన్ అళందపడి ఇరునాళి కొండు అణ్డం ఎల్లాం
ఉయ్య అరం సెయ్యుం ఉన్నైయుం పొట్‌రి ఒరువర్ తంబాల్
సెయ్య పశుంతమిళ్ పామాలైయుమ్ కొండు సెన్రు పొయ్యుమ్
మెయ్యుం ఇయంబ వైత్తాయ్; ఇదువో ఉందన్ మెయ్యరుళే

58. అరుణాంబుయత్తుం ఎన్చిత్త అంబుయత్తుం అమరుందు ఇరుక్కుం
తరుణ అంబుయ ము లై త్తైయల్ నల్లాళ్, తగైసేర్ నయన
కరుణాంబుయం, వదనాంబుయుం, కరాంబుయుం,
చరణ అంబుయం అల్లాల్ కండిలేన్ ఒరుతంజముమే.

59. తంజం పిరిదు ఇ ల్లై ఈదు అల్లదు ఎన్రు తవనెరిక్కే
నెంజుం పయిల నినైక్కిన్రిలేన్ ఒన్రై నీళ్ సిలైయుం
అంజు అంబుం ఇక్కు అలర్ అగ నిర్పాయ్; అరియార్ ఎనినుం
పంచ అంజుం మెల్లడియార్ పెట్ర పాలరైయే.

60. పాలినుం సొల్లినియాయ్ ! పని మామలర్ పాదం వైక్క
మాలినుం దేవర్ వణంగ నిన్రోన్ కొన్రై వార్ సడైయిన్
మేలినుం కీళుం నిన్రు వేదంగళ్ పాడుం మెయ్‌ప్పీడం ఒరు
నాలినిం సాల నన్రో అడియేన్‌ముడై నాయ్‌ తలైయే

61. నాయేనైయుం ఇంగు ఒరు పొరుళాగ నయందు వందు
నీయే నినైవిన్రి ఆండు కొండాయ్; నిన్నై ఉళ్ళవణ్ణం
పేయేన్ అరియుం అరివుతందాయ్; ఎన్న పేరు పెట్రేన్!
తాయే! మలైమలైకళే! సెంగణ్మాల్ తిరుత్తంగచ్చియే !

62. తంగచ్చిలై కొండు తానవర్ ముప్పురం సాయుత్తు, మత
వెంగణ కరియురి పోర్‌త్త సెంజుసేవకన్ మెయ్యడైయ
కొంగై కురుంబై కురిఇట్ట నాయకి ! కోకనగ
సెంగై కురుంబుం, మలరుం ఎప్పోదుం ఎన్ చింతైయదే

63. తేరుంపడి సిల ఏదువుం కాట్టి మున్ సెల్గతిక్కు
కూరుంపొరుళ్ కున్రిల్ కొట్టుం తరి కురిక్కుం; సమయం
ఆరుం తలైవి ఇవళాయ్ ఇరుప్పదు అరిందు ఇరుందుం
వేరుంసమయం ఉండు ఎన్రు కొండాడియ వీణరుగే.

64. వీణే పలిగవర్ దెయ్‌వంగళ్‌పాల్ సెన్రు మిక్క అన్బు
పూణేన్; ఉనక్కు అన్బు ఉండు కొండేన్; నిన్ పుగళ్‌చ్చియన్రి
పేణేన్; ఒరు పొళుదుం తిరుమేవి ప్ప్రకాశం అన్రి
కాణేన్ ఇరునిలముం, తిసై నాన్గుం గగనముమే

65. గగనముం, వానముం, పువనముం కాణవిల్ కామనంగం
దగనం మున్సెయ్ద తవ ప్పెరుమార్కు త్తడక్కైయుం సెమ
ముగనుమ న్నాన్గిర్కు మూన్రెన్ తోన్రియ మూదరివిన్
మగనుం ఉండాయదన్రో ? వల్లి నీ సెయ్ద వల్లభమే!

