అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 96

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 96)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భ]
అత్రైవొథాహరన్తీమమ ఇతిహాసం పురాతనమ
యథ్వృత్తం తీర్దయాత్రాయాం శపదం పరతి తచ ఛృణు
2 పుష్కర అర్దం కృతం సతైన్యం పురా భరతసత్తమ
రాజర్షిభిర మహారాజ తదైవ చ థవిజర్షిభిః
3 ఋషయః సమేతాః పశ్చిమే వై పరభాసే; సమాగతా మన్త్రమ అమన్త్రయన్త
చరామ సర్వే పృదివీం పుణ్యతీర్దాం; తన నః కార్యం హన్త గచ్ఛామ సర్వే
4 శుక్రొ ఽఙగిరాశ చైవ కవిశ చ విథ్వాంస; తదాగస్త్యొ నారథ పర్వతౌ చ
భృగుర వసిష్ఠః కశ్యపొ గౌతమశ చ; విశ్వామిత్రొ జమథగ్నిశ చ రాజన
5 ఋషిస తదా గాలవొ ఽదాష్టకశ చ; భరథ్వాజొ ఽరున్ధతీ వాలఖిల్యాః
శిబిర థిలీపొ నహుషొ ఽమబరీషొ; రాజా యయాతిర ధున్ధుమారొ ఽద పూరుః
6 జగ్ముః పురస్కృత్య మహానుభావం; శతక్రతుం వృత్రహణం నరేన్థ్ర
తీర్దాని సర్వాణి పరిక్రమన్తొ; మాధ్యాం యయుః కౌశికీం పుణ్యతీర్దామ
7 సర్వేషు తీర్దేష్వ అద ధూతపాపా; జగ్ముస తతొ బరహ్మసరః సుపుణ్యమ
థేవస్య తీర్దే జలమ అగ్నికల్పా; విగాహ్య తే భుక్తబిస పరసూనాః
8 కే చిథ బిసాన్య అఖనంస తత్ర రాజన్న; అన్యే మృణాలాన్య అఖనంస తత్ర విప్రాః
అదాపశ్యన పుష్కరం తే హరియన్తం; హరథాథ అగస్త్యేన సముథ్ధృతం వై
9 తాన ఆహ సర్వాన ఋషిముఖ్యాన అగస్త్యః; కేనాథత్తం పుష్కరం మే సుజాతమ
యుష్మాఞ శఙ్కే థీయతాం పుష్కరం మే; న వై భవన్తొ హర్తుమ అర్హన్తి పథ్మమ
10 శృణొమి కాలొ హింసతే ధర్మవీర్యం; సేయం పరాప్తా వర్ధతే ధర్మపీడా
పురాధర్మొ వర్ధతే నేహ యావత; తావథ గచ్ఛామి పరలొకం చిరాయ
11 పురా వేథాన బరాహ్మణా గరామమధ్యే; ఘుష్ట సవరా వృషలాఞ శరావయన్తి
పురా రాజా వయవహారాన అధర్మ్యాన; పశ్యత్య అహం పరలొకం వరజామి
12 పురావరాన పరత్యవరాన గరీయసొ; యావన నరా నావమంస్యన్తి సర్వే
తమొత్తరం యావథ ఇథం న వర్తతే; తావథ వరజామి పరలొకం చిరాయ
13 పురా పరపశ్యామి పరేణ మర్త్యాన; బలీయసా థుర్బలాన భుజ్యమానాన
తస్మాథ యాస్యామి పరలొకం చిరాయ; న హయ ఉత్సహే థరష్టుమ ఈథృఙ నృలొకే
14 తమ ఆహుర ఆర్తా ఋషయొ మహర్షిం; న తే వయం పుష్కరం చొరయామః
మిద్యాభిషఙ్గొ భవతా న కార్యః; శపామ తీక్ష్ణాఞ శపదాన మహర్షే
15 తే నిశ్చితాస తత్ర మహర్షయస తు; సంమన్యన్తొ ధర్మమ ఏవం నరేన్థ్ర
