అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 29

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 29)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భ]
ఏవమ ఉక్తొ మతఙ్గస తు సంశితాత్మా యతవ్రతః
అతిష్ఠథ ఏకపాథేన వర్షాణాం శతమ అచ్యుత
2 తమ ఉవాచ తతః శక్రః పునర ఏవ మహాయశాః
మతఙ్గ పరమం సదానం పరార్దయన్న అతిథుర్లభమ
3 మా కృదాః సాహసం పుత్ర నైష ధర్మపదస తవ
అప్రాప్యం పరార్దయానొ హి నచిరాథ వినశిష్యసి
4 మతఙ్గ పరమం సదానం వార్యమాణొ మయా సకృత
చికీర్షస్య ఏవ తపసా సర్వదా న భవిష్యసి
5 తిర్యగ్యొనిగతః సర్వొ మానుష్యం యథి గచ్ఛతి
స జాయతే పుల్కసొ వా చణ్డాలొ వా కథా చన
6 పుంశ్చలః పాపయొనిర వా యః కశ చిథ ఇహ లక్ష్యతే
స తస్యామ ఏవ సుచిరం మతఙ్గ పరివర్తతే
7 తతొ థశగుణే కాలే లభతే శూథ్రతామ అపి
శూథ్రయొనావ అపి తతొ బహుశః పరివర్తతే
8 తతస తరింశథ గుణే కాలే లభతే వైశ్యతామ అపి
వైశ్యతాయాం చిరం కాలం తత్రైవ పరివర్తతే
9 తతః షష్టిగుణే కాలే రాజన్యొ నామ జాయతే
రాజన్యత్వే చిరం కాలం తత్రైవ పరివర్తతే
10 తతః షష్టిగుణే కాలే లభతే బరహ్మ బన్ధుతామ
బరహ్మ బన్ధుశ చిరం కాలం తత్రైవ పరివర్తతే
11 తతస తు థవిశతే కాలే లభతే కాణ్డపృష్ఠతామ
కాణ్డపృష్ఠశ చిరం కాలం తత్రైవ పరివర్తతే
12 తతస తు తరిశతే కాలే లభతే థవిజతామ అపి
తాం చ పరాప్య చిరం కాలం తత్రైవ పరివర్తతే
13 తతశ చతుఃశతే కాలే శరొత్రియొ నామ జాయతే
శరొత్రియత్వే చిరం కాలం తత్రైవ పరివర్తతే
14 తథైవ కరొధహర్షౌ చ కామథ్వేషౌ చ పుత్రక
అతిమానాతివాథౌ తమ ఆవిశన్తి థవిజాధమమ
15 తాంశ చేజ జయతి శత్రూన స తథా పరాప్నొతి సథ గతిమ
అద తే వై జయన్త్య ఏనం తాలాగ్రాథ ఇవ పాత్యతే
16 మతఙ్గ సంప్రధార్యైతథ యథ అహం తవామ అచూథుథమ
వృణీష్వ కామమ అన్యం తవం బరాహ్మణ్యం హి సుథుర్లభమ