66. వల్లబం ఒన్రు అరియేన్; సిరియేన్; నిన్మలరడిచ్చెం
పల్లవం అల్లాదు పటృఒన్రు ఇలేన్; పశుంపొన్ పొరుప్పు
విల్లవర్ తమ్ముడన్ వీటృ ఇరుప్పాయ్; వినైయేన్ తొడుత్త
సొల్‌అవం ఆయినుం నిన్ తిరునామంగళ్ తోత్తిరమే.

67. తోత్తిరమ్ సెయ్దు, తొళుదు, మిన్పోలుమ్ నిన్ తోట్రం ఒరు
మాత్తిరైప్పోదుం మనత్తిల్ వైయాదవర్ వణ్మై, కులం
గోత్తిరం, కల్వి, గుణంకున్రి, నాళుం కుడిల్గళ్‌తొరుం
పాత్తిరం కొండు బలిక్కుళలా నిర్పార్ ఎంగుమే

68. పారుం, పునలుం, కనలుం, వెంగాలుం, పడర్‌విసుంబుం,
ఊరుమురుగు సువైఒళి ఊరొళి ఒన్రుపడ
సేరుం తలైవి, శివకామసుందరి సీరడిక్కే
సారుం తవం ఉడైయార్ పడైయాద దనం ఇ ల్లైయే

69. దనంతరుం; కల్విత్తరుం, ఒరునాళుం తళర్వరియా
మనంతరుం; దైవ వడివం తరుం; నెంజిల్ వంజమిల్లా
ఇనం తరుం; నల్లన ఎల్లాంతరుం; అన్బర్ ఎన్బవరుక్కే
గనంతరుం పూంగుళలాళ్ అబిరామి కడైకణ్గళే

70. కణ్గళిక్కుంబడి, కండుకొండేన్ కడంబాడవియల్
పణ్ కళిక్కుం కురల్ వీణైయుం కైయుం పయోదరముం
మణ్ కళిక్కుం పచ్చై వణ్ణముం ఆగి మదంగర్ కుల
పెణ్గళిల్ తోన్రియ ఎంపెరుమాట్టి దన్‌పేరళగై

71. అళగుక్కు ఒరువరుం ఒవ్వాద వల్లి; అరుమరైగళ్,
పళగిచ్చివందపాదాం పుయత్తాళ్; పని మామతియిన్,
కుళవి తిరుమడి కోమళ యామళై; కొంబు ఇరుక్కే,
ఇళువుటృ నిన్ర నెంజై ఇరంగేల్ ఉనక్కు ఎన్ కురైయే

72. ఎనక్కురైతీర నిన్రేత్తుకిరేన్; ఇని యాన్ పిరక్కిరేన,
నిన్‌కురైయే అన్రి యార్ కురైకాణ్; ఇరునీళ్ విసిసుంబిన్,
మిన్‌కురై కాట్టి మెలిగిన్ర నేరిడై మెల్లియలాయ్ ?
తన్‌కురైతీర ఎంగోన్ సడైమేల్ వైత్త తామరై

73. తామం కడంబు; పడై పంచపాణం; తనుక్కరుంబు;
యామం వైయిరవర్ ఏత్తుం పొళుదు; ఎమక్కు ఎన్రు వైత్త
సేమం తిరువడి; సెంగైగళ్ నాన్గు; ఒళిసెమ్మై; అమ్మై
నామం తిరిపురై; ఒన్రోడు ఇరండు నయనంగళే

74. నయనంగళ్ మూన్రుడై నాదనుం, వేదముం, నారణనుం,
అయనుం పరవుం అబిరామ వల్లి అడి ఇణైయై
ప్పయన్ ఎన్రు కొండవర్ పావైయర్ ఆడవుం పాడవుం పొన్
సయనం పొరుందు తమనియ క్కావినిల్ తంగువరే

75. తంగుబవర్ కర్పక త్తారువిన్ నీళలిల్, తాయార్ ఇన్రి
మంగువర్, మణ్ణిల్ వళువాయ్ ప్పిరవియై; మాల్ వరైయుం
పొంగుఉవర్, అళియుమ్, ఈరేళు బువనముమ్ పూత్త ఉంది
కొంగు ఇవర్ పూంగుళలాళ్ తిరుమేని కురిందవరే.

