అడుగు దాటి కదల నియ్యను

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


   వరాళి రాగం   త్రిపుట తాళం

ప: అడుగుదాటి కదల నియ్యను

నా కభయ మియ్యక నిన్ను విడువను || అడుగు ||


అ.ప.: గడియ గడియకు తిరిగి తిరిగి

యడిగితిని వేసార వచ్చెను

గడువు తప్పిన నేను నిక బహు

దుడుకుతనములు సేయుదును నిను || అడుగు ||


చ1: కుదురుగా కూర్చుండనియ్యను

కోపమొచ్చిన భయముచెందను

మది నెరింగీ యుండుమిక మొగ

మాట మేమియు లేదుగద నా

హృదయకమలమునందు నీ మృదు

పదములను బంధించివేతును || అడుగు ||


చ2: రేపు మాపని జరిపితే నే

నపుజేసెడివాడగాను

ప్రాపు నీవని నమ్మి కొలిచిన

పాపముల నెడబాపి దయతో

తేప తేపకు నీదు మోమిటు

జూపకుండిన నోర్వసుమ్మి || అడుగు ||


చ3: పతితపావన బిరుదు లేదా

పాలనము నను సేయరాదా

ప్రతి దినంబును దేవ నిను భూ

పతి వటంచును వేడినను నీ

హిత జనంబులు వచ్చి నను బ్రతి

మాలినను విడబోను నిన్ను || అడుగు ||


చ4: రాక్షసాంతక భక్తవరదా

సారసాక్ష సుజనరక్షక

ఈ క్షణంబున దీనజనుడని

మోక్షమియ్యక యుంటివ నిను

సాక్షిబెట్టియు నేడు నేనొక

దీక్షచే సాధింతు నిన్ను || అడుగు ||


చ5: భూరి భద్రాచల నివాసా

భుజగశయనా భక్తపోష

కూరిమిగ నిను విడిచిపెట్టిన

ధరణిలో భద్రాద్రిరాఘవ

రామదాసుం డనెడి నామము

మారుపేరున పిలువు నన్ను || అడుగు ||

This work was published before January 1, 1925, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.