అతడే ధన్యుడురా; ఓ మనసా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః


అతడే ధన్యుడురా; ఓ మనసా (రాగం: కాపి) (తాళం : చాపు)


పల్లవి

అతడే ధన్యుడురా; ఓ మనసా! ॥అతడే॥

అనుపల్లవి

సతతయాన సుత ధృతమైన సీతా

పతి పాదయుగమును సతతము స్మరియించు ॥నతడే॥


చరణము 1

వెనుకఁదీక తనమనసు రంజిల్లగ

ఘనమైన నామకీర్తన పరుఁడైనట్టీ ॥యతడే॥


చరణము 2

తుంబురువలె తన తంబూరబట్టి ద

యాంబుధి సన్నిధానంబున నటియించు ॥నతడే॥


చరణము 3

సాయకు సుజనుల బాయక తాను ను

పాయమునను ప్రొద్దు హాయిగ గడపు ॥నతడే॥


చరణము 4

ఉల్లపు తాపము చల్లజేసి యన్ని

కల్లలను యెంచి సలాపమున నుండు ॥నతడే॥


చరణము 5

కరివరదుని తత్వ మెఱుఁగను మఱి గించి

అరిషడ్వర్గములందు బరవలేకఁ దిరుగు ॥నతడే॥


చరణము 6

ఆర్తిని మఱియు బ్రవర్తినిఁ దొలగించి

కీర్తిగల్గిన రామమూర్తిని నెరనమ్ము ॥నతడే॥


చరణము 7

కలగని నిజ విప్రకులమున జన్మించి

నిలువరమగు ముక్తి ఫలమును జేకొన్న ॥యతడే॥


చరణము 8

కర్మ నిష్టుఁడైన ధర్మశీలుఁడైన

శర్మ రామనామ మర్మము దెలిసిన ॥యతడే॥


చరణము 9

కాసు వీసములకోసము ఆసతో

వేసము ధరియించి మోసము జెందని ॥యతడే॥


చరణము 10

అందముగా నామ మందరు జేసిన

సుందర రామునియందు లక్ష్యము బెట్టు ॥అతడే॥


చరణము 11

అన్ని పాటుకు సర్వోన్నత సుఖ

మున్న యనుభవించుకొన్న వాఁడెవఁడో ॥అతడే॥


చరణము 12

రాజస జనులతోఁ దా జతగూడక

రాజిల్లు శ్రీత్యాగరాజనుతుని నమ్ము ॥అతడే॥


AtadE dhanyudurA O manasA (Raagam: kaapi) (Taalam: caapu)


pallavi

AtadE dhanyudurA O manasA (atadE)

anupallavi

satatayAnasuta dhrtamaina sItA

pati pAdayugamunu satatamu smariyincu (ataDE)


caraNam 1

VEnukadIka tanamanasu ranjillaga

ghanamaina nAma kIrtana paruDainaTTi (ataDE)


caraNam 2

tumburuvalE tana tambUra baTTi da

yAmbudhi sannidhAnambuna naTiyincu (ataDE)


caraNam 3

sAyaku sujanula bAyaka tAnu nu

pAyamunanu proddu hAyiga gaDapu (ataDE)


caraNam 4

ullapu tApamu callajEsi yanni

kallalananucu sallApamuna nuNDu (ataDE)


caraNam 5

karivaraduni tatvameruganu marigincu

ariSaDvargamulandu baravalEka dirugu (ataDE)


caraNam 6

artini mariyu pravrtini dolagincu

kIrti galgina rAmamUrtini neranammu (ataDE)


caraNam 7

kalagani nija viprakulamuna janminci

niluvaramagu muktiphalamunu jEkonna (ataDE)


caraNam 8

karma niStuDaina dharma IluDaina

sharma rAmanAma marmamu delisina (ataDE)


caraNam 9

kAsu vIsamula kOsamu yAsatO

vEsamu dhariyincimOsamu jendani (ataDE)


caraNam 10

andamugA nAma mandaru jEsina

sundara rAmuniyandu lakSyamu beTu (ataDE)


caraNam 11

inni pAtulaku sarvAnnata sukhamu

munna yanubhavincukonna vADevaDO (ataDE)


caraNam 12

rAjasa janulatO dA jatagUDaka

rAjillu shrI tyAgarAjanutuni nammu (ataDE)