తతొ ఽశపఞ శపదాన పర్యయేణ; సహైవ తే పార్దివ పుత్రపౌత్రైః
16 [భృగు]
పరత్యాక్రొశేథ ఇహాక్రుష్టస తాడితః పరతితాడయేత
ఖాథేచ చ పృష్ఠమాంసాని యస తే హరతి పుష్కరమ
17 [వసిస్ఠ]
అస్వాధ్యాయ పరొ లొకే శవానం చ పరికర్షతు
పురే చ భిక్షుర భవతు యస తే హరతి పుష్కరమ
18 [కష్యప]
సర్వత్ర సర్వం పణతు నయాసే లొభం కరొతు చ
కూటసాక్షిత్వమ అభ్యేతు యస తే హరతి పుష్కరమ
19 [గౌతమ]
జీవత్వ అహం కృతొ బుథ్ధ్యా విపణత్వ అధమేన సః
కర్షకొ మత్సరీ చాస్తు యస తే హరతి పుష్కరమ
20 [అన్గిరస]
అశుచిర బరహ్మ కూటొ ఽసతు శవానం చ పరికర్షతు
బరహ్మ హాని కృతిశ చాస్తు యస తే హరతి పుష్కరమ
21 [ధున్ధుమార]
అకృతజ్ఞొ ఽసతు మిత్రాణాం శూథ్రాయాం తు పరజాయతు
ఏకః సంపన్నమ అశ్నాతు యస తే హరతి పుష్కరమ
22 [పూరు]
చికిత్సాయాం పరచరతు భార్యయా చైవ పుష్యతు
శవశురాత తస్య వృత్తిః సయాథ యస తే హరతి పుష్కరమ
23 [థిలీప]
ఉథపానప్లవే గరామే బరాహ్మణొ వృషలీ పతిః
తస్య లొభాన స వరజతు యస తే హరతి పుష్కరమ
24 [షుక్ర]
పృష్ఠమాంసం సమశ్నాతు థివా గచ్ఛతు మైదునమ
పరేష్యొ భవతు రాజ్ఞశ చ యస తే హరతి పుష్కరమ
25 [జమథగ్ని]
అనధ్యాయేష్వ అధీయీత మిత్రం శరాథ్ధే చ భొజయేత
శరాథ్ధే శూథ్రస్య చాశ్నీయాథ యస తే హరతి పుష్కరమ
26 [షిబి]
అనాహితాగ్నిర మరియతాం యజ్ఞే విఘ్నం కరొతు చ
తపస్విభిర విరుధ్యేత యస తే హరతి పుష్కరమ
27 [యయాతి]
అనృతౌ జటీ వరతిన్యాం వై భార్యాయాం సంప్రజాయతు
నిరాకరొతు వేథాంశ చ యస తే హరతి పుష్కరమ
28 [నహుస]
అతిదిం గృహస్దొ నుథతు కామవృత్తొ ఽసతు థీక్షితః
విథ్యాం పరయచ్ఛతు భృతొ యస తే హరతి పుష్కరమ
29 [అమ్బరీస]
నృశంసస తయక్తధర్మొ ఽసతు సత్రీషు జఞాతిషు గొషు చ
బరాహ్మణం చాపి జహతు యస తే హరతి పుష్కరమ
30 [నారథ]
గూఢొ ఽజఞానీ బహిః శాస్త్రం పఠతాం విస్వరం పథమ
గరీయసొ ఽవజానాతు యస తే హరతి పుష్కరమ
31 [నాభాగ]
అనృతం భాషతు సథా సథ్భిశ చైవ విరుధ్యతు
శుక్లేన కన్యాం థథతు యస తే హరతి పుష్కరమ
32 [కవి]
పథా స గాం తాడయతు సూర్యం చ పరతి మేహతు
శరణాగతం చ తయజతు యస తే హరతి పుష్కరమ
33 [విష్వామిత్ర]
కరొతు భృతకొ ఽవర్షాం రాజ్ఞశ చాస్తు పురొహితః
ఋత్విగ అస్తు హయ అయాజ్యస్య యస తే హరతి పుష్కరమ
34 [పర్వత]
గరమే చాధికృతః సొ ఽసతు ఖరయానేన గచ్ఛతు
శునః కర్షతు వృత్త్యర్దే యస తే హరతి పుష్కరమ
35 [భరథ్వాజ]
