అక్కన్న మాదన్నల చరిత్ర/అవతారిక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

అవతారిక

ఈ యాంధ్ర మంత్రులంగూర్చి ఎవరును విపులముగా వ్రాయలేదు. అందులకై ప్రారంభింపఁగా నాకు వీరిచరిత్ర ఒక యాకరమున దొరకలేదు, సర్కారు పండితుఁడు రచించిన యౌరంగజేబు చరిత్రమున అచ్చటచ్చట కొంతగలదు, అతడు సయితము ప్రాచీన దాక్షిణాత్యచరిత్రకారుల గ్రంథములను పరిశీలించినట్లు లేదు, ఈభావమునే వెల్లడించుచు, తానాషా, అక్కన్న వూదన్నలలో ఎట్టిదోషమును లేదనియు ఔరంగ జేబు సామ్రాజ్యకాంక్షచే వారిపై అసత్యము నారోపించెననీయు ప్రొఫెసర్ అబ్దుల్ మజీద్ సిద్దికి గారు ఒక వ్యాసమును ఆంగమున రచించియున్నారు. [ హైదరాబాద్ ఎకాడెమియో జర్నల్ ] భారతేతిహాస పరిశోధక మండలి, పూనా, వారు ప్రకటించిన గోల్కొండ్యాచీ కుతుబ్ శాహీ'- గ్రంథమున, వెంకంజీదొర వారి స్థానిక చరిత్రలనుండి కొంతయు, 'హదికత్ =ఉల్=అలామ్" అనుగ్రంథమునుండి కొన్ని ప్రకరణములును కలవు. మదరాసు విశ్వవిద్యాలయ సంస్కృతాచార్యులు శ్రీ డాక్టరు రాఘవన్ గారు, డాక్టరు సి. కున్‌హన్ రాజా గారికి మిత్రులు సమర్పించిస సంపుటములో తానాషా గురువు బడే అక్బర్ షా శృంగారమంజరినిగుఱంచి యొకవ్యాసము వ్రాయుచు తానాషానుగుఱించి వ్రాసియున్నారు, ఇటీవల శృంగారమంజరినే ప్రకటించినారు.

డచ్చిరచయిత హవార్డు వీరింగూర్చి వ్రాసియున్నాఁడు, వీరు "మొదట 1666 లో సయ్యద్ ముస్తఫా (తర్వాతి మిర్

అక్కన్న పంతులు గారు
Akkanna Maadannala Charitra Vedamu Venkataraya Sastri.pdf
అక్కన్న పంతులు గారు

జన్లూ) అనువానికడ గుమాస్త్రాలుగా 10 గిల్డర్సు జీతమున ప్రవేశించిరి. వీరిలో మాదన్న ఉపాయశాలి, అక్కన్న కొంతతొందర పడువాఁడు, వీరివలననే మిర్‌జుమ్లా గోలకొండను వదలెను., తర్వాత మాదన్న .......... బిరుదముతో సర్వాధికారమును వహించియుండగా సుల్తాను అంతటిని ఆతనిపై |

మాదన్న పంతులు గారు
Akkanna Maadannala Charitra Vedamu Venkataraya Sastri.pdf
మాదన్న పంతులు గారు

 వదలి తానుమాత్రము 75000 డాలరులు గ్రహించి ఆనందించు చుండెనఁట. మాదన్న పర్షియను హిందూస్థానీలలో పండితుడట, ఆతని బంగారుపల్లకీ పోవుచుండఁగా వీథులలో నెల్లవా రును లేచి నిలిచి గౌరవించుచుండిరట, డచ్చివారిని చాలమర్యాదగా మాదన్న చూచి హవార్టుకు దర్శనము సైత మొసంగెనఁట,

మంత్రుల దుర్మరణము.
Akkanna Maadannala Charitra Vedamu Venkataraya Sastri.pdf
మంత్రుల దుర్మరణము

ఇట్లు ఎంతేనియు సామగ్రికలదు. చర్చించి వ్రాయుటకు చాలకాలము పట్టును గాన ప్రస్తుతము దొరకిన విషయములనే సామాన్య పాఠకలోకముకొఱకు నవలవలె ఈ వచనగ్రంథమును 1949 లో రచించితిని. ఇందు కొంత సంగ్రహించితిని.

వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి.
15 - 5 - 1962.