76. కురిత్తేన్ మనత్తిల్ నిన్కోలమెల్లాం; నిన్కురిప్పరిందు
మరిత్తేన్ మరవిలరుకిన్ర నేర్వళి; వండు కిండి
వెరిత్తేన్ అవిళ్కొన్రై వేణి ప్రాన్ ఒరు కూట్‌రై మెయ్యిల్
పరిత్తే కుడిపుగుదుం పంచబాణ బైరవియే

77. బైరవి, పంజలి పాశాంగుశై, పంచబాణి, వంజర్
ఉయిర్ అవి ఉణ్ణుమ్ ఉయర్‌చండి, కాళి, ఒళిరుమ్ కలా
వైరవి, మండలి, మాలిని, సూలి, వరాగి ఎన్రే
సెయిర్ అవి నాన్‌మరైసేర్ తిరునామంగళ్ సెప్పువరే

78. సెప్పు, కనక కలశముం పోలుం తిరుములై మేల్
అప్పుం కళబ అబిరామవల్లి ! అణి తరళ
కొప్పుం, వయిర క్కుళైయుం, విళియిన్ కొళుంకడైయుం
తుప్పుం నిలవుం ఎళుదివైత్తేన్ ఎన్ తుణై విళిక్కే

79. విళిక్కే అరుళుండు; అబిరామ వల్లిక్కు వేదంసొన్న
వళిక్కే వళిపడ నెంజుండు ; ఎమక్కు అవ్వళి కిడైక్క
పళిక్కే సుళన్రు, పెన్ పావంగళ్ సెయ్దు పాళ్‌నరక
కుళిక్కే అళుదుం కయవర్ తమ్మోడు ఎన్న కూట్టినియే

80. కూట్టియవా ! ఎన్నై త్తన్నడియారిల్ కొడియ వినై
ఓట్టివా ! ఎన్ కణ్ ఓడియవా ! తన్నైఉళ్ళ వణ్ణం
కాట్టియవా ! కంటకణ్ణుం మనముం కళిక్కిన్రవా !
ఆట్టియవా నడం; ఆడక త్తామరై ఆరణంగే.

81. అణంగే ! అణంగుగళ్ నిన్పరివారంగళ్ ఆగైయినాల్,
వణంగేన్; ఒరువరై వాళ్‌త్తుకిరేన్; నెంజిల్ వంజకరోడు
ఇణంగేన్; ఎనదు ఉనదు ఎన్రు ఇరుప్పార్ సిలర్ యావరోడుం
పిణంగేన్; అరివొన్రిలేన్ ఎన్నై నీ వైత్త పేర్ అళియే

82. అళియార్ కమలత్తిల్ ఆరణంగే ! అకిలాం డముం నిన్
ఒళియాగ నిన్ర ఒళిర్‌తిరు మేనియై ఉళ్ళుతొరుమ్
కళియాగి, అంద క్కారణంగళ్ విమ్మి, కరైపురండు
వెళియాయ్ విడిన్, ఎంగనే మరప్పేన్ నిన్ విరగినైయే.

83. విరవుం పుదుమలర్ ఇట్టు నిన్ పాద విరై క్కమలం
ఇరవుం పగలుం ఇరైంజ వల్లార్, ఇమైయోర్ ఎవరుం
పరవుం పదముం, ఐరావదముం, బగీరదియుం
ఉరవుం కులిశముం, కర్బక కావుం ఉడైయవరే.