సర్వపాపసమాథానం నృశంసే చానృతే చ యత
తత తస్యాస్తు సథా పాపం యస తే హరతి పుష్కరమ
36 [అస్టక]
స రాజాస్త్వ అకృతప్రజ్ఞః కామవృత్తిశ చ పాపకృత
అధర్మేణానుశాస్తూర్వీం యస తే హరతి పుష్కరమ
37 [గాలవ]
పాపిష్ఠేభ్యస తవ అనర్ఘార్హః స నరొ ఽసతు సవపాపకృత
థత్త్వా థానం కీర్తయతు యస తే హరతి పుష్కరమ
38 [అరున్ధతీ]
శవశ్ర్వాపవాథం వథతు భర్తుర భవతు థుర్మనాః
ఏకా సవాథు సమశ్నాతు యా తే హరతి పుష్కరమ
39 [వాలఖిల్య]
ఏకపాథేన వృత్త్యర్దం గరామథ్వారే స తిష్ఠతు
ధర్మజ్ఞస తయక్తధర్మొ ఽసతు యస తే హరతి పుష్కరమ
40 [పషుసఖ]
అగ్నిహొత్రమ అనాథృత్య సుఖం సవపతు స థవిజః
పరివ్రాట కామవృత్తొ ఽసతు యస తే హరతి పుష్కరమ
41 [సురభీ]
బాల్వజేన నిథానేన కాంస్యం భవతు థొహనమ
థుహ్యేత పరవత్సేన యా తే హరతి పుష్కరమ
42 [భ]
తతస తు తైః శపదైః శప్యమానైర; నానావిధైర బహుభిః కౌరవేన్థ్ర
సహస్రాక్షొ థేవరాట సంప్రహృష్టః; సమీక్ష్య తం కొపనం విప్రముఖ్యమ
43 అదాబ్రవీన మఘవా పరత్యయం సవం; సమాభాష్య తమ ఋషిం జాతరొషమ
బరహ్మర్షిథేవర్షినృపర్షిమధ్యే; యత తన నిబొధేహ మమాధ్య రాజన
44 [షక్ర]
అధ్వర్యవే థుహితరం థథాతుచ; ఛన్థొగే వా చరితబ్రహ్మ చర్యే
ఆదర్వణం వేథమ అధీత్య విప్రః; సనాయేత యః పుష్కరమ ఆథథాతి
45 సర్వాన వేథాన అధీయీత పుణ్యశీలొ ఽసతు ధార్మికః
బరహ్మణః సథనం యాతు యస తే హరతి పుష్కరమ
46 [అగస్త్య]
ఆశీర్వాథస తవయా పరొక్తః శపదొ బలసూథన
థీయతాం పుష్కరం మహ్యమ ఏష ధర్మః సనాతనః
47 [ఇన్థ్ర]
న మయా భగవాఁల లొభాథ ధృతం పుష్కరమ అథ్య వై
ధర్మం తే శరొతుకామేన హృతం న కరొథ్ధుమ అర్హతి
48 ధర్మః శరుతః సముత్కర్షొ ధర్మసేతుర అనామయః
ఆర్షొ వై శాశ్వతొ నిత్యమ అవ్యయొ ఽయం మయా శరుతః
49 తథ ఇథం గృహ్యతాం విథ్వన పుష్కరం మునిసత్తమ
అతిక్రమం మే భగబ్వన కషన్తుమ అర్హస్య అనిన్థిత
50 ఇత్య ఉక్తః స మహేన్థ్రేణ తపస్వీ కొపనొ భృశమ
జగ్రాహ పుష్కరం ధీమాన పరసన్నశ చాభవన మునిః
51 పరయయుస తే తతొ భూయస తీర్దాని వనగొచరాః
పుణ్యతీర్దేషు చ తదా గాత్రాణ్య ఆప్లావయన్తి తే
52 ఆఖ్యానం య ఇథం యుక్తః పఠేత పర్వణి పర్వణి
న మూర్ఖం జనయేత పుత్రం న భవేచ చ నిరాకృతిః
53 న తమ ఆపత సపృశేత కా చిన న జవరొ న రుజశ చ హ
విరజాః శరేయసా యుక్తః పరేత్య సవర్గమ అవాప్నుయాత
54 యశ చ శాస్త్రమ అనుధ్యాయేథ ఋషిభిః పరిపాలితమ
స గచ్ఛేథ బరహ్మణొ లొకమ అవ్యయం చ నరొత్తమ