అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 50

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 50)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
థర్శనే కీథృశః సనేహః సంవాసే చ పితామహ
మహాభాగ్యం గవాం చైవ తన మే బరూహి పితామహ
2 [భ]
హన్త తే కదయిష్యామి పురావృత్తం మహాథ్యుతే
నహుషస్య చ సంవాథం మహర్షేశ చయవనస్య చ
3 పురా మహర్షిశ చయవనొ భార్గవొ భరతర్షభ
ఉథవాక కృతారమ్భొ బభూవ సుమహావ్రతః
4 నిహత్య మానం కరొధం చ పరహర్షం శొకమ ఏవ చ
వర్షాణి థవాథశ మునిర జలవాసే ధృతవ్రతః
5 ఆథధత సర్వభూతేషు విస్రమ్భం పరమం శుభమ
జలే చరేషు సత్త్వేషు శీర రశ్మిర ఇవ పరభుః
6 సదాణుభూతః శుచిర భూత్వా థైవతేభ్యః పరణమ్య చ
గఙ్గాయమునయొర మధ్యే జలం సంప్రవివేశ హ
7 గఙ్గాయమునయొర వేగం సుభీమం భీమనిఃస్వనమ
పరతిజగ్రాహ శిరసా వాతవేగసమం జవే
8 గఙ్గా చ యమునా చైవ సరితశ చానుగాస తయొః
పరథక్షిణమ ఋషిం చక్రుర న చైనం పర్యపీడయన
9 అన్తర్జలే స సుష్వాప కష్ఠ భూతొ మహామునిః
తతశ చొర్ధ్వస్దితొ ధీమాన అభవథ భరతర్షభ
10 జలౌకసాం స సత్త్వానాం బభూవ పరియథర్శనః
ఉపాజిఘ్రన్త చ తథా మత్స్యాస తం హృష్టమానసాః
తత్ర తస్యాసతః కాలః సమతీతొ ఽభవన మహాన
11 తతః కథా చిత సమయే కస్మింశ చిన మత్స్యజీవినః
తం థేశం సముపాజగ్ముర జాలహస్తా మహాథ్యుతే
12 నిషాథా బహవస తత్ర మత్స్యొథ్ధరణ నిశ్చితాః
వయాయతా బలినః శూరాః సలిలేష్వ అనివర్తినః
అభ్యాయయుశ చ తం థేశం నిశ్చితా జాలకర్మణి
13 జాలం చ యొజయామ ఆసుర విశేషేణ జనాధిప
మత్స్యొథకం సమాసాథ్య తథా భరతసత్తమ
14 తతస తే బహుభిర యొగైః కర్వర్తా మత్స్యకాఙ్క్షిణః
మఙ్గా యమునయొర వారిజాలైర అభ్యకిరంస తతః
15 జాలం సువితతం తేషాం నవ సూత్రకృతం తదా
విస్తారాయామ సంపన్నం యత తత్ర సలిలే కషమమ
16 తతస తే సుమహచ చైవ బలవచ చ సువర్తితమ
పరకీర్య సర్వతః సర్వే జాలం చకృషిరే తథా
17 అభీతరూపాః సంహృష్టాస తే ఽనయొన్యవశవర్తినః
బబన్ధుస తత్ర మత్స్యాంశ చ తదాన్యాఞ జలచారిణః
18 తదా మత్స్యైః పరివృతం చయవనం భృగునన్థనమ
ఆకర్షన్త మహారాజ జాలేనాద యథృచ్ఛయా
19 నథీ శైవలథిగ్ధాఙ్గం హరి శమశ్రుజటా ధరమ
లగ్నైః శఙ్ఖగణైర గాత్రైః కొష్ఠైర్శ చిత్రైర ఇవావృతమ
20 తం జాలేనొథ్ధృతం థృష్ట్వా తే తథా వేథపారగమ
సవే పరాఞ్జలయొ థాశాః శిరొభిః పరాపతన భువి
21 పరిఖేథ పరిత్రాసాజ జాలస్యాకర్షణేన చ
మత్స్యా బభూవుర వయాపన్నాః సదలసంకర్షణేన చ
22 స మునిస తత తథా థృష్ట్వా మత్స్యానాం కథనం కృతమ
బభూవ కృపయావిష్టొ నిఃశ్వసంశ చ పునః పునః
23 [నిసాథాహ]
అజ్ఞానాథ యత్కృతం పాపం పరసాథం తత్ర నః కురు
కరవామ పరియం కిం తే తన నొ బరూహి మహామునే
24 [భ]
ఇత్య ఉక్తొ మత్స్యమధ్య సదశ చయవనొ వాక్యమ అబ్రవీత
యొ మే ఽథయ పరమః కామస తం శృణుధ్వం సమాహితాః
25 పరాణొత్సర్గం విక్రయం వా మత్స్యైర యాస్యామ్య అహం సహ
సంవాసాన నొత్సహే తయక్తుం సలిలాధ్యుషితాన ఇమాన
26 ఇత్య ఉక్తాస తే నిషాథాస తు సుభృశం భయకమ్పితాః
సర్వే విషణ్ణవథనా నహుషాయ నయవేథయన