84. ఉడైయాళై, ఒల్గి సెమ్పట్టు ఉడైయాళై, ఒళిర్‌మదిచెన్
సడైయాళై, వంజకర్‌నెంజు అడైయాళై, తయంగు నుణ్‌నూల్
ఇడైయాళై, ఎంగళ్ పెమ్మాన్ ఇడైయాళై, ఎంగు ఎన్నై ఇని
పడైయాళై, ఉంగళైయుం పడైయావణ్ణం పార్‌త్తిరుమే.

85. పార్కుం దిసై తొరుం పాశాంగుశముం పనిచ్చిరైవండు
ఆర్‌తుం పుదుమలర్ ఐందుం, కరుంబుం, ఎన్ అల్లల్ ఎల్లాం
తీర్‌క్కుం త్రిపురైయాళ్ తిరుమేనియుం, సిట్‌రిడైయుం
వార్ క్కుంకుమ ములైయుం, ములైమేల్ ముత్తు మాలైయుం.

86. మాల్‌ అయన్‌తేడ, మరైతేడ, వానవర్‌తేడ, నిన్ర
కాలైయుం, సూడగ కయైయుం కొండు, కదిత్త కప్పు
వేలై వెంగాలన్ ఎన్‌మేల్ విడుం పోదు వెళి నిల్ కండాయ్;
పాలైయుం తేనైయుం, పాగైయుం పోలుం పణిమొళియ

87. మొళిక్కుం, నినైవుక్కుం ఎట్టాద నిన్ తిరుమూర్తి ఎందన్
విళిక్కుం వినైక్కుం వెళినిన్రదాల్ ! విళియాల్ మదనై
అళిక్కుం తలైవర్ అళియా వి ర ద త్తై అండం ఎల్లాం
పళిక్కుంపడి ఒరు బాగం కొండు ఆళుం పరాపరైయే

88. పరం ఎన్రు ఉనై అడైందేన్ తమియేనుం ఎట్టాద ఉన్ భక్తరుక్కు
తరం అన్రు ఇవన్ ఎన్రు తళ్ళతగాదు; తరియలర్ తం
పరం అన్రు ఎరియ ప్పొరుప్ప విల్ వాంగియ పోదిల్ అయన్
సిరం ఒన్రు సెట్ర కైయాన్ ఇడబ్బాగం సిరందవళే

89. సిరక్కుం కమల త్తిరువే ! నిన్ సేవడి సెన్ని వైక్క
త్తురక్కం తరుం, నిన్ తుణైవరుం నీయుం తురియం అట్ర
ఉరక్కం తరవందు, ఉడంబోడు ఉయిర్ ఉరవు అట్ర
అరివు మరక్కుం పోళుదు, ఎన్ మున్నే వరల్ వేండు వరుందియుమే

90. వరుందావగై ఎన్ మన త్తామరైయినిల్ వందు పుగుందు
ఇరుందాళ్ పళైయ ఇరుప్పిడమాగ; ఇని ఎనక్కు
పొరుందాదు ఒరు పొరుళ్ ఇ ల్లై; విణ్మేలుం పులవరుక్కు
విరుందాగ, వేలై మరుందాలదై నల్గుం మెల్లియలే

91. మెల్లియ నూణ్‌ ఇడై మిన్ అణైయాళై, విరి సడైయోన్
పుల్లియ మెన్‌ములై పొన్ అణైయాళై, పుగళుందు, మరై
సొల్లియవణ్ణం తొళుం అడియారై త్తొళుం అరుక్కు
ప్పల్లియుం ఆర్‌త్తు ఎళ, వెణ్పగడూరుం పదం తరుమే.

92. పదత్తే ఉరుగి, నిన్‌ పాదత్తిలే మనమ్ పట్‌రి, ఉందన్
ఇడత్తే ఒళుగ అడిమై కొండాయ్; ఇనియాన్ ఒరువర్
మదత్తే మది మయంగేన్; అవర్ పోన వళియుం సెల్లేన్;
ముదల్ దేవర్ మూవరుం, యావరుం పోట్రదు ముగిళ్ నగైయే

93. నగైయే ఇంగు ఇంద ణాలం ఎల్లాం పెట్ర నాయకిక్కు
మూగైయే ముగిళ్‌ములై; మానే ముదుకణ్; ముడివిల్ అంద
వగైయే పిరవియుం; వంబే మలైమగళ్ ఎన్బదు; నాం
మిగైయే ఇవళ్ తన్ తగైమైయై నాడి విరుంబువదే

94. విరుంబి తొళుం అడియార్, విళినీర్‌మలగి, మెయ్‌ పుళగం
అరుంబి తరుంబియ ఆనందమాగి; అరివు ఇళందు,
తురుంబిర కళిత్తు, మొళి తడుమారి, మున్సొన్న ఎల్లాం
అరుంబిత్తర్ ఆవర్ ఎన్రాల్, అబిరామి సమయం నన్రే.

95. నంరే వరుగినుం తీదే విళైగినుం, నాన్ అరివదు
ఒన్రేయుం ఇ ల్లై; ఉనక్కే పరం; ఎనక్కు ఉళ్ళ ఎల్లాం
అన్రే ఉనదు ఎన్రు అళిత్తు విట్టేన్, అళియాద గుణ
క్కున్రై ! అరుళ్‌ కడలే ! ఇమవాన్ పెట్ర కోమళమే

96. కోమళవల్లియై, అల్లియుం తామరై క్కోయిల్‌వైకుం
యామళ వల్లియై, ఏదం ఇలాళై, ఎళుద అరియ
సామళమేని సకలకలా మయిల్ తన్నై, తమ్మాల్
ఆం అళవుం తొళువార్ ఎళుబారుక్కుం అదిపరే

97. ఆదిత్తన్, అంబులి, అంగి, కుబేరన్ అమరర్ తంకోన్
పోదిల్,పిరమనన్ పుకారి, మురారి, పొదియ ముని,
కాది ప్పొరుప్పడై క్కందన్, గణపతి, కామన్ ముదల్
సాదిత్త పుణ్ణియర్ ఎణ్ణిలర్ పోటృవర్ తైయలైయే

98. తైవందు నిన్ అడి త్తామరై సూడియ శంకర్కు
క్కైవంద దీయుమ్, తలై వంద ఆరుం కరందదు ఎంగే ?
మెయ్వంద నెంజిల్ అల్లాల్ ఒరు కాలుం విరకర్ తంగళ్
పొయ్వంద నెంజిల్ పుగలరియామడ ప్పూంకుయిలే

99. కుయిలాయ్ ఇరుక్కుం కడంబాడవియిడై; కోల ఇయల్
మయిలాయ్ ఇరుక్కుం ఇమయాచ్చలత్తిడై; వందుదిత్త
వెయిలాయ్ ఇరుక్కుం విసుంబిల్; కమలత్తిన్ మీదు అన్నమాం
కైలాయరుక్కు అన్రు ఇమవాన్ అళిత్త కనం కుళైయే

100. కుళైయై తళువియ కొన్రై అందార్ కమళ్ కొంగైవల్లి
కళైయైప్పొరుంద తిరునెడుంతోళుం, కరుంబు విల్లుం
విళయై ప్పొరుదిరల్‌వేరియం బాణముం; వెణ్ నగైయుం,
ఉళైయై ప్పొరుకణ్ణుం, నెంజిల్ ఎప్పోదుం ఉదిక్కిన్రవే.

నూల్ పయన్
ఆత్తాళై, ఎంగళ్ అబిరామ వల్లియై అండమెల్లాం
పూత్తాళై, మాదుళంబూ నిరత్తాళై, బువి అడంగ
కాతాళై అంకుశ పాసాంగుసముం, కరుంబు విల్లుం, అంగై
సేర్‌త్తాళై , ముక్కణ్ణియై త్తొళువారుక్కు ఒరుతీంగు ఇ ల్లైయే